เนื่องจากในช่วงเดือนพฤษภาคมมีประกาศตำแหน่งหน้าที่ของทั้งพระสงฆ์  และนักพรตชายหญิงในสังฆมณฑลต่างๆ จึงเป็นโอกาสที่คริสตชนฆราวาสน่าจะเข้าใจในเรื่องนี้  เพื่อร่วมมือกันสร้างสันติสุขและพัฒนาชุมชนของเราให้เข้มแข็งและอบอุ่นยิ่งขึ้น

ในประมวลกฎหมายพระศาสนจักร มาตรา 522  กล่าวว่า “เจ้าอาวาสควรมีความมั่นคงในตำแหน่งหน้าที่  ดังนั้นต้องแต่งตั้งเขาให้อยู่ในหน้าที่โดยไม่มีเวลากำหนด พระสังฆราชสังฆมณฑลสามารถแต่งตั้ง โดยมีกำหนดเวลาได้ก็ต่อเมื่อสภาพระสังฆราชมีกฤษฏีกาอนุญาต”

ข้อกำหนดของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย (15 สิงหาคม ค.ศ. 1992)  กฤษฎีกา 4 ระยะเวลาอยู่ในตำแหน่งของเจ้าอาวาส กล่าวว่า

“เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายพระศาสนจักร  มาตรา 522 สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย  ประกาศว่า เจ้าอาวาสอาจจะได้รับการแต่งตั้งวาระละ 5 ปี เป็นอย่างน้อย และอาจได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกได้”

เจ้าอาวาส มีพันธะต้องเอาใจใส่ให้มีการประกาศพระวาจาของพระเจ้าทั้งครบ  แก่ผู้ที่อาศัยอยู่วัดปกครองนั้น เพราะเหตุนี้ท่านจึงต้องเอาใจใส่ให้คริสตชนฆราวาสได้รับการอบรมในความจริงแห่งความเชื่อ  เฉพาะอย่างยิ่งโดยการแสดงธรรม ในวันอาทิตย์ และวันฉลองบังคับ รวมทั้งการให้การอบรมด้านคำสอนด้วยตัวท่านเอง ท่านต้องสนับสนุนกิจการที่ส่งเสริมจิตตารมณ์พระวรสาร รวมทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับความยุติธรรมทางสังคม ท่านต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษเกี่ยวกับการให้ การศึกษาคาทอลิกแก่เด็กๆ และเยาวชน ท่านต้องพยายามทุกวิถีทาง พร้อมกับความร่วมมือของคริสตชนในการนำข่าวดีพระวรสารไปสู่ผู้ที่เลิกปฏิบัติศาสนา หรือ ผู้ที่ไม่แสดงออกซึ่งความเชื่อที่แท้จริง (ม. 528)

"เจ้าอาวาสต้องเอาใจใส่ให้ศีลมหาสนิทเป็นศูนย์กลางของชุมนุมสัตบุรุษวัดปกครอง ท่านต้องพยายามให้คริสตชนได้รับการหล่อเลี้ยง ด้วยการเฉลิมฉลองศีลศักดิ์สิทธิ์อย่างศรัทธา... ให้พวกเขาได้รับศีลมหาสนิท และศีลอภัยบาปบ่อยๆ... พยายามชักนำให้มีการภาวนาในครอบครัว  และมีส่วนร่วมในพิธีกรรมอย่างมีจิตสำนึกและอย่างมีบทบาท" (ม.528 วรรค 2)

"เพื่อจะปฏิบัติหน้าที่นายชุมพาบาลด้วยใจร้อนรน  เจ้าอาวาสต้องพยายามรู้จักสัตบุรุษในความดูแลของตน  ฉะนั้นต้องเยี่ยมครอบครัว... ในความทุกข์โศกของสัตบุรุษ และโดยให้กำลังใจในพระเจ้า และหากมีข้อบกพร่องในบางสิ่งบางอย่าง ก็ให้ตักเตือนแก้ไขเขาอย่างฉลาดรอบคอบ ให้ช่วยผู้ป่วย เป็นต้นคนใกล้จะตายด้วยความรักเปี่ยมล้น ชุบชีวิตจิตใจพวกเขาอย่างกระตือรือร้นด้วยศีลศักดิ์สิทธิ์และมอบวิญญาณพวกเขาคืนแด่พระเจ้า... ท่านต้องพยายามช่วยสามีภรรยาและบิดามารดา ให้ปฏิบัติหน้าที่ของตน และฟูมฟักชีวิตคริสตชนให้เจริญขึ้นในครอบครัว

เจ้าอาวาสต้องรับรู้และสนับสนุนบทบาทฆราวาสในพันธกิจของพระศาสนจักร... ในระดับวัด... สังฆมณฑล และพระศาสนจักรสากล (ม.529)

Home