ครูคำสอนคนหนึ่งถามพ่อว่า ทำไมผลของพระจิตเจ้าตามพันธสัญญาใหม่มี 9 ประการ แต่ในหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกมี 12 ประการ  จึงขอตอบดังนี้

ผลของพระจิตเจ้า (Fruit of the Holy Spirit) ตามจดหมายของนักบุญเปาโลถึงชาวกาลาเทีย (5:22-23) มี 9 ประการ คือ  ความรัก (love) ความชื่นชม (joy) ความสงบ (peace)  ความอดทน (patience) ความเมตตา (kindness) ความใจดี (goodness) ความซื่อสัตย์ (faithfulness) ความอ่อนโยน (gentleness) การรู้จักควบคุมตนเอง (self-control)

แต่ตามธรรมประเพณีของคาทอลิก  ตามพระคัมภีร์ฉบับ Vulgate (ภาษาลาติน ต้นคริสต์ศตวรรษที่ 5) ผลของพระจิตเจ้ามี 12 ประการ คือ
1.ความรัก (charity)
2. ความชื่นชม (joy)
3. ความสงบ (peace)
4. ความอดทน (patience)
5. ความเมตตา (kindness)
6. ความดี (goodness)
7. ความใจดี ความมีใจเอื้อเฟื้อ (generosity)
8. ความอ่อนโยน (gentleness)
9. ความซื่อสัตย์ (faithfulness)
10. ความถ่อมตน (modesty)
11. การรู้จักควบคุมตนเอง (self-control)และ
12. ความบริสุทธิ์ (chastity)

ดังนั้น  ในหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (CCC ข้อ 1832) จึงกล่าวไว้ 12 ประการ แตกต่างจากพระคัมภีร์ฉบับอื่นๆ คือ ความมีใจเอื้อเฟื้อ  ความอ่อนโยน ความถ่อมตน และความบริสุทธิ์

“ต้นไม้พันธุ์ดีก็จะเกิดผลดี  ต้นไม้พันธุ์ไม่ดีย่อมเกิดผลไม่ดี  ต้นไม้พันธุ์ดีจะเกิดผลไม่ดีไม่ได้  และต้นไม้พันธุ์ไม่ดีก็ไม่อาจเกิดผลดีได้ ต้นไม้ทุกต้นที่ไม่เกิดผลดีย่อมถูกโค่นทิ้งในกองไฟ  เพราะฉะนั้น ท่านจะรู้จักประกาศกเทียมได้จากผลงานของเขา” (มธ 7:17-20) พระวาจาตอนนี้จากพระวรสารโดยนักบุญมัทธิว  ช่วยเราให้เข้าใจผลของพระจิตเจ้า ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่สังเกตได้ของคนที่ยอมให้พระหรรษทานของพระจิตเจ้าบังเกิดผลในเขา