ข่าวเก่า

สารบัญข่าว

 

 

11-14 กุมภาพันธ์ 2019

ประชุมกรรมการคำสอน และสัมมนาบุคลากรศูนย์คริสตศาสนธรรม 10 สังฆมณฑล

 

 

 

 

 

 

8 ธันวาคม 2018

สหภาพ เจ้าคณะนักบวชหญิงนานาชาติประกาศต่อต้านการละเมิดทุกชนิด

12 พฤศจิกายน 2018

หน่วยแพทย์บริการ ในโอกาสวันสากลเพื่อคนจน 2018

5 กันยายน 2018

สัปดาห์แสวงบุญที่กรุงโซล 2018

31 ส.ค - 2 ก.ย 2561

อบรมสัมมนาครูคำสอนสังฆมณฑลนครราชสีมา

27 กรกฎาคม 2561

แบ่งปัน ในหัวข้อ SCCs a Means to Adults Catechesis

24-25 กรกฎาคม 2561

ประชุมคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม  ครั้งที่ 2/ 2018

23 กรกฎาคม 2561

ประชุมคณะกรรมการศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม ระดับชาติ ครั้งที่2/2018

14 มิถุนายน 2561

สถาบันพัฒนาฆราวาสคาทอลิก

25 เมษายน 2561

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ทรงประกาศสถาปนาสังฆมณฑลเชียงราย

26 เมษายน 2561

 พิธีบูชาขอบพระคุณ มอบวุฒิบัตร แก่นักศึกษาซีซี รุ่น 31

26 เมษายน 2561

พิธีมอบวุฒิบัตร การอบรมคริสตศาสนธรรมภาคฤดูร้อน ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม ระดับชาติ

กุมภาพันธ์ 2561

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ คณะศาสนศาสตร์ สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา
วิทยาลัยแสงธรรม ปีการศึกษา 2561

23-24  มกราคม 2561

ประชุมคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม  ครั้งที่ 1/ 2018

30 พ.ย - 3 ธ.ค 2560

ศึกษาดูงาน RCIA ณ อัครสังฆมณฑลสิงคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์

23 พฤศจิกายน 2560

งานวันวิชาการ Saengtham Bible Contest ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2560

สิงหาคม

ประชาสัมพันธ์งานวันวิชาการ Saengtham Bible Contest ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2560

14 กันยายน 2560

อบรมต่อเนื่องชีวิตจิตครูคำสอน ประจำปีการศึกษา 2560 นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม

25-26 กรกฎาคม 2560

ประชุมคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม ครั้งที่ 2/ 2017

6 มิถุนายน 2560

ปฐมนิเทศเปิดปีการศึกษา 2560 นักศึกษาสาขาวิชาคริสตศาสนศึกษาชั้นปี 1-4

27 เมษายน 2560

พิธีมอบวุฒิบัตรการอบรมคริสตศาสนธรรมภาคฤดูร้อน รุ่นที่ 30

18 มีนาคม 2560

ศูนย์คำสอนแม่ริม เชียงใหม่ จัดพิธีมอบวุฒิบัตรแก่นักศึกษา

21-24 กุมภาพันธ์ 2560

สัมมนาบุคลกรประจำศูนย์คริสตศาสนธรรม 10 สังฆมณฑล

่24-25 มกราคม 2560

ประชุมคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม  แผนกคริสตศาสนธรรม ครั้งที่ 1/ 2017

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120