โดยพระสังฆราชวีระ  อาภรณ์รัตน์

ความศรัทธาภักดีต่อพระทรมานของพระคริสตเจ้า    หัวใจของการไถ่กู้คริสตชนเป็นแก่นชีวิตจิตคริสตชน   ดังเช่น   ความศรัทธาภักดีต่อ ศีลมหาสนิท และความศรัทธาภักดีต่อพระหฤทัยพระเยซูเจ้า มีวันฉลองในพิธีกรรมประจำปี ดังนั้นความศรัทธาภักดีต่อพระทรมานของพระคริสตเจ้า คือ  วันฉลองเทิดทูนกางเขน (14 กันยายน) อันที่จริงพิธีวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ เราแสดงความศรัทธาภักดีนี้อย่างสง่า และสวยงามด้วยการนมัสการไม้กางเขน  (ดูคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก  CCC 571-573, 599-627)

“พระธรรมล้ำลึกปัสกาเกี่ยวกับไม้กางเขน  และการฟื้นคืนพระชนมชีพของพระเยซูคริสตเจ้า เป็นศูนย์กลางของข่าวดีที่บรรดาอัครสาวก และพระศาสนจักรในระยะต่อมา จักต้องประกาศให้โลกได้ทราบ แผนการของพระเจ้าในการช่วยมนุษย์ให้รอดได้สำเร็จไป ‘ในครั้งนั้นเพียงครั้งเดียว’ (ฮบ. 9:26)  ด้วยการสิ้นพระชนม์เพื่อการไถ่บาปมนุษย์ขององค์พระบุตรคือพระคริสตเยซู”  (CCC  571)

นักบุญเฮเลนาและไม้กางเขนแท้
พระศาสนจักรเคยฉลองการค้นพบไม้กางเขนแท้ของพระเยซู ในวันที่ 3  พฤษภาคม ตามประเพณีกล่าว ว่า  พระมารดาของจักรพรรดิคอนสตันติน คือ เฮเลนา เป็นผู้พบไม้กางเขนแท้ เธอได้แต่งงานกับแม่ทัพ โรมัน ชื่อ คอนสตันติน คลอรูส แต่ที่สุดได้หย่ากัน  ลูกของพระนางชื่อ คอนสตันติน ซึ่งต่อมาไ ด้เป็นจักรพรรดิของโรม  ใน  ค.ศ. 306  และใน ค.ศ. 313 จักรพรรดิได้ฝันที่สะพานมัลเวียนว่า “อาศัยเครื่องหมายไม้กางเขนนี้ท่านจะรบชนะ”    เมื่อเหตุการณ์เป็นจริง  จึงทำให้เกิดพระราชโองการที่มิล าน ที่ได้อนุญาตให้คริสตชนมีเสรีภาพในการนมัสการพระเจ้า

พระนางเฮเลนาขณะนั้นอายุ  63  พรรษา  ได้กลับใจมาเป็นคริสต  ชนด้วยความยินดี  ดังที่นักประวัติศาสตร์ยูเซบีอูสได้บันทึกเรื่องนี้

ตามประวัติกล่าวว่า พระนางเฮเลนาเป็นผู้ค้นพบไม้กางเขนแท้ใน ค.ศ. 326 เธอให้ขุดบริเวณคูหา ที่ฝังศพของพระเยซูเจ้า และได้พบไม้กางเขน  3 อัน  ที่เชื่อว่าใช้ในวันที่พระเยซูเจ้าสิ้นพระชนม์ บนเนินเขากัลวารีโอ  เมื่อสตรีผู้ป่วยได้ไปสัมผัสกางเขนอันหน ึ่ง  และได้รับการรักษาให้หายอย่างอัศจรรย์   จึงเชื่อว่านั่นเป็นไม้กาง เขนของพระเยซูเจ้า  พระนางเฮเลนาจึงนำไม้กางเขนนั้นมาหุ้ม    ด้วยเงิน  และบรรจุไว้ ณ  พระคูหา และนำอีกส่วนหนึ่งไปกรุงโรม

