คริสตชนคาทอลิกมีธรรมเนียมสวด สายประคำเป็นพิเศษในเดือนตุลาคม เพราะวันที่ 7 ตุลาคม ระลึกถึงแม่พระลูกประคำ ในปี ค.ศ. 1917 (พ.ศ. 2460) ระหว่างสงครามโลกครั้งแรก แม่พระได้ประจักษ์ที่ฟาติมา ประเทศโปรตุเกส ทุกวันที่ 13 ของเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม เป็นจำนวน 6 ครั้ง เพื่อขอร้องและเตือนมนุษย์มิให้หันหลังกับพระเจ้า ขอให้สัตบุรุษยึดคำสั่งสอนของพระเยซูเจ้ามาปฏิบัติในชีวิต ทำพลีกรรมและสวดสายประคำ เพื่อให้โลกมีสันติภาพ

แม่พระตรัสกับลูเซีย ที่ฟาติมา (13 ตุลาคม ค.ศ.1917) ว่า “เราคือแม่พระแห่งสายประคำ เรามาเพื่อเตือนลูกให้ปรับปรุงชีวิตจากบาป เราต้องไม่ทำให้พระเป็นเจ้าขัดเคืองพระทัยยิ่งกว่านี้ เพราะมนุษย์ทำบาปมาก ลูกต้องสวดสายประคำต่อไปทุกวัน”

นักบุญปีโอ แห่งปีเอเตรลชีนา (ค.ศ. 1887-1962) กล่าวว่า “สายประคำเป็นอาวุธของพ่อ แม่พระไม่เคยปฏิเสธพระหรรษทานแก่พ่อเมื่อสวดสายประคำ จงรักแม่พระ และทำตัวให้แม่พระรักลูก จงสวดสายประคำเสมอ”

น่าเศร้าใจ ที่ในอดีตคนส่วนใหญ่ไม่สนใจสิ่งที่แม่พระบอกจึงเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 (ค.ศ. 1939-1945) เกิดลัทธิคอมมิวนิสต์ ขาดสันติภาพในประวัติศาสตร์มนุษยชาต

ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 1996 (พ.ศ. 2539) โอกาสฉลอง 50 ปี แห่งชีวิตสงฆ์ของบุญราศีสมเด็จ

พระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 มีการรณรงค์ ทั่วโลกร่วมใจสวดสายประคำ (World-Wide Day of Rosary) ใน 20 ประเทศ ในเม็กซิโกมี 2,600 แห่งที่มีประชาชนประมาณสามล้านคนร่วมภาวนา และในปัจจุบันมี 170 ประเทศร่วมรณรงค์

คำขอร้องของแม่พระยังเป็นเรื่องเร่งด่วน จึงขอเชิญส่งเสริมสวดสายประคำ ดังที่หลายประเทศทั่วโลกได้เริ่มแล้ว ในประเทศไทย  เจ้าอาวาสวัดแม่พระลูกประคำ (กรุงเทพมหานคร) ได้ริเริ่มงาน “ทั่วโลกพร้อมเพรียง ไม่สิ้นเสียงสายประคำ” ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2006 โดยร่วมมือกับสภาภิบาล และคณะพลมารี จัดการสวดสายประคำตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.

วันรณรงค์สวดสายประคำ เป็นวันเสาร์แรกของเดือนตุลาคม มีวัตถุประสงค์คือ
1. ภาวนาเผยแผ่ความรัก ให้โลกมีสันติภาพ ส่งเสริมชีวิต และสันติสุขในครอบครัว   ภาวนาให้เด็กทารกที่ไม่ได้เกิดมา (เพราะการทำแท้ง) เพื่อสมเด็จพระสันตะปาปา  เพื่อกระแสเรียกของการเป็นพระสงฆ์และนักบวชให้มีจำนวนมากขึ้น
2. สวดสายประคำต่อหน้าศีลมหาสนิท
3. ถวายตนแด่ดวงหทัยนิรมลของพระนางมารีย์
4. จัดให้มีพระสงฆ์โปรดศีลอภัยบาปในวันนั้น
5. เพื่อรับพระคุณการุณย์ครบบริบูรณ์ เพราะเราสวดสายประคำพร้อมกันหลายคน
6. พยายามตั้งกลุ่มภาวนา พบกันอย่างน้อยเดือนละครั้ง

ขอเชิญร่วมกันสวดสายประคำตลอดเดือนตุลาคมนี้
 

Home