ในหนังสือ พิธีการของพระสังฆราช (Ceremonial of Bishops) ฉบับภาษาอังกฤษ The Liturgical Press, Minnesota 1989 ภาคที่ 7 เรื่อง วันพิเศษในชีวิตพระสังฆราชองค์หนึ่ง มีกล่าวถึงดังต่อไปนี้

หัวข้อที่ 1 การเลือกพระสังฆราช (ข้อ 1129-1132)
• เมื่อพระศาสนจักรท้องถิ่นได้รับแจ้งเรื่องพระสังฆราชใหม่ ผู้รับผิดชอบควรจัดพิธีขอบพระคุณและภาวนาเพื่อผู้ได้รับเลือกเป็นพระสังฆราช ในวันเวลาที่เหมาะสมในอาสนวิหาร
• ถ้าพระสังฆราชผู้ได้รับเลือกอยู่ในกรุงโรมเวลาที่ได้รับเลือก ต้องไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปา หรือถ้าไม่ได้อยู่ในกรุงโรม ให้ส่งจดหมายแสดงถึงความเคารพผูกพันต่อสมเด็จพระสันตะปาปา  และต่อพระศาสนจักร
• พระสังฆราชผู้ได้รับเลือกต้องประกาศยืนยันความเชื่อ และปฏิญาณจงรักภักดีต่อสมเด็จพระสันตะปาปา
• ต้องไปเยี่ยมคารวะพระสังฆราชเมโทรโปลีตัน  หรือพระสังฆราชอาวุโสของสังฆมณฑลนคร  เพื่อรับรายงานฐานะของสังฆมณฑล และตัดสินใจเรื่องวันอภิเษกเป็นพระสังฆราช
• ต้องลาออกจากหน้าที่ที่รับผิดชอบ  เพื่อภาวนา  รำพึง เตรียมรับหน้าที่ใหม่
• ท่านจะแต่งชุดพระสังฆราช  และตราประจำตำแหน่งตั้งแต่วันบวชเท่านั้น

หัวข้อที่ 2 การอภิเษกพระสังฆราช (ข้อ 1133-1137)
• ภายใน 3 เดือน จากวันที่ได้รับจดหมายแจ้ง  ต้องจัดพิธีอภิเษกพระสังฆราช
• ควรจัดพิธีในอาสนวิหาร  จะเหมาะสมที่สุด และมีการอ่านจดหมายแต่งตั้ง
• เพื่อแสดงถึงหมู่คณะพระสังฆราช  การอภิเษกพระสังฆราชต้องมีพระสังฆราช 3 องค์
• ผู้อภิเษกหลักเป็นพระสังฆราชนคร ยกเว้นสมเด็จพระสันตะปาปามีกำหนดอย่างอื่น


หัวข้อที่ 3 การเข้ารับตำแหน่งในสังฆมณฑล (ข้อ 1138-1140)
• นับตั้งแต่วันรับจดหมายสมณทูต ต้องเข้าปฏิบัติหน้าที่ภายใน 4 เดือน  หรือหลังจากพิธีอภิเษกแล้วภายใน 2 เดือนต้องเข้าประจำ
ถ้าได้รับการอภิเษกในอาสนวิหารตนเอง ต้องมีพิธีเข้าสังฆมณฑลต่อจากพิธีอภิเษก โดยแสดงจดหมายแต่งตั้ง  อ่าน  และผู้รับแต่งตั้งขึ้นอาสนะ

หัวข้อที่ 4 การต้อนรับพระสังฆราชในอาสนวิหารของตน (ข้อ 1141-1147)
• ถ้าผู้ได้รับเลือกย้ายมาจากสังฆมณฑลอื่น หรือไม่ได้รับการอภิเษกในอาสนวิหารของตน ชุมชนคริสตชนของสังฆมณฑลให้การต้อนรับ และมีมิสซาเมื่อพระสังฆราชมายังอาสนวิหารครั้งแรก
• เจ้าอาวาสต้อนรับพระสังฆราชที่ประตูวัด  มอบไม้กางเขนให้จูบ  และพรมน้ำเสกแก่สัตบุรุษ และอาจไปที่ตู้ศีลมหาสนิท คุกเข่าสวดครู่หนึ่ง  และไปที่ห้องซาคริสตีเพื่อแต่งอาภรณ์สำหรับพิธีมิสซา
• เมื่อเคารพพระแท่น  พระสังฆราชเดินไปที่อาสนะ  เมื่อจบเพลงเริ่มพิธี  ทักทายสัตบุรษ แล้วนั่ง สวมมาลาสูง สังฆานุกรหรือพระสงฆ์อ่านจดหมายแต่งตั้งที่บรรณฐาน  เมื่ออ่านจบให้ทุกคนรับว่า “ขอขอบพระคุณพระเจ้า”  หรือขับร้องอื่นที่เหมาะสม
สมาชิกสงฆ์สังฆมณฑล สมาชิกสัตบุรุษ ผู้แทนบ้านเมืองไปแสดงคารวะยินดีต่อพระสังฆราช
งดบทแสดงความทุกข์ และบทพระเจ้าเมตตาเทอญ  ขับร้องเพลงพระสิริรุ่งโรจน์
• นับตั้งแต่วันที่พระสังฆราชเข้ารับตำแหน่งในสังฆมณฑล บรรดาพระสงฆ์ผู้ถวายมิสซาสวดอ้างชื่อของท่านในบทอนุโมทนาด้วย

ในวันครบรอบวันอภิเษกพระสังฆราช ในอาสนวิหาร  ทุกวัดและทุกชุมชน ควรภาวนาให้ท่านด้วย (ข้อ 1167)

พระสังฆราช วีระ  อาภรณ์รัตน์ สรุป