“จงลุกขึ้น ไปเถิด ความเชื่อของท่านทำให้ท่านรอดพ้นแล้ว” (ลูกา 17:19)

        โอกาสวันผู้ป่วยสากล ที่เราฉลองวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2012 ระลึกถึงแม่พระประจักษ์ที่ลูร์ด สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ขอให้ระลึกถึงผู้ป่วยที่อยู่ในความดูแลของเราในครอบครัว   พระศาสนจักรรักชีวิต   สนใจคนอ่อนแอ   และผู้ป่วย   ตามแบบฉบับพระคริสตเจ้าผู้สนใจความทุกข์ของมนุษย์ เพื่อรักษาพวกเขา

        “ในวันที่  11 กุมภาพันธ์ 2013 จะมีฉลองวันผู้ป่วยสากลในประเทศเยอรมัน   เราจึงเชิญทุกคนให้ไตร่ตรองเรื่องข่าวสะมาเรียใจดี ( ลก 10 : 29-37)   เพื่อเน้นศีลศักดิ์สิทธิ์  แห่งการเยียวยารักษา คือ  ศีลอภัยบาป และศีลเจิมผู้ป่วย    การพบปะของคนโรคเรื้อนสิบคน  กับพระเยซูเจ้า (ลูกา 17:11-19) พระองค์ตรัสกับ คนหนึ่ง ว่า”จงลูกขึ้นไปเกิด  ความเชื่อของท่านทำให้ท่านรอดพ้นแล้ว ( วรรคที่ 19) ช่วยเราให้ตระหนักถึงความเชื่อ  ซึ่งพาผู้ป่วยมาหาพระเยซูเจ้า  พวกเขามีประสบการณ์  “ใครเชื่อ จะไม่โดดเดี่ยว”  พระเจ้าไม่ทิ้งเราให้เจ็บป่วย แค่ทรงอยู่ใกล้ชิดเราช่วยเราให้อดทน  ทรงปรารถนาเยียวยารักษา  ในส่วนลึกของหัวใจ (เทียบ มาระโก 2:1-12)

        ความเชื่อของคนโรคเรื้อน  ช่วยเขาให้หายเป็นปกติ และมีความยินดี และกลับมาขอบคุณพระเยซูเจ้าทันที  ด้วยความรู้คุณ  ทำให้เราเข้าใจว่า สุขภาพฝ่ายร่างกายไม่สำคัญเท่าความเชื่อ ใครเจ็บป่วย  ภาวนาต่อพระเจ้า พระเจ้าไม่ทรงทอดทิ้ง   ...พันธกิจหลักของพระศาสนจักร คือ  ประกาศ เรื่องพระอาณาจักรพระเจ้า การประกาศนี้เป็นกระบวนการเยียวยารักษา  (อสย.61:1) พระเยซูเจ้าทรงมอบหน้าที่ให้บรรดาศิษย์ (เทียบ ลูกา 9:1-2; มธ 10 :5-14;มก 6:7-13)  การรักษาสุขภาพฝ่ายกาย และการฟื้นฟูฝ่ายวิญญาณ ช่วยเราให้เข้าใจ ศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการเยียวยารักษา ได้ดีขึ้น

        ศีลอภัยบาป น่าเป็นศูนย์กลาง   การไตร่ตรองของผู้อภิบาลของพระศาสนจักรเพราะช่วยเราให้ได้รับพระหรรษทาน  และมีมิตรภาพกับพระองค์  (ccc 1468)  พระศาสนจักรยังประกาศเชิญชวนมนุษย์ให้กลับใจ  เชื่อในพระวรสาร “เราจึงเป็นทูตแทนพระคริสตเจ้า  ประหนึ่งว่าพระเจ้าทรงใช้เราให้เชิญชวนท่านทั้งหลาย   เราจึงขอร้องแทนพระคริสตเจ้าว่า จงยอมคืนดีกับพระเจ้าเถิด” (2 คร 5:20)......

        สารวันผู้ป่วยสากล    สอดคล้องกับ ปีแห่งความเชื่อ ซึ่งจะเริ่ม  วันที่ 11 ตุลาคม  2012 เป็นโอกาสให้เราค้นพบพละกำลัง และงดงามของความเชื่อ  พิจารณาเนื้อหาเป็นพยานในชีวิตประจำวัน พ่อปรารถนาให้กำลังใจผู้ป่วย  และผู้มีความทุกข์  พบสมอเรือที่ปลอดภัยในความเชื่อ ในพระวาจาของพระเจ้า  ในการอธิฐานส่วนตัว  และอาศัยศีลศักดิ์สิทธิ์    พ่อขอให้บรรดาผู้อภิบาลพร้อมเสมอที่จะอภิบาล ผู้ป่วย  ติดตามแบบอย่างของผู้เลี้ยงแกะที่ดี พระสงฆ์ควรยินดีและใส่ใจผู้อ่อนแอ คนธรรมดา และคนบาป แสดงพระเมตตาหาสุดมิได้ของพระเจ้า ด้วยคำพูดให้ความหวัง

        สำหรับทุกท่านผู้ทำงานด้านสุขภาพ  ครอบครัวเห็นพระพักตร์ของพระเย ซูเจ้าในบรรดาญาติผู้ทนทุกข

        ขอบใจท่าน  แม้ทำงานอย่างเงียบๆ ไม่มีใครอ้างถึง  แด่พวกท่านแสดงความรักต่อพระองค์อย่างเป็นรูปธรรม

        ขอพระแม่แห่งความเมตตา  และสุขภาพของผู้ป่วย พระแม่เคยยืนข้างพระ บุตรที่เชิงกางเขนให้กำลังใจ  ค้ำจุนความเชื่อ ความหวังแก่ผู้ป่วย และผู้ทนทุกข์  ให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจ”

                                                                       20 พฤศจิกายน 2011

Home