คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษา

1. มีความซื่อสัตย์สุจริต

1.1  พูดตรงกับความจริง
1.2  เสนอผลงานตามความเป็นจริง
1.3  ตรงต่อเวลานัดหมาย
1.4  รักษาคำมั่นสัญญา พูดจริง ทำจริง
1.5  ไม่มีพฤติกรรมทุจริต หรือส่อเจตนาทุจริต

2. มีความเชื่อศรัทธาในศาสนา
2.1  ปฏิบัติตามหลักธรรมเบื้องต้นของแต่ละศาสนา
2.2  เข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาตามโอกาสที่เหมาะสม
2.3  สุภาพ สำรวม และให้ความเคารพในศาสนา
2.4  ทำความเคารพพระสงฆ์ และนักบวช
2.5  เสริมสร้างและทำนุบำรุงศาสนา

3. แบบประเมินความเป็นผู้นำ
3.1 กล้าแสดงความคิดเห็น กล้าทำ และกล้าปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ถูกต้องโดยใช้เหตุผล มีความเชื่อในตนเอง
3.2 มีเหตุมีผล มีมนุษยสัมพันธ์ ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
3.3 มีวิจารณญาณ คิดเป็น ทำเป็น และแก้ไขเป็น
3.4 สามารถทำงานเป็นทีม ร่วมรับผิดชอบในผลงานของกลุ่ม / ทีม / หมู่คณะ
3.5 เอาใจใส่งานที่ได้รับมอบหมาย  ปฏิบัติหน้าที่ได้สำเร็จตามเป้าหมายและทันเวลา

4. แบบประเมินความเป็นกุลสตรี/สุภาพบุรุษ
4.1 ใช้วาจาที่สุภาพอ่อนโยน
4.2 มีกิริยามารยาทตามแบบวัฒนธรรมไทย
4.3 มีวิจารณญาณ คิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาเป็น
4.4 ให้ความเคารพกับผู้ที่สูงวัย ( มีสัมมาคารวะ)
4.5 รู้จักการวางตัวให้เหมาะสมกับกาลเทศะ

5. รักการเรียนรู้ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน
5.1 มาเรียนสม่ำเสมอ เข้าเรียนตรงเวลา มีส่วนร่วมในชั้นเรียนอย่างกระฉับกระเฉง
5.2 กระตือรือร้น ในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ อย่างหลากหลายและพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่อง
5.3 มีนิสัยรักการค้นคว้า รักการอ่าน ชอบจดบันทึกต่าง ๆ
5.4 สนใจสิ่งต่าง ๆ รอบตัว พยายามแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการเรียน การทำงาน
5.5 มีความกระตือรือร้นในการเรียน ( มีเจตคติที่ดีต่อวิชา) สนใจซักถาม และร่วมกิจกรรม

6. มีความเอื้ออาทร และช่วยเหลือผู้อื่น
6.1 เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
6.2 มีเมตตา กรุณาต่อผู้อื่น ( มีจิตใจอ่อนโยน)
6.3 มีน้ำใจ ช่วยเหลือ /การแนะนำผู้อื่น
6.4 เสียสละ และแบ่งปันให้ผู้ด้อยโอกาสกว่า
6.5 มีความเสียสละต่อส่วนรวม

7. รู้จักและรักการทำงาน มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต
7.1 มีการทำงานอย่างเป็นระบบ มีความสามารถในการจัดการ
7.2 มีระเบียบวินัย
7.3 มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน
7.4 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และงานที่ได้รับมอบหมาย ไม่เลือกงาน มีวิจารณญาณในการทำงาน
7.5 มีความอดทน และพากเพียรในการทำงาน

8. มีนิสัยประหยัด อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
8.1 รู้จักใช้ของอย่างเหมาะสมกับงาน
8.2 มีพฤติกรรมรู้จักคุณค่าของสิ่งของต่าง ๆ รู้คุณค่าของ ข้าวของเครื่องใช้ รักษาสิ่งของเครื่องใช้ได้
8.3 มีพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้ และรักษาสาธารณสมบัติ สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ
8.4 ไม่นิยมใช้ของราคาแพง เลือกซื้อของที่เหมาะสมกับคุณภาพและราคา
8.5 ใช้เงินและสิ่งของอย่างประหยัด

9. มีนิสัยพึ่งตนเอง
9.1 มีนิสัยชอบทำงานด้วยตนเอง
9.2 ไม่เบียดเบียนผู้อื่น
9.3 ไม่เอาเปรียบผู้อื่น ไม่เห็นแก่ตัว
9.4 มีนิสัยในการเป็นผู้ผลิตที่ดี
9.5 สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ทำให้คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น

10. มีความเป็นประชาธิปไตย
10.1 เคารพในสิทธิของตนเองและผู้อื่น
10.2 มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
10.3 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
10.4 ยอมรับมติของกลุ่ม / สังคม
10.5 ร่วมกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยตามโอกาส

เกณฑ์การประเมิน

การแสดงออกของพฤติกรรม

ค่าระดับพฤติกรรม

คุณภาพพฤติกรรม

มีการปฏิบัติเป็นประจำ /ปฏิบัติจนเป็นนิสัย

2

ดี

มีการปฏิบัติบ้างเป็นบางครั้ง/ นาน ๆ ครั้ง

1

พอใช้

ปฏิบัติน้อย / ไม่เคยปฏิบัติ

0

ควรปรับปรุง

หมายเหตุ : นักศึกษาต้องมีพฤติกรรมระดับดี จึงถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน

ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม ระดับชาติ  82 ม. 6  ซ.วัดเทียนดัด  ถ.เพชรเกษม  ต.ท่าข้าม อ.สามพราน  จ.นครปฐม 73110
โทรศัพท์ 0-2429-0443 , 0-2812-5880, 08-2335-2112  โทรสาร 0-2429-0239  และ E-mail :  nccthailand@gmail.com