หลักสูตรการอบรมคำสอนภาคฤดูร้อน ฉบับแก้ไขปรับปรุง ปี ค.ศ. 2010
(หมายเหตุ : ใช้หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก)

วงจรที่ 1 ชั้นปี 1/รายวิชา

หน่วยกิต

วงจรที่ 2 ชั้นปี 2 / รายวิชา

หน่วยกิต

วงจรที่ 3 ชั้นปี 3 / รายวิชา

หน่วยกิต

หมวดพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม

หมวดพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม

หมวดพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่

พระคัมภีร์ภาคปัญจบรรพ

2

พระคัมภีร์ภาคประกาศก-สดุดี

2

 วรรณกรรมนักบุญยอห์น-วิวรณ์

2

หมวดพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่

หมวดพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่

หมวดพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่

พระวรสารสหทรรศน์

2

 กิจการอัครสาวก

2

บทจดหมายในพันธสัญญาใหม่

2

หมวดพระสัจธรรม

หมวดพระสัจธรรม

หมวดพระสัจธรรม

การประกาศยืนยันความเชื่อ (CCC ข้อ 1-197)

2

ข้าฯเชื่อถึงพระเยซูคริสตเจ้า (CCC ข้อ 422-682)

3

ข้าฯเชื่อถึงพระจิต (CCC ข้อ 683-975)

2

     ข้าฯเชื่อถึงพระเป็นเจ้าพระบิดา (CCC ข้อ 268-421)

     พระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์สากล

หมวดพิธีกรรม

หมวดพิธีกรรม

 

 

พิธีกรรมเบื้องต้น CCC ข้อ 1066-1209

3

 ศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการเยียวยารักษา

2

ประวัติศาสตร์พระศาสนจักรสากล

2

       ศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มต้นชีวิตคริสตชน

-                    ศีลอภัยบาป CCC ข้อ 1420-1498

 

-                    ศีลล้างบาป CCC ข้อ 1210-1286

-                    ศีลเจิมคนป่วย CCC ข้อ 1499-1535

-                    ศีลกำลัง CCC ข้อ 1285-1321

 ศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการเสริมสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกัน

-                    ศีลมหาสนิท CCC ข้อ 1322-1419

-                    ศีลบรรพชา CCC ข้อ 1536-1600

 

 

-                    ศีลสมรส CCC ข้อ 1601-1690

หมวดจริยธรรม 1

หมวดจริยธรรม 2

หมวดจริยธรรม 3

จริยธรรมเบื้องต้น CCC ข้อ 1710-2051

2

 - พระบัญญัติประการ 5 CCC ข้อ 2258-2330

2

- พระบัญญัติประการ 7 CCC ข้อ 2401-2463

2

-                    พระบัญญัติประการ 1 CCC ข้อ 2052-2141

       - พระบัญญัติประการ 6 CCC ข้อ 2331-2400

       - พระบัญญัติประการ 8 CCC ข้อ 2464-2513

-                    พระบัญญัติประการ 2 CCC ข้อ 2142-2167

       - พระบัญญัติประการ 9 CCC ข้อ 2514-2533

       - พระบัญญัติประการ 10 CCC ข้อ 2534-2557

-                    พระบัญญัติประการ 3 CCC ข้อ 2168-2195

 

 

 

 

-                    พระบัญญัติประการ 4 CCC ข้อ 2196-2257

 

หมวดคริสตศาสนธรรม 1

หมวดคริสตศาสนธรรม 2

หมวดคริสตศาสนธรรม 3

การภาวนาในชีวิตคริสตชน CCC ข้อ 2558-2758

2

บทภาวนาขององค์พระผู้เป็นเจ้า CCC ข้อ 2759-2865

2

พันธกิจและการอภิบาล

2

หลักการสอนคำสอน

3

การสอนคำสอนเด็ก

1

การจัดค่ายคำสอน/ฝึกปฏิบัติ-กิจกรรมคาทอลิก

3

 

 

     การสอนคำสอนเยาวชน

1

 

 

 

 

     การสอนคำสอนผู้ใหญ่

1

 

 

การใช้พระคัมภีร์ในการสอนคำสอน

2

คริสตศาสนาในประเทศไทย

2

วิธีการค้นพบความหมายในพระคัมภีร์ JOD

3

วิชาครู-ครูคำสอน

2

หลักศาสนสัมพันธ์

2

ดนตรีศาสนา

2

การเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ

P

 การเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ

P

 การเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ

P

รวมจำนวนหน่วยกิตทั้งหมด

20

รวมจำนวนหน่วยกิตทั้งหมด

20

รวมจำนวนหน่วยกิตทั้งหมด

20