สมณกระทรวงแห่งพระสัจธรรม (Congregation for the Doctrine of Faith) ได้ออกเอกสารชื่อ “เพื่อกลับคืนชีพพร้อมกับพระคริสตเจ้า” (Ad Resurgendum Cum Christo) แนวปฏิบัติสำหรับการเผาศพ  ซึ่งพระศาสนจักรคาทอลิกอนุญาตแล้ว  แต่คริสตชนคาทอลิกไม่ทราบว่ามีข้อแนะนำเกี่ยวกับเรื่องนี้

ในประมวลกฎหมายพระศาสนจักร (ค.ศ. 1983)

มาตรา 1176 วรรค 1  คริสตชนที่ตาย ต้องได้รับพิธีปลงศพทางพระศาสนจักรตามกฎเกณฑ์ของกฎหมาย

วรรค 2 พิธีปลงศพทางพระศาสนจักร  ต้องประกอบตามกฎเกณฑ์ของกฎหมายจารีตพิธีกรรม  ในพิธีกรรมนี้ พระศาสนจักรวอนขอความช่วยเหลือฝ่ายวิญญาณให้แก่ผู้ตาย และให้เกียรติแก่ร่างกายของเขา  พร้อมกับนำความบรรเทาแห่งความหวังให้แก่ผู้มีชีวิตอยู่

วรรค 3 พระศาสนจักร  แนะนำอย่างยิ่งให้รักษาประเพณีฝังศพอย่างศรัทธา กระนั้นก็ดี  ไม่ห้ามเผาศพ  เว้นแต่ การเลือกเผาศพทำไปด้วยเหตุผลที่ขัดต่อคำสอนคริสตชน

ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
เราได้รับอนุญาตให้ทำการเผาศพได้  แต่ไม่ควรแยกเถ้าอัฐิแจกให้บรรดามิตรสหาย ญาติพี่น้อง  แบบเป็นของที่ระลึก  การปฏิบัติเช่นนี้ ส่งเสริมให้เกิดความคิดผิดๆ เป็นอันตรายต่อความเชื่อของเรา สมณกระทรวงแห่งพระสัจธรรมจึงมีเอกสารประกาศเมื่อ 25 ตุลาคม ค.ศ. 2016 สรุป
1.เราส่งเสริมประเพณีการฝังศพในสุสาน  หรือในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ
2.อนุญาตให้เผาศพได้  เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง  แต่ต้องเก็บรักษาเถ้าอัฐิ  ด้วยวิธีเหมือนกับร่างของผู้ล่วงลับ  ห้ามแยกเถ้า หรือ ไปลอยทิ้งในแม่น้ำ  ควรเก็บรักษาในภาชนะที่เหมาะสมและในสถานที่ที่เหมาะสม เช่น ในสุสาน หรือวัด  พระศาสนจักรท้องถิ่นสามารถอนุญาตเรื่องที่เก็บรักษานี้ในสภาพแวดล้อมพิเศษ
3.ปัญหาที่กระทรวงฯ อ้างถึง คือ มีแนวคิดยุคใหม่ (New age ideas) ที่จะแยกเถ้าไปโปรยทิ้งตามธรรมชาติ หรือคิดว่าความตายเป็นรูปแบบอิสระจากร่างกาย แนวคิดของลัทธิยุคใหม่ไม่ใช่ของคาทอลิก  เพราะมันส่อไปในแนวคิดสรรพเทวนิยม (Pantheism) ธรรมชาตินิยม (Naturalism) และอุจเฉจนิยม (Nihilism) ไม่อนุญาตให้โปรยเถ้าอัฐิของผู้ตายในอากาศ  ดิน ทะเล

ท้ายสุด  เอกสารฉบับนี้เน้นสอนเราคาทอลิกให้ฝังศพ  ที่เลือกการเผาย่อมทำได้ แต่ถ้ามีเหตุผลขัดกับความเชื่อ (เช่น ถ้าเอาไปโปรยทิ้ง ลอยแม่น้ำ) ไม่ใช่พิธีปลงศพแบบคริสตชน (เทียบคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก ข้อ 2301)

ดังนั้น  เพื่อเอื้ออำนวยต่อผู้ที่เลือกการเผาศพ พระศาสนจักรท้องถิ่นควรจัดเตรียมสถานที่ เพื่อบรรจุเถ้าอัฐิ  ในสุสานของวัด หรือในที่เฉพาะ  เพื่อสัตบุรุษจะมาเยี่ยมและสวดภาวนาได้