วันเสาร์ที่ 15 เมษายน 2023

ผมมีโอกาสพักที่โรงแรม 13 de julio ชั้น 16 ที่มาร์เดลปลาต้า วันนี้อากาศสดชื่น.. เย็นๆ ลงมารับประทานอาหารเช้า (07.30 น.) พบสมาชิกที่มาร่วมประชุมจากเวียตนาม (2) เวลส์ (1) ฆราวาสผู้ประสานงานด้านพระคัมภีร์ ชาวอาร์เจนตินา 6-7 คน

คุยกันด้วยภาษาอิตาเลียน น่าสนใจฆราวาสผู้ประสานงานด้านพระคัมภีร์ สำหรับภาคและทวีปอเมริกาใต้ ส่วนใหญ่ใช้ภาษาสเปน (ยกเว้นบราซิลใช้ภาษาโปร์ตุกิส)

นักบวชคณะธรรมทูตด้านพระวาจา (SVD) เป็นบาทหลวงที่ประสานงาน ให้การอบรมด้านพระคัมภีร์ ในเอเชียมีสมาชิกที่อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียตนาม ไทย (อยู่ที่มิสซังอุดรธานี)

อาร์เจนติน่า : ข้อมูลที่น่ารู้
+ อาร์เจนติน่า มีคาทอลิกร้อยละ 92 คือ ประมาณ 42,144,000 คน เป็นอันดับที่ 9 ของประเทศที่มีคาทอลิก มากที่สุด แต่ผู้ปฏิบัติศาสนา น้อยกว่าร้อยละ 20
+ มี 48 สังฆมณฑล 14 อัครสังฆมณฑล
+ สังฆมณฑลบัวโนไอเรส มี 186 วัดมีคาทอลิก 2,671,000 คน (91.6%)
+ มีบาทหลวง 471 คน อัครสังฆราช Mario Poli และ สังฆราชผู้ช่วย 7 คน

+ อัครสังฆมณฑล La Plata ได้รับการแต่งตั้ง 15 กุมภาพันธ์ 1897
   มีคาทอลิก 637,500 คน (85%)
   เขตวัด65 แห่ง
   อาสนวิหาร แม่พระปฏิสนธินิรมล
   นักบุญองค์อุปถัมภ์ แม่พระปฏิสนธินิรมล และนักบุญ Pontian
   อัครสังฆราชVictor Manuel Fernandez
   สังฆราชผู้ช่วย 3 คน
   สังฆราชกิตติคุณHector Ruben Aguer
   น่าสนใจเรื่องสังฆราชผู้ช่วย (Auxiliary Bishop) และผู้ประสานงานด้านพระคัมภีร์ ครับ

                                                                                                                                                   ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์
                                                                                                                                             รายงานจากมาร์เดลปลาต้า

Back