21 มิถุนายน 2012 (CNA)
พระอัครสังฆราชริโน ฟิสิเชลล่า ประธานสมณสภาเพื่อการส่งเสริมการประกาศพระวรสารใหม่ ได้กล่าวกับสื่อมวลชนถึงโลโก้ปีแห่งความเชื่อ ว่ามีความหมายเรียบง่าย คือ

รูปเรือ           สัญลักษณ์ถึงพระศาสนจักร มีลักษณะเคลื่อนไหวด้วย
กางเขน         สัญลักษณ์ถึงความรักและความเชื่อของเรา
ศีลมหาสนิท   เป็นศูนย์กลางชีวิตคริสตชนและศูนย์กลางชีวิตความเชื่อของเรา 
                     (IHS  มาจากภาษาลาติน Iesus  Hominum Salvator  
                     แปลว่า  พระเยซู พระผู้ไถ่ของมนุษย์)

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์  ที่ 16  ทรงประกาศปีแห่งความเชื่อ ซึ่งจะเริ่มวันที่  11 ตุลาคม 2012 ถึง  วันที่  24 พฤศจิกายน 2013 เพื่อเป็นเครื่องมือให้แรงกระตุ้น (Momentum) สู่การประกาศพระวรสารใหม่

พระอัครสังฆราชได้มอบชีทเพลงทางการของการฉลองนี้ ชื่อ
Credo, Domine, Adauge  Nobis Fidem 
I Believe, Lord, increase our  faith
ข้าพเจ้าเชื่อ  พระเจ้าข้า  โปรดทวีความเชื่อของเรา

ท่านประธานสมณสภาฯ ยังกล่าวถึงเว็บไซต์ใหม่  www.annusfidei.va จะมี 6 ภาษา รวมทั้งภาษาอังกฤษด้วย  เพื่อรายงานเหตุการณ์สำ คัญด้านศาสนาและวัฒนธรรม  ในปีพิเศษนี้  ในกรุงโรมที่สมเด็จพระสันตะปาปาจะร่วมงาน

เหตุการณ์สำคัญ

 

วันที่ 11 ตุลาคม 2012

จัตุรัสนักบุญเปโตร พิธีมิสซาฉลอง 50 ปี เปิดประชุมสภาสังคายนาวาติกันที่สอง

วันที่ 21 ตุลาคม  2012

พิธีสถาปนานักบุญ 7 องค์ รวมบุญราศีชาวอเมริกัน คือ กาเตรี เตกาวีต้า และ  มารีอัน โคป

วันที่ 18 พฤษภาคม 2013 

ฉลองกิจกรรมคาทอลิกทั้งเก่าและใหม่

วันที่ 2 มิถุนายน 2013 

สมโภชพระวรกายฯ เคารพศีลมหาสนิทในเวลาเดียวกันทั่วโลก

วันที่ 7 กรกฎาคม 2013  

ชุมนุมสามเณรและโนวิสจากทั่วโลก แสวงบุญที่มหาวิหารนักบุญเปโตร

วันที่ 29 กันยายน 2013

ชุมนุมครูคำสอน ฉลองครบ 20 ปีของหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก เพื่อช่วยครูคำสอนมีคู่มืออภิบาลในปีแห่งความเชื่อ ชื่อหนังสือ การดำเนินชีวิตในปีแห่งความเชื่อ

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2013

พิธีปิดปีแห่งความเชื่อ

ประธานได้กล่าวว่า  พระศาสนจักรและสังคมกำลังอยู่ในช่วงเวลาพิเศษในประวัติศาสตร์  ซึ่งมีวิกฤติใหญ่  ขอให้เป็นปีที่มีความหมายถึงสัตบุรุษทุกคน ขอให้ปีแห่งความเชื่อช่วยให้คริสตชนที่ไปวัด มีความเชื่อเข้มแข็งขึ้น  เป็นโอกาสให้เราติดตามผู้ที่ละทิ้งพระศาสนจักร  แต่ยังคงแสวงหาพระเจ้าในชีวิต และตอบสนองผู้ที่กำลังแสวงหาความหมาย  และความช่วยเหลือผู้ที่คิดว่า  เขาไม่ต้องการพระเจ้า  เป็นโอกาสให้เราศึกษา ประกาศยืนยันและดำเนินชีวิตตามความเชื่อของเรา ให้เราติดตามผู้นำของเราในกิจกรรมพิเศษดังกล่าวนี้
 

พระสังฆราช วีระ  อาภรณ์รัตน์ แปล
25 มิถุนายน 2012

Home

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ)  ถ.นนทรี  ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120