เนื่องจากวันอาทิตย์ที่สองของเดือนธันวาคม เราฉลอง วันพระคัมภีร์ และเราได้จัดพิมพ์พระคัมภีร์คาทอลิกฉบับสมบูรณ์  สำเร็จทันฉลองเปิดปีศักดิ์สิทธิ์และวันพระคัมภีร์ พ่อจึงขอนำถ้อยแถลงของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิกมาเสนอว่า เราควรมีแนวปฏิบัติอย่างไรเรื่องพระคัมภีร

หลังการประชุมสภาสังคายนาวาติกัน ที่ 2  สังฆธรรมนูญเรื่องการเผย (ความจริง) ของพระเจ้า ช่วยให้เรามีสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (Catholic Biblical Federation - CBF)  ตั้งแต่ ค.ศ. 1969 มีการประชุมสามัญทุก 6 ปี จากกรุงเวียนนา (ออสเตรีย)  มอลต้า  บังกาลอร์ (อินเดีย) โบโกต้า (โคลอมเบีย) โรม (อิตาล ี) เลบานอน  และครั้งที่ 7 ที่เมืองดาแอสซาลัม (แทนซาเนีย) เมื่อ 24 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม ค.ศ. 2008

หัวข้อการประชุมครั้งที่ 7 คือ “พระวาจาพระเจ้า ที่มาของความยุติธรรม สันติภาพและการกลับคืนดีกัน ”  มีผู้ร่วมประชุมเป็นพระสังฆราช 25  พระสงฆ์ 112  ซิสเตอร์ 20 และฆราวาส  รวมทั้งหมด 230 คน สมาชิกจากสภาพระสังฆราชฯ และหน่วยงานพระคัมภีร์ 133 ประเทศ ได้สรุปแนวทางปฏิบัติสำหรับ ค.ศ. 2008 – 2014  มีมติดังต่อไปนี้

1.การเน้นงานพระคัมภีร์ ให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาชีวิตและพันธกิจของพระศาสนจักร
2.การอบรมด้านพระคัมภีร์ให้บุคลากร ประกาศพระวรสาร รวมพระสังฆราช  พระสงฆ์ นักพรต และฆราวาส  อาศัยกระบวนการให้มีความรู้ลึกด้านพระคัมภีร์ การกลับใจ  การอบรมชีวิตแห่งธรรมทูต และมีทักษะทำงานอภิบาลด้านพระวาจา
3.ส่งเสริม การอ่านพระวาจา (Lectio Divina) ในบริบทสังคม เพื่อให้ความเชื่อสัมพันธ์กับชีวิต  และการอุทิศตนแบบคริสตชนในการพัฒนาสังคม
4.การอภิบาลชุมชนย่อย ด้วยการอ่านพระวาจา ส่งเสริมฆราวาสให้เป็นผู้นำ ช่วยให้ครอบครัวเติบโตในความเชื่อ
5.การใช้สื่อสารมวลชนอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพันธกิจพระวาจา
6.การเสวนา กับพี่น้องต่างความเชื่อ  คริสตสัมพันธ์ และผู้ไม่มีความเชื่อ
7.อุทิศตนกับสมัชชาเรื่องพระวาจา  จัดพิมพ์บทสรุปและแนวทางปฏิบัติสำหรับสมาชิก ในระดับเขตวัดและแขวงต่างๆ ของสหพันธ์ฯ  พร้อมท ั้งเสนอแผนงานและโครงการประยุกต์
8.พยายามติดตามผลการประชุมครั้งนี้  เรื่องการคืนดี  ความยุติธรรม  และสันติภาพด้วยการไตร่ตรองในบทบาทผู้รับใช้พระยาห์เวห์ และบทเ ทศน์บนภูเขา  อาศัยกิจการที่เป็นรูปธรรมเพื่อสร้างอาณาจักรของพระเจ้าสำหรับคนยากจน

ขอช่วยกันส่งเสริมให้มีพระคัมภีร์ทุกครอบครัว  และใช้พระวาจาพระเจ้าสร้างชุมชนศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม

หมายเหตุ : ประชุมสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก ครั้งที่ 8 ระหว่าง 18 – 23 มิถุนายน ค.ศ. 2015  ที่ศูนย์ Adgentes ที่เนมี (NEMI) ประเทศอิตาลี  centroadgentes@gmail.com, www.c-b-f.org

Home