พระคาร์ดินัลมานูแอล  มอนเตอีโร เด กัสโตร ประธานศาลของสมเด็จพระสันตะปาปา  เพื่อชีวิตจิต  (Apostolic  Penitentiary) และมองซิญอร์คริสตอฟ นีคีแอล ได้ประกาศ  กฤษฎีกา  เมื่อวันที่ 14 กันยายน ค.ศ. 2012  ฉลองเทิดทูนกางเขน จากกรุงโรม เรื่องพระคุณการุญสำหรับปีแห่งความเชื่อ

โอกาสฉลอง  50 ปี ของการเปิดสภาสังคายนาวาติกันที่  2 และ  20 ปี ของการพิมพ์หนัง สือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 ได้ประกาศปีแห่งความเชื่อ ตั้งแต่วันที่  11 ตุลาคม ค.ศ. 2012 ถึง 24 พฤศจิกายน  ค.ศ. 2013 ในระหว่างปีแห่งความเชื่อ นี้สัตบุรุษผู้ทำกิจการพิเศษใช้โทษบาปจะได้รับพระคุณการุญ

สัตบุรุษทุกคนได้รับ  “โอกาสที่จะประกาศความเชื่อของเราในองค์พระเยซูผู้กลับคืนพระชน ม์... ในอาสนวิหาร  และในวัดต่างๆ ทั่วโลก ในบ้าน ในครอบครัว เพื่อทุกคนจะรู้สึกถึงความต้องการแรงกล้าที่จะรู้ดีขึ้น และถ่ายทอดความเชื่อนิรันดร์สู่คนรุ่นต่างๆ  หมู่คณะนักบวช  ชุม ชนในเขตวัด   สมาชิกของพระศาสนจักรทั้งเก่าและใหม่ ต้องค้นพบหนทางประกาศยืนยัน   ความเชื่อ  (Credo) ในระหว่างปีนี้

นอกจากนี้  สัตบุรุษทุกคนทั้งส่วนตัวและชุมชน  ให้พยายามดำเนินชีวิตประจักษ์พยานความ  เชื่ออย่างเปิดเผยต่อหน้าคนอื่นในสภาพแวดล้อมพิเศษในชีวิตประจำวัน

เรื่องสำคัญอันดับแรก คือ  เราต้องพัฒนาชีวิตให้ศักดิ์สิทธิ์  ทำให้วิญญาณบริสุทธิ์  พระคุณ  การุญซึ่งพระศาสนจักรได้รับมอบอำนาจจากพระคริสตเจ้า  ให้ประทานพระคุณการุญแก่ทุกคน  ที่อยู่ในสถานะเหมาะสม  และปฏิบัติตามคำสั่งพิเศษเพื่อได้รับพระคุณการุญ

ศาลของสมเด็จพระสันตะปาปาเพื่อชีวิตจิต  มีหน้าที่เกี่ยวกับการอนุญาตและการใช้พระคุณการุญ เพื่อสนับสนุนสัตบุรุษให้เข้าใจถูกต้องเกี่ยว  กับพระคุณการุญ และส่งเสริมความตั้งใจศรัทธาเพื่อรับพระคุณการุญ หลังจากได้ปรึกษากับสมณสภาเพื่อการส่งเสริมการประกาศพระวรสาร แบบใหม่  ได้พิจารณาข้อแนะนำด้านอภิบาลสำหรับปีแห่งความเชื่อ ของสมณกระทรวงเพื่อพระสัจธรรม ในเรื่องการรับพระคุณการุญใน  ปีแห่งความเชื่อ  จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติต่อไปนี้ที่สอดคล้องกับเจตนาของสมเด็จพระสันตะปาปา  เพื่อสนับสนุนให้สัตบุรุษรู้จักและรักข้อ  ความเชื่อของพระศาสนจักรคาทอลิก และได้รับผลด้านชีวิตจิตอย่างอุดม

ตลอดปีแห่งความเชื่อ  (11 ตุลาคม  2012 – 24 พฤศจิกายน  2013) สัตบุรุษทุกคนที่เป็นทุกข์จริงใจ  โดยรับศีลอภัยบาป  และศีลมหาสนิท อธิษฐานภาวนาตามเจตนาของสมเด็จพระสันตะปาปา  จะได้รับพระคุณการุญครบบริบูรณ์  (Plenary Indulgence) เพื่อการชดเชยใช้โทษบาปของตนเอง อาศัยพระเมตตาของพระเจ้าและอุทิศแด่วิญญาณของผู้ล่วงลับ

ก. ทุกครั้งที่ท่านฟังบทเทศน์อย่างน้อย  3 ครั้ง หรือร่วมฟังการบรรยายอย่างน้อย  3 ครั้ง เกี่ยวกับการปฏิบัติตามสภาสังคายนาวาติกันที่  2 และเกี่ยวกับหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก ในวัดหรือในสถานที่เหมาะสม

ข. ทุกครั้งที่ท่านไปจาริกแสวงบุญมหาวิหารของสมเด็จพระสันตะปาปา กาตากอมคริสตชน (สุสานใต้ดิน)  อาสนวิหาร สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ พระสังฆราชท้องถิ่นได้กำหนดสำหรับปีแห่งความเชื่อ (ตัวอย่างเช่น มหาวิหาร สักการสถานของพระนางพรหมจารีมารีย์  ของอัครสาวก   หรือนักบุญองค์อุปถัมภ์)  ร่วมพิธีกรรม  หรืออย่างน้อยมีช่วงเวลาไตร่ตรองรำพึงนานพอสมควร  และสวดบทข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลา ย  บทยืนยันความเชื่อ วอนขอต่อพระนางพรหมจารีมารีย์ หรือแล้วแต่กรณี  ภาวนาต่ออัครสาวก  หรือนักบุญองค์อุถัมภ์

