ภาพ-ข่าว โดย ศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม ระดับชาติ

ประชุมคณะกรรมการศูนย์อบรมคริสตศาสนธรรม ระดับชาติ ครั้งที่2/2018 วันที่ 23 กรกฎาคม 2018 ณ ห้องประชุมอาคารมารีย์ โดยมีพระสังฆราชวีระอาภรณ์รัตน์ เป็นประธาน ซิสเตอร์วรรณี ฉัตรสุภางค์ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงาน เดือนม.ค.-มิ.ย.18 และคณะกรรมการรวม10 ท่านขอพระเจ้าเพิ่มพูลพลังและหรรษทานสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของทุกท่านอย่างดีต่อไปค่ะ

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ) ถ.นนทรี ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120