ในการประชุมใหญ่ของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (CBF) ที่อาร์เจนตินา 15-21 เมษายน 2023 วันที่ 19 เมษายน มีช่วงบ่ายที่แบ่งกลุ่มทวีป  เพื่อรวบรวมความประทับใจ แรงจูงใจ ที่จะนำไปปฏิบัติ เพื่อสรุปลงในถ้อยแถลง (Statement)
1.ข้อประทับใจ (Insights)
   - การพัฒนาการอบรมด้านพระคัมภีร์ในสามเณราลัย ในบ้านนักบวช
   - การจัดโครงการอบรมฆราวาสด้านพระวาจา
2.ความริเริ่ม (Initiatives)
   - การสอนคำสอนในครอบครัว
   - การอบรมฆราวาสให้เป็นศาสนบริกรด้านพระวาจา
3.อะไรสำคัญเร่งด่วน (Priorities)
   - การอบรมฆราวาส ให้เหมาะกับสภาพท้องถิ่น และวัฒนธรรม
   - การจัดอบรมผู้อบรมด้านพระวาจา
   - การแบ่งปันทรัพยากร  เป็นพิเศษอาศัยสื่อสารสังคมดิจิตัล

ผมไม่สามารถสรุปผลของกลุ่มเอเชียได้ ทั้งหมดจะไปสรุปจากทุกทวีป  ทำให้ผมเข้าใจกระบวนการมีส่วนร่วม ในกลุ่มภาษาและนำมาปฏิบัติในแต่ละสังฆมณฑลให้เป็นจริงต่อไป
                                                                                                                                                 ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์

 

Back