สารวันสันติสากล ของพระสันตะปาปาฟรังซิส ครั้งที่ 56 /2023
1 มกราคม 2023

ไม่มีใครเอาตัวรอดคนเดียว
การต่อสู้โควิด-19 ด้วยกัน ดำเนินการด้วยกัน บนหนทางแห่งสันติ

“พี่น้องทั้งหลาย ไม่จำเป็นที่จะเขียนบอกท่านเรื่องวันเวลาที่กำหนด ท่านรู้อยู่แล้วว่า วันขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะมาถึงเหมือนขโมยที่มาตอนกลางคืน” (1ธส5:1-2)

1. อัครสาวกเปาโลให้กำลังใจชุมชนชาวเธสะโลนิกา ให้มั่นคง มองดูโลก มองเหตุการณ์ ประวัติศาสตร์ และรอคอยการเสด็จกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้า แม้ชีวิตรู้สึกเหมือนอยู่ในความมืด ความลำบากของความอยุติธรรมและความทุกข์ ก็ขอให้เรามีความหวัง และความวางใจในพระเจ้า อย่ากลัว....อย่าท้อใจ จงเป็นเหมือนยามคอยแสงอรุณ

2. โควิด 19 ทำให้เราอยู่ในคืนมืด..เผชิญสถานการณ์สับสนทั้งด้านวิทยาศาสตร์ การดูแลผู้เจ็บป่วยที่ต้องการรักษา ในเวลาเดียวกันเจ้าหน้าบ้านเมืองต้องจัดการช่วยเหลือเร่งด่วน

โควิด - 19 ทำให้หลายคน หลายครอบครัว ต้องกักตัวนาน และไม่สามารถทำอะไรอย่างอิสระได้ พร้อมกับผลกระทบยาวนาน

เราไม่สามารถมองข้ามการแตกแยกของระบบเศรษฐกิจและสังคม ที่การแพร่ระบาดใหญ่นำมาเช่นการตกงาน ความโดดเดี่ยวในสังคม เป็นพิเศษคนจน ในช่วงเวลาปิดเมือง(lockdown) ทำให้หลายแห่งไม่มีสันติ

3. สามปีต่อมา เวลาเหมาะสมที่จะตั้งคำถาม เรียนรู้ เติบโต และเปลี่ยนแปลงทั้งส่วนตัว และชุมชน ในช่วงเวลาวิกฤติ เราอาจได้ส่วนดีขึ้นหรือแย่ลง เราได้เรียนรู้อะไรจากการแพร่ระบาดครั้งนี้ มีหนทางใหม่อะไรที่เราควรยึดเป็นวิธีปฏิบัติ เพื่อทำให้โลกดีขึ้น

บทเรียนสำคัญที่เราได้เรียนรู้จากโควิด 19 คือตระหนักว่าเราทุกคนต้องการกันและกัน เราเป็นพี่น้องกัน เราเป็นบุตรพระเจ้า ไม่มีใครสามารถเอาตัวรอดคนเดียวได้ เราต้องร่วมมือกัน แสวงหา และส่งเสริมคุณค่าสากล ที่ทำให้ก้าวหน้า มีภราดรภาพ เราอย่าไว้ใจเทคโนโลยีเกินไป และความพยายามด้านโลกาภิวัตน์ จนทำให้ไม่สนใจคนอื่น ไม่สนใจความยุติธรรม ความยากจน จนเกิดความขัดแย้ง ความรุนแรง และสงคราม

ผลกระทบการแพร่ระบาดมีด้านดีเหมือนกัน เช่นความสุภาพ ทำให้หันกลับมาสนใจเป็นปึกแผ่นหนึ่งเดียวกัน รับรู้ความทุกข์คนผู้อื่น และช่วยเหลือกัน มีวีรบุรุษแท้ในหลายกรณี ที่ทุกคนช่วยเหลือกันให้พ้นวิกฤติ

ประสบการณ์นี้ช่วยเราตระหนักว่า เราต้องช่วยเหลือกัน ทั้งระดับประชาชน และประเทศชาติ ด้วยกัน สร้างสันติ ความยุติธรรม เพื่อพ้นจากภัยพิบัติ สันติมาจากความรักฉันพี่น้อง และไม่หวังผลประโยชน์ใดๆ

4. ขอให้เราร่วมกันรับผิดชอบ และมีความเห็นใจ ดูแลสุขภาพของกัน ส่งเสริมสันติ ขจัดความขัดแย้งและสงคราม เอาใจใส่ดูแลโลกบ้านส่วนรวมของเรา เราต้องมีนโยบายต้อนรับผู้อพยพ ผู้ถูกทอดทิ้งในสังคม เพื่อสร้างอาณาจักรแห่งความรัก ความยุติธรรม และสันติ

ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์ แปลสรุป (17 ธันวาคม 2022)