สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส  ได้มอบคำขวัญวันสันติภาพสากล (ครั้งที่  49) ซึ่งตรงกับวันที่ 1 มกราคม ของทุกปี พระองค์ได้ออกสารเมื่อวันที่  8 ธันวาคม 2015 ว่า “Overcome Indifference and  win Peace” สันติภาพเกิดขึ้นได้ ถ้าเราไม่นิ่งดูดาย
 
พระเจ้าทรงไม่นิ่งดูดาย พระเจ้าทรงเอาใจใส่มนุษยชาติ  พระเจ้าทรงไม่ละทิ้งเรา   พ่อขอส่งความปรารถนาดีจากใจ  ให้ท่านรุ่งเรือง  มีสันติภาพและความหวัง เพื่อร่วมมือกันสร้างความยุติธรรม  และสันติภาพ สันติภาพเป็นทั้งของขวัญจากพระเจ้า  และความสำเร็จของมนุษย์

เรามีเหตุผลที่จะหวัง แม้ในโลกมีสงคราม ผู้ก่อการร้าย  การลักพาตัว การเบียดเบียนศาสนา การใช้อำนาจในทางผิด  เราอย่าหมดหวัง  เราต้องสู้กับความชั่ว อย่าเย็นเฉยต่อกัน  เราต้องร่วมเป็นปึกแผ่น  เอาชนะผลประโยชน์ส่วนตัว

มีการพยายามประชุม  COP 21  เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ( Climate Change )  พระศาสนจักรได้ประกาศ  ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม ขอให้เราภาวนา  และทำงาน เพื่อสันติภาพ  ให้มีเมตตากรุณา ให้อภัย  และบริจาค

การนิ่งดูดายมีหลายชนิด คือ  การนิ่งดูดายไม่สนใจพระเจ้า  และนำไปสู่การไม่ใส่ใจต่อเพื่อนมนุษย์  เช่น การฟังวิทยุ  ดูทีวี  อ่านหนังสือพิมพ์ ฯลฯ  ทำให้ไม่สนใจกัน สนใจแต่ตนเอง เสียดายที่เรามีข่าวสารข้อมูลมากมาย แต่ก็ให้ร้าย ตำหนิปัญหาต่างๆ  อ้างว่าทางแก้ คือ  การศึกษา แต่กลับมีการทุจริตคอรัปชั่น  ในหลายประเทศ หลายรัฐบาล ในธุรกิจ และในสถาบันต่างๆ แล้วแต่อุดมคติ  การเมืองของบรรดาผู้นำ

การนิ่งดูดายทั้งส่วนตัว  และส่วนรวม  ทำให้ไม่อุทิศตัวทำหน้าที่ เพื่อความดี  หรือผลประโยชน์ของส่วนรวม  เพื่อสันติภาพ ทำลายสภาพแวดล้อมธรรมชาติ  ทำให้ขาดความมั่นคง  เกิดความยากจน ทำให้เกิดสถานการณ์อยุติธรรมใหม่ๆ ผลที่ตามมา ทำให้ขาดสันติภาพ จึงต้องสู้ ทะเลาะกัน  ยิ่งทำให้ขาดทรัพยากรธรรมชาติ

เราต้องกลับใจ ปีที่แล้วคำขวัญวันสันติภาพ คือ  “ไม่มีทาสอีกต่อไป หญิงชายทั้งผองพี่น้องกัน”  พระเยซูเจ้าทรงบังเกิดมาเพื่อช่วยคนยากจน คนหิวโหย พระองค์ทรงสนใจทั้งชายและหญิง   พระองค์สอนเราว่า  “ท่านจงเป็นผู้เมตตากรุณา  ดังที่พระบิดาของท่านทรงพระเมตตากรุณาเถิด” (ลก 6:36)  เพื่อบรรเทาทุกข์  ความเจ็บปวดของพี่น้อง

จงสร้างวัฒนธรรมความเป็นปึกแผ่นหนึ่งเดียวและความรักเมตตาเพื่อขจัดการนิ่งดูดาย ความเป็นปึกแผ่นเป็นคุณธรรม และทัศนคติทางสังคมที่เกิดจากการกลับใจส่วนตัว เราต้องอุทิศตนจริงจังเป็นพิเศษ ครู  ผู้อบรม ครอบครัว ฯลฯ   ครูต้องตระหนักถึงความรับผิดชอบ ด้านศีลธรรม  สังคม และจิตวิญญาณ

สันติภาพเป็นผลของวัฒนธรรมความเป็นปึกแผ่นหนึ่งเดียวกัน  ความรักเมตตาและความเห็นอกเห็นใจกัน  เริ่มจากครอบครัว เพื่อนบ้าน และที่ทำงาน  ขอพระมารดาพรหมจารีมารีย์  ช่วยวิงวอนพระบุตรอวยพรเพื่อเราในปีใหม่นี้ ช่วยกันทำให้โลกเป็นหนึ่งและเป็นพี่น้องกัน

พระสังฆราชวีระ   อาภรณ์รัตน์ แปลสรุป