สันติ        หมายความถึง  ความสงบ
สันติภาพ   ก็หมายถึง       ความสงบ
สันติสุข     หมายความถึง ความสุขสงบ
(ตามพจนานุกรม  ฉบับเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2530)

พระเยซูเจ้าตรัสว่า “เรามอบสันติสุขไว้ให้ท่านทั้งหลาย เราให้สันติสุขของเราแก่ท่าน  เราให้สันติสุขแก่ท่าน ไม่เหมือนที่โลกให้”  (ยน 14:28)

สันติสุข หรือ Shalom ภาษาฮีบรู  เป็นคำทักทาย  และคำอำลาของชาวยิว  (ดู ลูกา 10:5 //) ซึ่งหมายถึงสุขภาพร่างกาย  แต่ในภายหลังมีความหมายเพิ่มขึ้น หมายถึง  ความสุขสมบูรณ์  และการอดพ้นที่พระเมสสิยาห์จะนำมาให้ (2 ธส 3:16)

สันติสุข สำหรับคนทั่วไป หมายถึง  การเลิกเป็นศัตรูกัน แต่สำหรับพระเยซูเจ้า สันติสุข คือการรู้พระประสงค์ของพระเจ้า  ได้รับการทำให้สำเร็จ

ดังนั้น สันติสุข สำหรับชุมชนคริสตชน มิได้หมายความว่า ไม่มีการขัดแย้งเท่านั้น  แต่เป็นการสามารถเห็นรูปแบบความรักของพระเจ้า ทำงานในชีวิตของเรา

สันติสุข คือ การสัมผัสวิถีของพระเจ้า  และมีความมั่งคงทำตามพระประสงค์  สันติสุขคือความสมบูรณ์  และความคงทนในการเป็นศิษย์ของพระองค์

ประมวลหลักคำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร : กล่าวว่า
- “พระศาสนจักรสอนมนุษย์ให้รับรู้ถึงข้อเรียกร้องของความยุติธรรม และสันติภาพ ตามพระปรีชาญาณของพระเจ้า"(ข้อ 3, คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก 2419)
- "ด้วยความรักของพระเจ้า เรา เปลี่ยนแปลงโครงสร้างสังคมได้ สามารถนำสันติภาพมาสู่พื้นที่มีความขัดแย้ง ที่มีความเกลียดชัง แสวงหาความยุติธรรมในสถานที่มนุษย์เอารัดเอาเปรียบกัน"  (เทียบ ข้อ 4)
- เป็นไปได้อย่างไร ที่ทุกวันนี้ยังมีคนเสียชีวิตเพราะความอดอยาก ถูกเหยียดหยามเพราะไร้การศึกษา ขาดแคลนการดูแลด้านสุขภาพขั้นพื้นฐาน  ไม่มีหลังคาคลุมศีรษะ...ความยากจนใหม่ๆ...ขาดความหมายในชีวิต ด้วยยาเสพติด ความกลัวที่จะถูกทอดทิ้งในยามชรา  หรือเจ็บป่วย..วิกฤติทางระบบนิเวศน์...  ปัญหาสันติภาพซึ่งถูกคุกคามด้วยเงาหลอนของสงคราม... โดยเฉพาะการละเมิดสิทธิเด็ก (เทียบ ข้อ 5)
- ครอบครัว เป็นสถานที่สอนความรัก  ความเคารพในศักดิ์ศรีมนุษย์  รับใช้โดยไม่หวังประโยชน์ใดๆตอบแทน...ปฏิบัติความยุติธรรม การเสวนา และความรักต่อกันและกัน (เทียบ ข้อ 221,242)

แรงบันดาลใจ จากสันติสุข ที่พระคริสต์ได้มอบให้กับสานุศิษย์ (ดู ยน 14:28)  เราจึงตั้งใจส่งเสริมเอกภาพ  และมีส่วนร่วมกับพระศาสนจักรในการเสริมสร้างสันติสุข (เทียบ ข้อ 516)

                                                                                                                                                 ฟ.วีระ  อาภรณ์รัตน์