สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสประกาศตั้งหน่วยงานเพื่อฆราวาส ครอบครัว และชีวิต เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน ค.ศ. 2016
   - เพื่อส่งเสริมชีวิตและงานฆราวาสแพร่ธรรม
   - เพื่อดูแลอภิบาลครอบครัวและพันธกิจ ตามแผนการของพระเจ้า
   - เพื่อดูแลและสนับสนุนชีวิตมนุษย์
   - เพื่อส่งเสริมและจัดการประชุมระดับนานาชาติ และความริเริ่มงานฆราวาสแพร่ธรรม สถาบันครอบครัว สภาพครอบครัวและชีวิต ในพระศาสนจักรและสังคม

แผนกคริสตชนฆราวาส
สนับสนุนและให้กำลังส่งเสริมกระแสเรียกและพันธกิจของคริสตชนฆราวาส  ในพระศาสนจักรและในโลก ทำงานทั้งเพื่อคนโสด  มีครอบครัว  สมาชิกสมาคม กลุ่ม  หรือชุมชน ส่งเสริมการศึกษาเพื่อเผยแผ่คำสอน หรือปัญหาที่เกี่ยวกับฆราวาส
   - สนับสนุนฆราวาสให้มีมโนธรรมรับผิดชอบร่วมกัน  เพราะพระพรจากศีลล้างบาป
   - ตามเจตนาของธรรมนูญว่าด้วยพระศาสนจักรในโลกสมัยนี้ (Gaudium et Spes) ... ส่งเสริมความริเริ่มกิจการประกาศข่าวดีของฆราวาสในหน้าที่การงานต่างๆ
   - ส่งเสริมให้ร่วมงานคำสอน พิธีกรรม – ศีลศักดิ์สิทธิ์ กิจการธรรมทูต  งานเมตตา  สงเคราะห์ ในพระศาสนจักรสากลและท้องถิ่น
   - ประเมินความริเริ่มของสภาพระสังฆราช  ตามความจำเป็นของพระศาสนจักรท้องถิ่น สถาบัน หน่วยงานพระศาสนจักร

แผนกครอบครัว
   - สนับสนุนการเอาใจใส่อภิบาลครอบครัว ศีลแต่งงาน ตามสิทธิและหน้าที่รับผิดชอบในพระศาสนจักร และในสังคมบ้านเมือง  เพื่อสถาบันครอบครัวจะทำหน้าที่ดีขึ้นในพระศาสนจักและในสังคม
   - พิจารณาเครื่องหมายของกาลเวลา  เพื่อประเมินโอกาสพัฒนาครอบครัว  เผชิญสิ่งท้าทายต่างๆ  ด้วยความมั่นใจ  และปรีชาญาณ ในสังคมปัจจุบัน ตามแผนการของพระเจ้าในเรื่องการแต่งงานและครอบครัว
   - ติดตามกิจการของสถาบัน สมาคม  กลุ่ม กิจการคาทอลิก  ทั้งระดับชาติ และระดับนานาชาติ ที่มีจุดประสงค์เพื่อความดีของครอบครัว
   - เอาใจใส่คำสอนครอบครัว และเผยแผ่ทางการสอนคำสอน  เป็นพิเศษในการศึกษาชีวิตจิตของการแต่งงาน  และครอบครัว
   - เสนอแนวทางอบรม  เตรียมแต่งงาน แก่บรรดาเยาวชน
   - เสนอแนวทางอภิบาลที่สนับสนุนครอบครัว อบรมเยาวชนให้มีความเชื่อ ดำเนินชีวิตในพระศาสนจักรและสังคม เป็นพิเศษคนจนและผู้ถูกทอดทิ้ง
   - สนใจครอบครัวที่รับลูกบุญธรรม  การดูแลเด็กทารก และการเอาใจใส่ผู้สูงอายุ ที่เป็นความรับผิดชอบของสถาบันบ้านเมืองในภาคปฏิบัติอยู่แล้ว
   - ประสานงานกับสถาบัน ยอห์น ปอล ที่ 2  เพื่อการศึกษาเรื่องการแต่งงานและครอบครัว

แผนกชีวิต
   - สนับสนุนและประสานงานเรื่องชีวิตมนุษย์ ตั้งแต่การปฏิสนธิ  จนกำเนิดตามธรรมชาติ
   - ส่งเสริมและให้กำลังใจหน่วยงาน และสมาคมที่ช่วยเหลือสตรีและครอบครัว  ให้ต้อนรับและคุ้มครองพระพรแห่งชีวิต เป็นพิเศษในกรณีลำบากมากๆ และป้องกันการทำแท้ง  จัดโครงการช่วยบรรดาสตรีที่จะทำแท้ง
   - ศึกษาและส่งเสริมการอบรม ต่อปัญหาหลักๆ ที่เกี่ยวกับสิทธิชีวิตมนุษย์ ตามคำสอนด้านศีลธรรมของพระศาสนจักรคาทอลิก
                                                                                                            

พระสังฆราช วีระ อาภรณ์รัตน์  แปลสรุป
12 มิถุนายน ค.ศ. 2016
จาก https://w2.vatican.va/content/francesco/it/motu_proprio/documents/papa-francesco_20160604_statuto-dicastero-famiglia-lai ci-vita.html