ค. ทุกครั้งในวันที่พระสังฆราชท้องถิ่นกำหนดสำหรับปีแห่งความเชื่อ (ตัวอย่างเช่น  สมโภชพระเยซูเจ้า  พระนางพรหมจารีมารีย์  วันฉลองอัค รสาวก  นักบุญองค์อุปถัมภ์  และวันฉลองธรรมาสน์นักบุญเปโตร)  ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เมื่อท่านร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณอย่างสง่า  หรือพิธีทำวัตร  รวมทั้งประกาศยืนยันความเชื่อในบททางการแบบใดแบบหนึ่ง

ง. วันใดวันหนึ่งในระหว่างปีแห่งความเชื่อ ท่านเลือกอย่างเสรีไปเยี่ยมสถานที่โปรดศีลล้างบาป  หรือสถานที่อื่นๆ ที่ท่านได้รับศีลล้างบาป    ถ้าท่านรื้อฟื้นคำสัญญาแห่งศีลล้างบาปในบททางการแบบใดแบบหนึ่ง

บรรดาพระสังฆราชประมุขของสังฆมณฑล ในวันที่เหมาะสมที่สุดในช่วงเวลานี้ ในโอกาสฉลองสำคัญ (เช่น  วันที่  24  พฤศจิกายน ค.ศ. 2013 สมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล  สิ้นสุดปีแห่งความเชื่อ) จะสามารถประทานพรของสมเด็จพระสันตะปาปา  พร้อมกับพระคุณการุญครบบริบูรณ์  แก่สัตบุรุษทุกคนที่ตั้งใจรับอย่างศรัทธา

สัตบุรุษผู้เป็นทุกข์เสียใจในบาป  แต่ไม่สามารถร่วมฉลองได้เพราะเหตุผลต่างๆ (เช่น  ชีลับ นักโทษ คนชรา  ผู้ป่วย ผู้อยู่ในโรงพยาบาล   หรือป่วยนาน) จะได้รับพระคุณการุญโดยปฏิบัติตามเงื่อนไขเดียวกัน  หากร่วมใจกับสัตบุรุษอื่นในช่วงเวลานั้นเป็นพิเศษ ฟังโอวาทของสมเด็จ พระสันตะปาปา หรือพระสังฆราช ที่ถ่ายทอดทางโทรทัศน์  หรือวิทยุ ท่านสวดที่บ้าน หรือสถานที่ที่ท่านอยู่ (เช่น วัดน้อยในอาราม ในโรงพยาบาล ในทัณฑสถาน...) สวดบทข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลาย บทยืนยันความเชื่อ และบทภาวนาอื่นๆ ที่สอดคล้องกับจุด ประสงค์ของปีแห่งความเชื่อ พร้อมกับถวายความทุกข์หรือความยากลำบากในชีวิตของท่าน

เพื่อรับศีลอภัยบาป พระสังฆราชท้องถิ่นสามารถมอบอำนาจแก่บรรดาพระสงฆ์  ฟังสารภาพบาป  ในอาสนวิหาร หรือในวัดที่กำหนดสำหรับ  ปีแห่งความเชื่อ (CIC 508.1) 

พระสงฆ์ผู้ฟังแก้บาปต้องสอนเตือนใจสัตบุรุษถึงบาปหนักที่สงวน และกำหนดกิจใช้โทษบาปที่เหมาะสม เพื่อช่วยสัตบุรุษเท่าที่สามารถให้    กลับใจจริง และตามธรรมชาติของกรณี  พระสงฆ์กำหนดกิจการใช้โทษของบาปที่เสียหายและเป็นที่สะดุด

ที่สุด ศาลด้านชีวิตจิตขอร้องบรรดาพระสังฆราช เพราะท่านมีหน้าที่รับผิดชอบ  3 ประการ  คือ เรื่องการสอน การอภิบาล  และการทำให้   ศักดิ์สิทธิ์ ให้เอาใจใส่อธิบายหลักการและแนวปฏิบัติที่ได้เสนอมานี้อย่างชัดเจน  เพื่อช่วยให้สัตบุรุษศักดิ์สิทธิ์  เป็นพิเศษในสภาพแวดล้อม  ของประเทศ  วัฒนธรรม  และประเพณี    การสอนคำสอนที่เหมาะสมแก่ประชาชนแต่ละแห่ง จะช่วยสัตบุรุษให้เข้าใจวิธีการชัดเจน และมีชีวิต ชีวายิ่งขึ้น หยั่งรากลึก  มั่นคงในหัวใจ ช่วยให้พวกเขาปรารถนารับพระพร และได้รับพระพรโดยอาศัยการไตร่ตรองของพระศาสนจักร

พระสังฆราช วีระ อาภรณ์รัตน์  แปลสรุป
จาก  L’Osservatore Romano (10  ตุลาคม  2012) เล่มที่ 41, หน้า 4.
วันที่ 23 ตุลาคม 2012

Home

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ)  ถ.นนทรี  ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120