น้ำมันเป็นผลผลิตที่มีประโยชน์มาก เช่นใช้ ทำให้หวาน  ทำให้แข็งแรง  ทำให้นุ่มนวล พระศาสนจักรนำมาใช้ในพิธีกรรมตามจุดประสงค์เหล่านี้ตั้งแต่ในศตวรรษที่ 4  มีบทภาวนาเสกน้ำมัน  น้ำมันคริสมาใช้เจิมผู้รับศีลล้างบาป การใช้น้ำมันเจิมผู้ป่วย

ในพระคัมภีร์
     ในพันธสัญญาเดิม บ่อยๆ มีการใช้น้ำมันเจิมพระสงฆ์  กษัตริย์  การเจิมพระแท่น (อพย 30 :23,33;39:27,29; ลนต 6:15)
     -ใช้น้ำมันปรุงอาหาร (กดว 11 : 8) เป็นเชื้อเพลิงสำหรับตะเกียง  (มธ 25)
     -ใช้รักษาแผล  (ลก 10 : 34)
    
     นักบุญยากอบ  บทที่ 5:14  สอนไว้ “ท่านใดเจ็บป่วย  จงเชิญบรรดาผู้อาวุโสของพระศาสนจักรมาอธิษฐานภาวนาเพื่อผู้ป่วย  เจิมน้ำมันผู้นั้นในนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า”
     -ใช้เจิมศีรษะของแขกผู้มาเยี่ยม  (ลก 7:46)
     - มีการใช้น้ำมันเจิมสำหรับชโลมศพ  (มก 16:1)
     - มีการใช้น้ำมันแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน  สดุดี 133 : 1-2 “พี่น้องอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ก็เป็นการดีและน่าชื่นใจมากสักเท่าใด เหมือนน้ำมันประเสริฐอยู่บนศีรษะ ไหลอาบลงมาบนหนวดเคราของอาโรน ไหลอาบลงมาบนคอเสื้อของท่าน”
     - และการรับพระจิตเจ้า 1 ยอห์น 2:20 “ท่านทั้งหลายได้รับการเจิมจากองค์ผู้ศักดิ์สิทธิ์และทุกคนต่างได้รับความรู้”

พระศาสนจักรใช้น้ำมันศักดิ์สิทธิ์
     น้ำมันศักดิ์สิทธิ์ (Holy  Oils) คือ น้ำมัน 3 ประการที่ใช้ในพิธีกรรมของพระศาสนจักร คือ
         + น้ำมันคริสมา ( SC-Sanctum Chrisma) ซึ่งมาจากน้ำมันมะกอกและผสม Balzam (ยางหอม)  
         + น้ำมันสำหรับคนไข้ (OI-Oleum Infirmorum)  มาจากน้ำมันมะกอก  หรือจากพืชอื่นๆ
         + น้ำมันสำหรับผู้เตรียมเป็นคริสตชน รับ ศีลล้างบาป (OC/OS - Oleum Catechumenorum)

     น้ำมันคริสมา ใช้ในศีลล้างบาป ศีลกำลัง   ศีลบวช  การอภิเษกวัด เสกถ้วยกาลิกส์ เสกระฆัง      พระสังฆราชเป็นผู้เสกน้ำมันนี้ในวันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์  ตั้งแต่ในศตวรรษที่ 6 การเจิมด้วยน้ำมันคริสมา  หมายถึงการเจิมด้วยพระจิตเจ้า  ได้เข้าร่วมกับพระคริสตเจ้าผู้ได้รับการเจิมเป็นสงฆ์  ประกาศก และกษัตริย์ (CCC 1241)
     น้ำมันสำหรับผู้เตรียมเป็นคริสตชน เพื่อขับไล่จิตชั่ว และให้พระเยซูเจ้ามาสถิต  โดยอาศัยศีลล้างบาป
     น้ำมันสำหรับคนไข้   ใช้กับผู้ป่วยอาการหนัก
     ขอเชิญพี่น้องร่วมใจภาวนาขอพระเจ้า ประทานความรัก และพระเมตตาไม่มีสิ้นสุดแก่เรา  โดยอาศัยศีลศักดิ์สิทธิ์ ภาวนาให้พระสังฆราชและพระสงฆ์ในเขตวัด  ให้เป็นผู้รับใช้ที่ใจดีและสุภาพของพระคริสตเจ้า

โดย  พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์   วีระ  อาภรณ์รัตน์

Home

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ)  ถ.นนทรี  ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120