พระสันตะปาปาฟรังซิสได้เขียนสมณสาส์น “ขอสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า (Laudato Si- 24 พฤษภาคม  ค.ศ.2015) เกี่ยวกับการดูแลรักษาโลก บ้านที่เราอาศัยอยู่ร่วมกัน

พระองค์ได้เขียนสารวันภาวนาสากลเพื่อการเอาใจใส่ดูแลสิ่งสร้าง 1 กันยายน ค.ศ.2022 “จงฟังเสียงร้อง ..ของสิ่งสร้าง”  ขอให้ชุมชนคาทอลิกทั่วโลก  ภาวนาและทุกคนช่วยกันเอาใจใส่ดูแลบ้านส่วนรวมของเรา ทรงขอให้เรา”กลับใจทางนิเวศวิทยา “มาดูแลธรรมชาติ  เพื่อเด็กรุ่นต่อไปจะชื่นชมธรรมชาติด้วย

เทศกาลแห่งสิ่งสร้าง ตั้งแต่ 1 กันยายน  ถึง 4 ตุลาคม ฉลองนักบุญฟรังซิส  แห่งอัสซีซี ประเทศอิตาลี เป็นเทศกาลที่ชาวคริสต์นิกายต่างๆ (เป็นพิเศษในยุโรป) ร่วมกันภาวนา  และทำกิจกรรมคุ้มครองสิ่งสร้าง และส่งเสริมไลฟ์สไตล์ (การดำเนินชีวิต) ที่ยั่งยืน

เราจะทำอะไรได้บ้าง เชิญชวนสวดสายประคำพระธรรมล้ำลึกแห่งความปิติยินดี “พระนางมารีย์  พระมารดาผู้ทรงเอาพระทัยใส่ดูแลพระเยซูเจ้า  และโลกที่บาดเจ็บ  ด้วยความรัก และความเจ็บปวดของผู้เป็นแม่” (เลาดาโตซี 241)

เราเผชิญปัญหาท้าทายมากมาย  ในการเอาใจใส่บ้านส่วนรวมของเรา  แต่เราก็ยังมีความหวัง และปิติยินดี   เราจึงสวดสายประคำเพื่อสนับสนุนการอุทิศตน  เอาใจใส่โลกใบนี้

1.ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแก่พระนางมารีย์ ขอให้เรากล้าเผชิญปัญหาท้าทายเรื่องวิกฤตสภาพภูมิอากาศ เหมือนพระนางมารีย์ที่เชื่อว่า“ไม่มีสิ่งใดที่พระเจ้าจะทรงกระทำไม่ได้” (ลก 1:27) เรามั่นใจว่า พระเจ้าทรงรักเรา และเสริมกำลังให้ปกป้องบ้านส่วนรวมของเรา

2.พระนางมารีย์เสด็จเยี่ยมนางเอลีซาเบ็ธ ขอให้เรารีบทำพันธกิจในการเอาใจใส่ดูแลสิ่งสร้าง ร่วมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับครอบครัวทั่วโลกดำเนินชีวิตแบบพระนางมารีย์

3.พระเยซูเจ้าประสูติ   สอนให้เราภูมิใจในชีวิต แม้เกิดในชุมชนยากจน  และถูกรังแก ขอให้เรา เห็นพระเจ้าชัดเจนยิ่งขึ้นในความงดงามของธรรมชาติ  และสิ่งสร้างต่างๆ การแบ่งปันอาหาร  น้ำ และอากาศที่เราหายใจ  ตระหนักว่า “ทุกสิ่งทุกอย่างสัมพันธ์กัน” และเราต้องร่วมกันรับผิดชอบดูแลให้เติบโต

4.พระนางมารีย์ถวายพระกุมารในพระวิหาร พร้อมนกสองตัว  ซึ่งเป็นของถวายของคนจน  นางอันนาและสิเมโอนได้เห็นครอบครัวสุภาพนี้ จึงกล่าวสรรเสริญพระเจ้า  ขอให้เราวางใจในพระสัญญา ขอให้เราเป็นเครื่องหมายแห่งการต่อต้าน  เป็นประจักษ์พยานชีวิตถึงวิสัยทัศน์ว่าเราทุกคน  และสิ่งสร้างเจริญรุ่งเรือง

5.พระนางมารีย์พบพระเยซูในพระวิหาร ขอให้เรารับฟังเสียงเยาวชน  ขอให้เรามีปรีชาญาณ  ในการเสวนากับผู้มีหน้าที่ ช่วยกันดูแลธรรมชาติบ้านส่วนรวมของเรา

นอกจากสวดสายประคำ  ในเขตวัด  หรือกลุ่มย่อยแล้ว อาจศึกษาสมณสาส์น Laudato  Si  เพื่อร่วมมือกันดูแลธรรมชาติบ้านส่วนรวมของเรา

(สรุปจาก CAFOD 18 July 2022)                                                                                                       ฟ.วีระ  อาภรณ์รัตน์