พระเยซูเจ้าเคยตรัสว่า      “โมเสสยกรูปงูขึ้นในถิ่นทุรกันดารฉันใด   บุตรแห่งมนุษย์ก็จะต้องถูกยกขึ้นฉันนั้น เพื่อทุกคนที่มีความเชื่อใน พระองค์จะมีชีวิตนิรันดร”  (ยน. 3:14-15) เหมือนวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ที่ไม้กางเขนได้แบ่งประชาชนที่นั่นเป็นสองกลุ่ม    ในวันสุดท้ายจะเ ป็น เช่นนั้น“เวลานั้น  เครื่องหมายของบุตรแห่งมนุษย์จะปรากฏบน ท้องฟ้า” (มธ. 24:30)   เราจะรู้สถานที่ของเราว่าอยู่ข้างซ้ายหรือข้างขวา

ชาว?อิสราเอล?ออก?เดินทาง?จาก?ภูเขา?โฮร์?มุ่ง?สู่?ทะเล?ต้น?กก เพื่อ?เลี่ยง ?แผ่น?ดิน?เอ?โดม แต่?ขณะที่?อยู่?ตาม?ทาง?ประชากร?เริ่ม?หมด?ความ? อดทน?จึง?พา?กัน?บ่นว่า?พระ?เจ้า?และ?โมเสส?ว่า “ทำไม?ท่าน?จึง?พา?พวกเรา?ออก? มา?จาก?ประเทศ?อียิปต์?ให้?มา?ตาย?ใน?ถิ่น?ทุร?กัน?ดาร?นี้?เล่า   ที่นี่?ไม่?มี?ทั้ง? น้ำและ?อาหาร พวกเรา?เบื่ออาหาร?จืดชืด?นี้?เต็มที?แล้ว”
 
??พระ?ยาห์?เวห์?ทรง?ส่ง?งูพิษ มา?กัด?ประชาชน ทำ?ให้?ชาว?อิสราเอล?ตาย?  เป็น?จำนวน?มาก ?คน?ทั้งปวง?จึง?ไป?หา?โมเสส?ขอร้อง?ว่า “พวกเรา?ทำ?  บาป?เพราะ?บ่นว่า?พระ?ยาห์?เวห์?และ?บ่นว่า?ท่าน ขอ?ท่าน?ได้?ทูล?พระ?ยาห์? เวห์?ให้?ทรง?ขจัด?งูพิษ?เหล่า?นี้?ออก?ไป?เสีย?เถิด” โมเสส?จึง?อ้อน?วอน?พระ ?เจ้า?เพื่อ?ประชากร ?แล้ว?พระ?ยาห์?เวห์?ตรัส?แก่?โมเสส?ว่า   “จง? ทำ?งู?โลหะ?ติด?ไว้?บน?เสา  ผู้?ที่?ถูก?งู?กัด?และ?มองดู?งู?โลหะ?นั้น จะ?รอด?ชีวิต” ?โมเสส?จึง?ทำ?งู?ทอง?สัม?ฤทธิ์?ขึ้น? ติด?ไว้?ที่?เสา ผู้?ที่?ถูก?งู?กัด และ?มองดู?งู?ทอง?สัม?ฤทธิ์?นั้น?ก็?รอด?ชีวิต   (กดว 21:4-9)

คริสตชนทุกคนเคารพไม้กางเขนของพระคริสตเจ้า  แขวนที่สร้อย แขวนที่บ้าน  ในวัด ฯลฯ    เราทำเครื่องหมายกางเขนก่อนทำกิจกรรม   ต่างๆ  เพื่อเตือนใจว่าเราทำเหมือนกับช่วยพระเยซูแบกไม้กางเขน  และมีส่วนร่วมในการไถ่กู้โลก

“นี่คือไม้กางเขน ที่พระผู้ไถ่โลก  ได้ตรึงแขวนอยู่
 เชิญมากราบ  นมัสการ ร่วมกันเถิด”

Home