สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 ได้มอบสารวันสันติภาพสากล (ครั้งที่ 45) วันขึ้นปีใหม่ว่า “ให้การศึกษาเยาวชนเรื่องความยุติธรรมและสันติ” สำหรับผู้ปกครอง  ครอบครัว  นักการศึกษา และผู้นำศาสนา  ให้สนใจบรรดาเยาวชนมากขึ้น ฟังพวกเขามากขึ้น เพื่อชื่นชมอนาคตที่ยุติธรรมและมีสันติสุขยิ่งขึ้น

        พระองค์ตรัสว่า “เยาวชนมากมายทั่วโลกปรารถนาเห็นอนาคตที่มีความหวัง  ปัจจุบันพวกเขาประสบหลายสิ่ง พวกเขาต้องการได้รับการอบรมที่เตรียมพวกเขาเผชิญกับโลกที่เป็นจริง  พวกเขาเห็นความลำบากที่จะสร้างครอบครัว ที่จะมีความมั่นคง  พวกเขากังวลว่า  จะสามารถช่วยชีวิตการเมือง  วัฒนธรรม  และเศรษฐกิจ เพื่อสร้างสังคมที่มีมนุษยธรรมและภราดรภาพมากขึ้นได้หรือไม่

        จึงเป็นสิ่งสำคัญที่สังคมต้องสนใจความคิดเช่นนี้ พระศาสนจักรมองดูเยาวชนด้วยความหวังและมั่นใจ  พระศาสนจักรคอยให้กำลังใจเยาวชนค้นหาสัจธรรม  ช่วยปกป้องความดีส่วนรวม ให้สนใจสังคมรอบตัวและตั้งใจเห็น  “สิ่งใหม่”  (อสย. 42:9  ; 48:6)”

        ใครเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้บ้าง

        ครอบครัว “เพราะบรรดาผู้ปกครองเป็นผู้อบรมคนแรก  ครอบครัวเป็นเซลล์แรกของสังคม  “ในครอบครัวเด็กๆ  เรียนรู้คุณค่ามนุษย์และคริสตชน  ซึ่งช่วยพวกเขาให้เป็นบุคคลที่สร้างสรรค์และมีสันติ ในครอบครัวเด็กจะรู้จักความเป็นปึกแผ่นระหว่างคนแต่ละยุค รู้จักเคารพกฎเกณฑ์  การให้อภัย  และรู้จักวิธีต้อนรับผู้อื่น”  ครอบครัวเป็นโรงเรียนแห่งแรก ซึ่งเราได้รับการอบรมเรื่องความยุติธรรมและสันติ”

        ผู้รับผิดชอบการศึกษา “ขอช่วยเคารพและเห็นคุณค่าศักดิ์ศรีของแต่ละบุคคล ด้วยความรับผิดชอบยิ่ง 

        ให้สนใจช่วยเยาวชนทุกคนค้นพบกระแสเรียกของตน และช่วยพวกเขาพัฒนาพระพรที่พวกเขาได้รับจากพระเจ้า

        ให้พวกเขาทำให้ครอบครัวของเด็กๆ สามารถรับการศึกษาที่ไม่ขัดแย้งกับมโนธรรมและหลักศาสนาของพวกเขา

        กระบวนการศึกษาทุกแบบ สามารถช่วยเปิดผู้เรียนสู่สิ่งเหนือธรรมชาติและสู่ผู้อื่น  เป็นสถานที่เสวนา  การยึดเกาะกัน และการตั้งใจฟัง  ซึ่งเยาวชนจะรู้สึกได้รับความสนใจในความสามารถส่วนบุคคล  และความร่ำรวยภายใน  เขาสามารถเรียนรู้จักการให้เกียรติพี่น้องชายหญิง ขอให้เยาวชนได้รับการสอนให้ลิ้มรสความยินดี  ซึ่งมาจากการปฏิบัติกิจเมตตาและความรักต่อผู้อื่น และให้กระตือรือร้นมีส่วนร่วมสร้างสังคมมนุษย์และเป็นพี่น้องกันยิ่งขึ้น”

        ข้อเสนอแนะ

        1.เพื่อช่วยคุณครูอบรมเรื่องนี้ แผนกคริสตศาสนธรรม  อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  ได้เคยจัดพิมพ์หนังสือ ค วามยุติธรรมและสันติสุข สำหรับเยาวชน (ค.ศ. 2002)  มี  12  บทเรียน และใบงาน 78 หน้า  ราคา  120 บาท

        2.สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย  ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม บ้านเซเวียร์ (JESS) ได้ผลิตสื่อวีดีทัศน์เพื่อการศึกษา  3 เรื่อง ชื่อ  1. ดอกไม้ไร้พรมแดน  2. ดอกไม้และสงคราม  3. ก้อนเมฆเป็นของใคร  (ตอนละ  15  นาที)

        *อ่านสารวันสันติภาพสากลฉบับเต็มได้ที่  www.cmdiocese.org
 

Home