เพื่อให้เยาวชน คริสตชน มีประสบการณ์พบพระเจ้าผู้เปี่ยมด้วยเมตตาธรรมด้วยตัวเอง  อันเป็นบ่อเกิดแห่งสันติภายในที่แท้จริง

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้เสนอความคิดฉลอง “24 ชั่วโมงเพื่อพระเจ้า” (24 Hours for the Lord) ในวันศุกร์และเสาร์ก่อนสัปดาห์ที่ 4 ของเทศกาลมหาพรต  ตั้งแต่ ค.ศ. 2014  และว่าควรปฏิบัติกันในทุกสังฆมณฑล  ในสมณโองการ “พระพักตร์แห่งเมตตาธรรม” (ข้อ 17) ในโอกาสปีศักดิ์สิทธิ์พิเศษแห่งเมตตาธรรม ซึ่งตรงกับวันที่ 4-5 มีนาคม ค.ศ. 2016

ที่มหาวิหารนักบุญเปโตร กรุงโรม  ได้มีกำหนดการ ดังนี้
วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม ค.ศ. 2016
17.00 น.วจนพิธีกรรมศีลอภัยบาป  ที่มหาวิหารนักบุญเปโตร
21.00 น.ศีลอภัยบาป และนมัสการศีลมหาสนิท ในวัด 3 แห่ง
วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม ค.ศ. 2016
10.00 น.ศีลอภัยบาปและนมัสการศีลมหาสนิท วัดพระหฤทัย
มีพระสงฆ์บริการจนถึง 16.00 น.
17.00 น.พิธีมิสซา

ในปี ค.ศ. 2017 “24 ชั่วโมงเพื่อพระเจ้า” ตรงกับวันที่ 24-25 มีนาคม สภาพระสังฆราชไอร์แลนด์ตอบรับอย่างดี  มีนมัสการศีลมหาสนิท เปิดวัดตลอดคืน มีการสวดพระเมตตา เวลา 15.00 น. และเดินรูป 14 ภาค  มีอาสาสมัครรับผิดชอบในแต่ละชั่วโมง

ในสารมหาพรต 2018 ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ในตอนท้ายกล่าวว่า

พ่อขอให้สมาชิกของพระศาสนจักรทุกคนก้าวเดินในเทศกาลมหาพรตด้วยความกระตือรือร้น... โอกาสพระหรรษทานอีกปี คือ การริเริ่ม 24 ชั่วโมงเพื่อพระเจ้า เชิญชุมชนพระศาสนจักรฉลองศีลอภัยบาป ในระหว่างนมัสการศีลมหาสนิท โดยได้รับแรงบันดาลใจจากเพลงสดุดี 130:4 “แต่พระองค์ประทานอภัย”   วันศุกร์ที่ 9 ถึงวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม ขอให้อย่างน้อย 1 วัดในแต่ละสังฆมณฑลเปิดตลอด 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง  เปิดโอกาสทั้งการนมัสการศีลมหาสนิท และบริการศีลอภัยบาป

“ขอให้ความสว่างของพระคริสตเจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนมชีพอย่างรุ่งโรจน์ ขจัดความมืดในจิตใจของเราให้หมดสิ้นไป”  ทำให้เรามีประสบการณ์ศิษย์ที่เดินทางไปเอมมาอุส  ด้วยการฟังพระวาจาของพระเจ้า และรับศีลมหาสนิท ใจของเราจะได้กระตือรือร้นยิ่งขึ้น  ในความเชื่อ ความไว้ใจ และความรัก”

พระสังฆราช วีระ อาภรณ์รัตน์  แปลสรุป
29 มกราคม ค.ศ. 2018