หลังจากการฟังรายงานของผู้ประสานงานทวีปต่างๆ แล้ว เราฟังวิทยากรวันละ 3 คน ในหัวข้อ “การประกาศพระวาจาของพระเจ้า สำหรับโลกที่เปราะบาง” เช่น ดร.ซีโมเน โมรันดีนี ประเทศอิตาลี, ดร. จอร์ช ออสซัม-บัทซา ประเทศกานา บิชอป แอนโทนีซามี ปีเตอร์ อาบีร์ ประเทศอินเดีย, ดร. สุซานนา นูอืน นูเนซ ประเทศอุรุกวัย, บิชอป ชีโร โลเปซ ประเทศเปรู ดร. นิน่า โซเฟีย แฮร์มาน ประเทศเยอรมนี บิชอป ปาบโล วีร์จีลีโอ ดาวิด ประเทศฟิลิปปินส์

หากท่านสนใจสามารถติดตามได้ที่ https://c-b-f.org/CBFPA2023 มีเอกสารของวิทยากร

นอกจากฟังสภาพเปราะบางของสังคมในด้าน
- การเมือง ความเกลียดชัง สงคราม ฯลฯ
- สังคม ความขัดแย้ง สภาพนิเวศ ฯลฯ
- ศาสนา คนละทิ้งศาสนา การเบียดเบียนศาสนา ฯลฯ
- ภายในพระศาสนจักร ขาดจิตตารมณ์ธรรมทูต การละเมิด ฯลฯ

การฟังคำสอน แนวทางของพระศาสนจักร พระสันตะปาปาได้ออกสมณลิขิต
- ความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร (EG, 2014)
- เลาดาโตซี การดูแลโลก (LS, 2015)
- ทุกคนเป็นพี่น้องกัน (FT, 2020)
- สมัชชาเรื่องการก้าวเดินไปด้วย (2021-2024)
- การสอนพระคัมภีร์ในบ้านเณรและอาราม
- การประกาศพระวาจาในเขตวัด ฯลฯ
แต่ละหัวข้อวิทยากรพูด 45 นาที ไตร่ตรอง แบ่งปันกับเพื่อนใกล้เคียง 5 นาที และถามวิทยากร 30 นาที

+ ตอนบ่ายเป็นการแบ่งกลุ่มให้เลือก 6 กลุ่ม เช่น การสอนพระคัมภีร์ บลีบลีโอดรามา ฯลฯ
+ วิทยากรท่านหนึ่งอ้างอิงพระสันตะปาปาฟรังซิส ประกาศแนวทาง “ความชื่นชมยินดีแห่งพระวรสาร” ในเรื่องพระวาจาของพระเจ้า “การประกาศพระวรสารต้องอยู่บนพื้นฐานของพระวาจา...ที่ได้รับฟัง รำพึง ภาวนา ดำเนินชีวิต เฉลิมฉลอง และเป็นประจักษ์พยาน พระคัมภีร์เป็นต้นธารแห่งการประกาศพระวรสาร...” (EG 174)
“การศึกษาพระคัมภีร์ต้องเป็นประตูที่เปิดสู่ผู้มีความเชื่อ...จะทำให้การสอนคำสอนและความพยายามทุกประการในการถ่ายทอดความเชื่อบังเกิดผลเต็มที่...เรียกร้องให้สังฆมณฑล ชุมชนวัด และกลุ่มกิจกรรมคาทอลิกทุกกลุ่ม นำเสนอการศึกษาพระคัมภีร์อย่างจริงจังและพากเพียร...” (ข้อ 175)
เรายังมิได้เอาใจใส่เรื่องนี้อย่างจริงจังใช่ไหมครับ

ช่วงต่อไปเป็นการเลือกตั้งกรรมการบริหาร วางแผนปฏิบัติของ แต่ละโซน และถ้อยแถลงสุดท้าย การประชุมแบบพบปะกัน ทำให้รู้จักกันและประสานงานช่วยเหลือกันง่ายขึ้น
                                                                                                                 ฟ. วีระ อาภรณ์รัตน์ รายงานจากมาร์เดลปลาตา
 

Back