ฟินแลนด์เป็นประเทศเล็กๆ ในยุโรปตอนบน มีประชากรประมาณ 5 ล้านคน (เป็นประเทศที่ผลิตโทรศัพท์มือถือโนเกีย) มีพื้นฐานด้านชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีเยี่ยม มีความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจน้อยมาก เพราะมีการเก็บภาษีสูง  และมีการพัฒนาการศึกษาอย่างจริงจัง ทำให้การพัฒนาคุณภาพประชากรที่มีคุณภาพ

โรงเรียนอนุบาลไม่สำคัญเท่าเวลาจากครอบครัว   เด็กเรียนเมื่ออายุ 6-7 ขวบ  ไม่เน้นโรงเรียนอนุบาล แต่อยากให้เด็กมีเวลาอยู่กับครอบครัวให้มากที่สุด เพราะเขาเชื่อว่าครอบครัวสามารถให้ทั้งความรู้และความรัก ความเข้าใจในวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามให้เด็กได้ดีกว่าโรงเรียนอนุบาล

เรียนมากไปใช่ว่าจะดี เด็กควรมีเวลาทำในสิ่งที่สนใจ   เด็กวัยประถมที่ฟินแลนด์จะเรียนไม่เกินวันละ 5 ชั่วโมง  เพราะเขาเชื่อว่า  เด็กวัยนี้ควรมีเวลาทำกิจกรรมที่ตนสนใจมากกว่า  เด็กจึงไม่เครียด  และเกิดความรู้สึกดี ครูให้การบ้านน้อยมาก เพราะกลับบ้านก็มีกิจกรรมทักษะชีวิตหลายอย่าง เช่น เพื่อน เล่นกีฬา ดนตรี  ทำสวน ทำอาหาร ฯลฯ

จำนวนเด็กในชั้นเรียนน้อย เพื่อการดูแลทั่วถึง   ในห้องหนึ่งมีเด็ก 12-20 คน  เพราะเน้นพัฒนาคน  มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้และการดำรงชีวิต  ซึ่งนักเรียนแต่ละคนมีศักยภาพที่แตกต่างกัน การดูแลรายบุคคลจึงเป็นสิ่งสำคัญ

การศึกษาไม่ใช่การแข่งขัน จึงไม่มีเกรดเฉลี่ย   การเรียนคือการพัฒนาแต่ละบุคคล ไม่ใช่การแข่งขัน ดังนั้นจึงไม่มีการให้เกรดเฉลี่ยมาเป็นตัวแบ่งแยกความภาคภูมิใจ หรือความอับอายให้แก่เด็ก แต่เน้นสร้างความรู้  ความเข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้มากกว่า

ไม่ใช้ข้อสอบกลางในการวัดระดับ   เพราะเขาเชื่อว่าแต่ละโรงเรียนมีจุดประสงค์และเป้าหมายในการให้การศึกษาแก่นักเรียนแตกต่างกัน ฟินแลนด์จึงไม่ใช้ข้อสอบมาตรฐานในการวัดผลนักเรียน (ซึ่งข้อนี้สามารถทำได้ เมื่อโรงเรียนมีคุณภาพและความน่าเชื่อถือ)

การบริหารโรงเรียนที่มีคุณภาพ   ที่ฟินแลนด์จะใช้การจ้างผู้อำนวยการมาบริหารโรงเรียน  และให้กรรมการโรงเรียนดูแล... เขาเชื่อว่าการสอนเก่ง  กับการบริหารเก่งนั้นไม่เกี่ยวข้องกัน  จึงทำให้โรงเรียนมีคุณภาพ

ครูเป็นอาชีพที่ได้รับการยอมรับและมีเกียรติ  ครูทุกคนตั้งใจอยากเป็นครู  คนที่เก่งที่สุดของประเทศจะแข่งกันเป็นครู  เพราะเป็นอาชีพที่ได้รับการยอมรับไม่ต่างจากแพทย์หรือทนายความ  ครูประจำชั้นต้องจบการศึกษาระดับปริญญาโทในคณะศึกษาศาสตร์ ครูประจำวิชาต้องจบการศึกษาในคณะวิชาที่สอนก่อน  และจึงมาศึกษาต่อจนจบปริญญาโทในคณะศึกษาศาสตร์

สำหรับครูการศึกษาพิเศษและครูแนะแนว ต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทด้านการศึกษาพิเศษ  และการแนะแนวอีกด้วย(www.adviceforyou.co.th)

เกร็ดน่ารู้เพิ่มเติม
• ฟินแลนด์เป็นประเทศหนึ่งที่ผลิตหนังสือสำหรับเด็กมากที่สุดในโลก
• เป็นประเทศที่มีคอรัปชั่นน้อยมาก
• ชาวฟินแลนด์ร้อยละ 83 นับถือศาสนาคริสต์นิกายลูเธอรัน  ส่วนหนึ่ง (ร้อยละ 1.1) นับถือศาสนาคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์  นอกนั้นมีคาทอลิก  อิสลาม  ยูดาย อีกร้อยละ 14.7 ที่ไม่นับถือศาสนาใดๆ  แต่เข้าวัดบางโอกาส เช่น แต่งงาน(วิกิพีเดีย)