PowerPoint

การร้องเพลงเป็นการภาวนา
สองเท่า

ความวางใจในพระเจ้า

ความสุขแท้จริง

อุปมาเรื่องชาวสะมาเรียใจดี

ชาวสะมาเรียใจดี

เราเป็นเถาองุ่นแท้

หนทางสู่สวรรค์

สร้างบ้านบนศิลา

ภาวนากับเพลงสดุดี

อุปมาเรื่องหญิงสาวสิบคน

 

 

มนุษย์ภาวนาต่อพระเจ้า

เมล็ดมัสตาร์ด

เศรษฐีกับลาซารัส

 

 

 

 

 

 

 

นพวารเตรียมรับเสด็จ

วันที่ 16 ธันวาคม

วันที่ 17 ธันวาคม

วันที่ 18 ธันวาคม

วันที่ 19 ธันวาคม

วันที่ 20 ธันวาคม

การแจ้งสาร

การเสด็จเยี่ยม

ความฝันของน.โยเซฟ

การเดินทางไปยังเมืองเบเลเฮม

การประสูติ

 

 

 

 

 

วันที่ 21 ธันวาคม

วันที่ 22 ธันวาคม

วันที่ 23 ธันวาคม

วันที่ 24 ธันวาคม

 

 

การแจ้งข่าวแก่คนเลี้ยงแกะ

การเิดินทางของโหราจารย์

บรรดาโหราจารย์กับกษัตริย์เฮโรด

ดวงดาว

 

 

 

 

 

 

วันแรก
การแจ้งสาร

วันที่สอง
การเสด็จเยี่ยม

วันที่สาม
ความฝันของนักบุญโยเซฟ

วันที่สี่
การเดินทางไปยังเมืองเบธเลเฮม

วันที่ห้า
การประสูตของพระเยซูเจ้า

 

วันที่หก
การแจ้งข่าวแก่คนเลี้ยงแกะ

วันที่เจ็ด
การเดินทางของโหราจารย์

วันที่แปด
บรรดาโหราจารย์กับกษัตริย์เฮโรด

วันที่เก้า
ดวงดาว

 

เกมเศรษฐี-ข้อความเชื่อ

พระทรมานและการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า

มารีย์พระมารดาของพระเยซูเจ้า

เทศกาลเตรียมรับเสด็จ

พระชนมชีพเปิดเผยของพระเยซูเจ้า

พระวรสารเรื่องปฐมวัย

ปฐมวัยของพระเยซูเจ้า

ฉลองพระนางมารีย์

ชีวิตของพระนางมารีย์

ชีวิตคริสตชน (พระคัมภีร์พันธสัญญาเดิม)

พระบัญญัติของพระเจ้า

ปีพิธีกรรม

 

 

 

Powerpoint

สายประคำของฉัน

บทภาวนาสำหรับคริสตชน (ฉบับปรับปรุงใหม่)

เทวศาสตร์การสื่อสาร

พี่เลี้ยง (Sponsors)1 2 3 4

Powerpoint-ศีลศักดิ์สิทธิ์

ศีลศักดิ์สิทธิ์ 7 ประการ

ศีลศักดิ์สิทธ ิ์

ศีลอภัยบาป 1

ศีลอภัยบาป 2

ศีลอภัยบาป 3

เตรียมแก้บาป

การพิจารณามโนธรรม

ศีลศักดิ์สิทธิ์ (คำถาม)

ศีลศักดิ์สิทธิ์

ศีลล้างบาป

 

 

 

การเตรียมเด็กรับศีลอภัยบาปครั้งแรก โดย..คุณพ่ออันโตนีโอ วาลแซ็กกี

 

ชาวอิสราเอลฉลองปัสกา

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกคริสตศาสนธรรม
อาคารเลขที่ 122/11 ซ.นนทรี 14 (ซ.นาคสุวรรณ)  ถ.นนทรี  ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120