ข้าพเจ้าได้ติดตาม  โป๊ปวิดีโอ  แต่ละเดือน  มีพิมพ์ลงในปฏิทินคาทอลิก  และไบเบิ้ลไดอารี่ จึงสนใจ Apostleship of Prayer  ว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไร  จะร่วมมือได้อย่างไร

ประวัติ  เริ่มตั้งแต่ ค.ศ.1844 ที่บ้านอบรมเยาวชนของคณะเยสุอิต ที่ Vals ตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศส บาทหลวงฟรังซิสเซเวียร์ โกเทลเลท์ (เยสุอิต) พ่อวิญญาณรักษ์  ได้แนะนำบรรดาเยาวชนเรื่องการธรรมทูตในชีวิตประจำวัน  การร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสต์เจ้าในทุกกิจการ

เบื้องหลังของการอบรมนี้  เนื่องจากมีบาทหลวงได้กลับมาจากมาดูเรย์ภาคใต้ของอินเดีย  ได้กลับมาเยี่ยมบ้านอบรม เล่าเกี่ยวกับงาน ประสบการณ์ เกี่ยวกับผู้คน สถานการณ์ความจำเป็นต้องประกาศพระวรสาร  บรรดาสามเณรได้ฟังและประทับใจ  ทั้งเสียใจ  และท้อใจ  เพราะคิดว่ายังอีกนานกว่าได้บวชเป็นบาทหลวง  และถูกส่งไป ยังต้องเรียน ต้องสอบ  สวดตามกำหนดเวลา แต่ยังไม่มีโอกาสไปทำงานธรรมทูต

คุณพ่อได้พยายามให้ศึกษาหาความรู้ในห้องสมุด เกี่ยวกับอินเดีย และวันที่ 3 ธันวาคม ค.ศ.1844 คุณพ่อได้อธิบายถึงชีวิตของนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ในการติดตามพระคริสต์เจ้า  ไปประเทศจีนพบอุปสรรคต่างๆ เพราะรักพระเยซูเจ้า  ในบ้านอบรม  พวกเขาก็เช่นกัน ได้รับเรียก ให้รักเหมือนพระเจ้า แม้ยังมิได้เป็นธรรมทูต แต่โดยอาศัย การถาวายทุกสิ่งที่เราต้องทำ ในแต่ละวัน เป็นนักเรียน ก็เรียนให้ดีที่สุด ในฐานะนักเรียน

การปฏิบัติเช่นนี้  การธรรมทูตแห่งการภาวนา  ก็เผยแผ่ไปที่ต่างๆ  การร่วมพันธกิจของพระเยซูเจ้า  ดำเนินชีวิตซื่อสัตย์  สมเด็จพระสันตะปาปาสนใจ  ระหว่าง ค.ศ.1890-1896

จึงได้มอบให้คณะเยสุอิต อัคราธิการ กำหนดเจตนาอธิษฐานทุกเดือน  และขอให้ชาวคาทอลิกทั่วโลกร่วมใจกัน  ค.ศ.1928 สมเด็จพระสันตะปาปาทรงขอให้แต่ละเดือน  มีเจตนาอธิฐานทั่วไป และเจตนาเพื่องานธรรมทูตด้วย

การภาวนาด้วยเจตนาที่สนใจสังคมโลก และ พระศาสนจักร เป็นพิเศษ ประเทศแดนธรรมทูต  ช่วยให้เราเป็นหนึ่งเดียวกัน รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของพระศาสนจักร และเป็นธรรมทูต ตามที่พระเยซูเจ้าทรงเรียกให้เราร่วมมือกับพระองค์

หัวข้อของการภาวนา จะเพื่อสันติภาพและความยุติธรรมในสังคม  ช่วยเราให้อุทิศชีวิตในการภาวนาและรับใช้ซึ่งกันและกันมากขึ้น

                                                                                                                                                 ฟ.วีระ  อาภรณ์รัตน์