ในปฏิทินคาทอลิก วันอาทิตย์ที่สอง เดือนธันวาคม เป็นวันพระคัมภีร์ ในหนังสือบทอ่านและบทภาวนาพิธีบูชาขอบพระคุณ วันอาทิตย์ ปี A  ฉบับ ค.ศ. 2010  หน้า  534 จะพบบทอ่านวันอาทิตย์ฉลองพระวาจาพระเจ้า  พระศาสนจักรไทยได้ประกาศรณรงค์ให้คาทอลิกไทยสนใจ พระวาจาของพระเจ้า และบริจาคปัจจัยในอาทิตย์นี้  เพื่อสนับสนุนงานด้านพระคัมภีร์

        สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศไทย  ได้ประกาศ แผนแม่บททิศทางงานอภิบาล  สำหรับ ค.ศ. 2000-2010 กำหนดงานพระคัมภีร์มี  3 ข้อหลัก  (หน้า 45-46)  คือ

1.การส่งเสริมให้คริสตชนคาทอลิกอ่านและใช้พระคัมภีร์ในชีวิตมากขึ้น
   1.1 ส่งเสริมให้อ่านพระคัมภีร์
       1.จัดอบรมให้เห็นความสำคัญและคุณค่าของพระคัมภีร์  และใช้พระคัมภีร์ควบคู่ในการสอนคำสอน
       2.ให้ความรู้เพิ่มเติมด้านพระคัมภีร์อย่างต่อเนื่อง
       3.ส่งเสริมให้อ่านพระคัมภีร์คาทอลิกฉบับแปลใหม่
       4.สนับสนุนให้คริสตชนทุกคนรักและสนใจพระคัมภีร์  มีพระคัมภีร์ฉบับคำแปลใหม่ประจำตัว หรืออย่างน้อยใช้ไบเบิลไดอารี่
       5.จัดทำบทเรียนและส่งเสริมให้เรียนพระคัมภีร์ทางไปรษณีย์
       6.ใช้เทคโนโลยีปัจจุบันด้านสื่อต่างๆ  เช่น  วีดีทัศน์ คอมพิวเตอร์  อินเตอร์เน็ตในการส่งเสริมพระคัมภีร์
       7.จัดวันพระคัมภีร์หรือสัปดาห์พระคัมภีร์ในโรงเรียนและวัด
   1.2ส่งเสริมให้ใชพระคัมภีร์คาทอลิกฉบับแปลใหม่

2. การส่งเสริมให้คริสตชนคาทอลิกศึกษาพระคัมภีร์ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เตรียมบุคลากรด้านพระคัมภีร์  ทั้งพระสงฆ์ นักบวช และผู้นำฆราวาส เพื่อสามารถนำกลุ่มศึกษา แบ่งปันพระวาจาและภาวนาด้วยพระคัมภีร์
3.ศูนย์พระคัมภีร์คาทอลิก ให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการฯ สรรหาผู้ทำงานเต็มเวลาด้านพระคัมภีร์  และจัดตั้งศูนย์พระคัมภีร์ทั้งในระดับชาติ  สังฆมณฑล  และท้องถิ่น

        แผนอภิบาล ค.ศ. 2010-2015  อภิบาลชุมชนศิษย์พระคริสต์ เสริมสร้างศิษย์และพัฒนาความเชื่อโดยพระวาจา  ศีลศักดิ์สิทธิ์ และการอธิษฐานภาวนา (หน้า  17)

        ขอรายงานใหท่านทราบว่า  คณะอนุกรรมการการแปลพระคัมภีร์ ได้แปลและจัดพิมพ์พระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม หมวดต่างๆ  ดังต่อไปนี้

1.ปัญจบรรพ (5 เล่ม) พิมพ์  2 ครั้ง2006-2008รวมจำนวน4,000  เล่ม
2.สารบบที่สอง  (7 เล่ม)ธ.ค. 2007จำนวน5,000 เล่ม
3. ประวัติศาสตร์  (11 เล่ม)ธ.ค. 2008จำนวน2,000 เล่ม
4.ปรีชาญาณ (5 เล่ม)พ.ค. 2009จำนวน2,000  เล่ม
5.ประกาศก  (18 เล่ม)ก.พ. 2011จำนวน2,000 เล่ม

        เราต้องขอบคุณ  คุณพ่อทัศไนย์ คมกฤส  และคุณพ่อฟรังซิส  ไกส์  เป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนสำคัญในการแปลพระคัมภีร์ชุดนี้  บางคนถามว่าเมื่อไรจะพิมพ์รวมเล่ม  ทั้งพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่?  เรายังไม่ได้ข้อสรุปครับ  กำลังตรวจแก้ไขให้สมบูรณ์ขึ้น  คุณพ่อทัศไนย์ เวลาได้ยินคำถามข้างต้น  คุณพ่อจะถามกลับว่า  “ที่แปลใหม่นั้น คุณอ่านหรือยัง?”

        โอกาสวันพระคัมภีร์ ซิสเตอร์พวงผกา ราชธน รายงานว่าสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานีจัด 6  โรงเรียน  ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนถึงคริสต์มาส  ซิสเตอร์เทเรซา เบลโล จัดวันอาทิตย์ที่  11  ธันวาคม ณ  อาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่  ครูราตรี ช้อยเครือ รายงานว่าราชบุรีจะจัดไบเบิล คอนเทสต์ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2012 ส่วนที่วิทยาลัยแสงธรรม จะจัดวันที่  10  ธันวาคม แต่เจอน้ำท่วม  ทำให้เปิดเรียนล่าช้า  จึงยังไม่แน่ใจว่าโรงเรียนอื่นๆ ซึ่งเจอน้ำท่วมจะพร้อมไหม

        วันนี้ฉลองพระคัมภีร์ วันอาทิตย์หน้า 18 ธันวาคม ฉลองครูคำสอน ขอครูคำสอนช่วยส่งเสริมการอ่านพระคัมภีร์และขอท่านได้ภาวนาและให้กำลังใจครูคำสอนของท่านด้วยครับ

Home