อาทิตย์ที่ 16 เมษายน 2023
+ เช้าวันอาทิตย์ 9.00 น. แบ่งสมาชิกออกเป็น 6 กลุ่มไปตามวัดที่ใกล้เคียง ผมไปวัดเล็กๆ นักบุญโรซา แห่งลิมา หลังจากพิธีมิสซา เราฟังการแบ่งปันชีวิต  เป็นชุมชนคนจน ที่มีวิถีชุมชนคริสตชน (BEC) 20 ปี มีหัวหน้าชุมชนและครูคำสอน 3 คน เป็นสตรีล้วน ในชุมชนมีสอนทำอิฐ ตัดผม ฯลฯ
- มีห้องสำหรับสอนอาชีพ มีจักรเย็บผ้า 2 ตัว เปิดบริการวันธรรมดาทุกวัน
- สัตบุรุษที่มาต้อนรับและ แบ่งปัน มีประมาณ 15 คน พวกเราประมาณ 25 คน ครับ เรารูสึกประทับใจ ที่สังฆมณทลสนใจช่วยคนจน
- หลังจากถ่ายรูปที่ระลึก ก่อนเที่ยงจึงเดินทางกลับมารับประทานอาหารเที่ยงที่โรงแรม

+15.15 น. เริ่มประชุม ฟังกรรมการรายงาน 6 ปีที่ผ่านมา เพราะการแพร่ระบาดใหญ่โควิด 19 ทำให้ ฐานะการเงินไม่ดี เหรัญญิกได้เสียชีวิตเมื่อตุลาคม 2022 คุณพ่อชาวเยอรมันที่เป็นกรรมการกลาง อายุเกิน 75 ปี ทั้งสุขภาพไม่ดี จึงขอลาพักจากหน้าที่
- สำนักงานย้ายจาก St.Otilien เยอรมนี มาอยู่ที่วาติกัน
- การประชุมใหญ่ครั้งนี้ จึงต้องมีการเลือกตั้งกรรมการกลางใหม่ ในวันพฤหัส
- ฟังรายงานรอบ 6 ปี ของผู้ประสานงานพระคัมภีร์เขตยุโรปและอเมริกาใต้
- น่าชมงานของผู้ประสานงานอเมริกาใต้ มีฆราวาสจำนวนมาก เป็นผู้ประสานงาน
- มีช่วงเวลาให้ผู้ผลิตหนังสือด้านพระคัมภีร์มาประชาสัมพันธ์หนังสือสิ่งดีๆที่จัดทำ
- วันอาทิตย์พระเมตตานี้ เป็นพระพรอีกวันหนึ่งที่เราประสบกิจการดี สามทุ่มถึงเป็นเวลารับประทานอาหาร แต่ผมพักผ่อนดีกว่า

                                                                                                                                         ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์ รายงาน

Back