วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม ค.ศ. 2016 มีประกาศว่า  สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ตัดสินพระทัยให้เปลี่ยนแปลงกฎพิธีมิสซาเรื่องการล้างเท้า (ในวันพฤหัสศักดิ์สิทธิ์) ว่าให้เลือกผู้สมัครในพิธีไม่จำกัดเฉพาะผู้ชาย พระองค์ได้ส่งจดหมาย (20 ธันวาคม ค.ศ. 2015) ถึงพระคาร์ดินัลโรเบิร์ต ซาร่าห์  สมณมนตรีของสมณกระทรวงพิธีกรรมและกฎเกณฑ์ศีลศักดิ์สิทธิ์

พระคาร์ดินัลโรเบิร์ต ซาร่าห์  ได้ประกาศกฤษฎีกา Variety and Unity (หลายหลากและเอกภาพ)  ฟื้นฟูพิธีสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์จากกฤษฎีกา Maxima Redemptionis Nostrae Mysteria (30 พฤศจิกายน ค.ศ. 1955)  เกี่ยวกับการล้างเท้าผู้ชาย 12 คน ระหว่างพิธีมิสซาอาหารค่ำมื้อสุดท้าย (ของพระเยซูเจ้า)  หลังจากอ่านพระวรสารนักบุญยอห์น (บทที่ 13) ด้วยเหตุผลด้านอภิบาล เพื่อเป็นวิธีการแสดงความสุภาพและความรักเมตตาของพระคริสตเจ้าต่อบรรดาศิษย์

ตามพระวาจาของพระเยซูเจ้า ยน 13:34 “เราให้บทบัญญัติใหม่แก่ท่านทั้งหลาย  ให้ท่านรักกัน เรารักท่านทั้งหลายอย่างไร  ท่านก็จงรักกันอย่างนั้นเถิด”

ในการประกอบพิธี  บรรดาพระสังฆราชและบรรดาพระสงฆ์ได้รับเชิญให้ปฏิบัติแบบพระคริสตเจ้า ผู้เสด็จมามิใช่ให้คนอื่นรับใช้แต่มาเพื่อรับใช้ผู้อื่น (มธ 20:28) ด้วยความรัก “พระองค์ทรงรักเขาจนถึงที่สุด” (ยน 13:1)  เพื่อมอบชีวิตของพระองค์ “จนถึงที่สุด” เพื่อความรอดพ้นของมนุษยชาติ

เพื่อแสดงความหมายเต็มของพิธีนี้แก่บรรดาผู้ที่ร่วมในพิธี  สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเห็นควรให้ปรับปรุงกฎพิธีกรรมในหนังสือพิธีมิสซาโรมัน (Missale Romanum หน้า 300 ข้อ 11) “ผู้ช่วยพิธีนำชายที่ได้เลือกไว้”... เป็น “ให้ศาสนบริกรเลือกประชากรของพระเจ้า”...  ดังนั้น จึงหมายความว่า ผู้อภิบาลสามารถเลือกกลุ่มหลายหลากและเอกภาพแต่ละส่วนของประชากรของพระเจ้า คือ ชาย  หญิง  หนุ่มสาว  ผู้สูงอายุ  สุขภาพดี  ผู้ป่วย พระสงฆ์  นักพรตชายหญิงผู้ถวายตัว และฆราวาส

สมณกระทรวงพิธีกรรมและกฎเกณฑ์ศีลศักดิ์สิทธิ์  จึงขอเสนอการปรับปรุงใหม่ในหนังสือพิธีกรรม ให้บรรดาผู้อภิบาลรับผิดชอบสอนอย่างถูกต้อง แก่บรรดาสัตบุรุษที่ได้รับเลือกและคนอื่นๆ เพื่อพวกเขาจะได้ร่วมพิธีอย่างมีสติ กระตือรือร้นและมีประสิทธิผลในพิธีนี้
ประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม ค.ศ. 2016 สมโภชพระคริสตเจ้าแสดงองค์


พระสังฆราช วีระ  อาภรณ์รัตน์ แปล
จาก L’Osservatore Romano, 29 มกราคม 2016 ฉบับที่ 4  หน้า 1,4.