สมณกระทรวงเพื่อพิธีกรรมและกฎระเบียบศีลศักดิ์สิทธิ์ ได้เสนอข้อสังเกตเรื่อง ศาสนบริกรครูคำสอนและพิธีแต่งตั้ง ตามที่พระสันตะปาปาฟรังซิสได้ออก สมณลิขิตอัตตาณัติ ชื่อ ศาสนบริกรดั้งเดิม (Antiquum Ministerium) เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม ค.ศ. 2021 สรุปสาระดังต่อไปนี้

1.ศาสนบริกรครูคำสอน บิชอปแต่งตั้งฆราวาส  ช่วยงานอภิบาลในมิสซัง

2.เน้นบทบาทฆราวาส ผู้ได้รับศีลล้างบาป

3.เป็นศาสนบริกรที่มั่นคง แก่ฆราวาสที่มีอายุและคุณสมบัติตามที่สภาประมุขบาท หลวงได้กำหนด

4.ร่วมรับผิดชอบในการประกาศ และถ่ายทอดความเชื่อ  โดยร่วมมือกับบาทหลวง และภายใต้การนำของเขา

5.เป้าหมายมีหลายด้าน หลายรูปแบบ ขึ้นกับความต้องการของชุมชน และการไตร่ตรองของบิชอป

6.สองแบบหลัก คือ งานเฉพาะในการสอนคำสอน และร่วมงานธรรมทูตอื่นๆ

7.ศาสนบริกรนี้เป็นกระแสเรียก (มิใช่อาชีพ)  ไม่ใช่ทุกคนที่สอนคำสอน  หรือช่วยงานอภิบาลจะเรียกว่าครูคำสอน ที่ต้องได้รับการแต่งตั้ง

8.ผู้เตรียมบวชเป็นบาทหลวง ไม่ต้องรับการแต่งตั้งนี้ เพราะเราเน้นฆราวาส   นักบวชชายหญิง ไม่ต้องรับการแต่งตั้งเป็นครูคำสอน  เพราะเป็นพื้นฐานของการถวายต นแล้ว  ผู้ร่วมงานในกิจกรรมของพระศาสนจักร ผู้สอนศาสนาคริสต์ในโรงเรียน  ก็ไม่ต้องรับการแต่งตั้ง เว้นแต่ปฏิบัติหน้าที่สอนคำสอนจริง

9.ผู้ร่วมงานในการรับเด็ก เยาวชน และผู้ใหญ่ เตรียมรับศีล ในตอนเริ่มการสอนแ ต่ละปี แนะนำให้ชุมชนรับรู้บทบาทสำคัญนี้ได้  แต่ไม่ต้องแต่งตั้งเป็นครูคำสอน  ขึ้นกับความสามารถและความจำเป็นด้านอภิบาล

10.ผู้สมัครเป็นครูคำสอน ควรมีประสบการณ์ในการสอนคำสอน ช่วยงานประกาศข่าวดี อย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นประจักษ์พยานชีวิตในชุมชน

11.ร่วมงานกับบาทหลวง ในการนำอธิษฐานในชุมชน  ในพิธีกรรมวันอาทิตย์  (ในกรณีไม่มีบาทหลวง สังฆานุกร) ช่วยผู้ป่วย  นำพิธีปลงศพ ช่วยคนจน ฯลฯ

12. การปฏิบัติหน้าที่ฆราวาส  เป็นพิเศษในสถานที่ขาดศาสนบริกรบาทหลวง ตามประมวลกฎหมายพระศาสนจักร (ม.517 วรรค 2) ยืนยันให้บ าทหลวงแต่งตั้งบุคคลที่ไม่ได้รับศีลบวช  (ครูคำสอน) ปฏิบัติหน้าที่อภิบาลในเขตวัด ภายใต้การกลั่นกรองของบาทหลวง

13. เป็นหน้าที่ของสภาประมุขบาทหลวงให้ความชัดเจน  บทบาท รูปแบบการปฏิบัติหน้าที่ของครูคำสอน การอบรมผู้สมัคร  และอธิบายให้ชุมชนเข้าใจความหมายของศาสนบริกรนี้

คุณสมบัติ
14. เป็นหน้าที่ของบิชอปสังฆมณฑล  ไตร่ตรองการเรียกนี้ โดยพิจารณาความต้องการของชุมชน  ความสามารถของผู้สมัครชายและหญิงที่ได้รับศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มชีวิตคริสตชน  เขียนใบสมัครต่อบิชอปให้พิจารณา

15. ผู้สมัคร ทั้งชาย-หญิง ที่มีความเชื่อลึกซึ้ง  มีวุฒิภาวะ  กระตือรือร้นในการสร้างชุมชนคริสตชน  สามารถต้อนรับผู้อื่น  ใจดี  มีชีวิตแห่ งความสัมพันธ์ฉันพี่น้อง  รับการอบรมด้านพระคัมภีร์  เทววิทยา  อภิบาล วิธีการสอน เพื่อเป็นผู้สื่อสารความจริงแห่งความเชื่อ ที่มีทักษะ และมีประสบการณ์การสอนคำสอนมาแล้ว และจำเป็นต้องเป็นผู้ร่วมงานที่ซื่อสัตย์

พิธีแต่งตั้ง
16. บิชอปสังฆมณฑล  หรือ ผู้ที่บิชอปแต่งตั้งให้ประกอบพิธี ตามที่สมณกระทรวงกำหนด

17.กระทำพิธีระหว่างมิสซา หรือวจนพิธีกรรม

18. สภาประมุขบาทหลวงปรับพิธีได้  ให้สัมพันธ์กับบทบาทเฉพาะของครูคำสอน มีบทภาวนา  การอวยพร  การมอบไม้กางเขน

ขอสรุปด้วยถ้อยคำของนักบุญเปาโลที่ 6 ใน พระสมณสาร เรื่อง การประกาศข่าวดีในโลกปัจจุบัน “เรารู้สึกมีความปลาบปลื้มใจเป็นอย่างยิ่ง    ที่เห็นมีพระสังฆราช พระสงฆ์ นักพรตและฆราวาสจำนวนมากหลาย  มีความรักหลงใหลในงานประกาศพระวรสาร  พยายามหาวิธีที่เหมาะสมยิ่ง ๆ ขึ้นเพื่อประกาศพระวรสารอย่างได้ผล  เราขอสนับสนุนการที่พระศาสนจักรแสดงความสรรพพร้อมด้วยความเอาใจใส่ในด้านนี้ คือสรรพพร้อม ที่จะคิดไตร่ตรองก่อนแล้วสรรพร้อมที่จะให้มีงานหน้าที่บางอย่าง ที่สามารถกระตุ้นและชุบชูกำลังในการประกาศพระวรสารของพระศาสนจัก ร  เป็นความจริงที่ว่า  ควบคู่กับงานหน้าที่ของสมณศักดิ์ขั้นต่างๆ คือบางคนได้เป็นพระสังฆราช พระสงฆ์  และถวายตัวรับใช้ส่วนรวมเป็นพิ เศษพระศาสนจักรก็เห็นด้วยว่าควรมีงานหน้าที่ของผู้ที่มิได้รับศีลบวช  แต่สามารถจะทำการรับใช้พระศาสนจักรโดยเฉพาะได้” (En 73)

           "…ขอพระนางมารีย์ มารดาพระศาสนจักรช่วยเราด้วย"
                                                                                                                                                   ฟ.วีระ  อาภรณ์รัตน์