ผมชอบหนังสือเล่มหนึ่งชื่อ Change your questions Change your life (เปลี่ยนคำถาม เปลี่ยนชีวิต) เขียนโดย มารีลี อาดัมส์ (พิมพ์ ค.ศ.2015 ครั้งที่ 3) ผมอ่านได้ 3 บทแรก ก็รู้สึกชอบหลายข้อคิด เช่น

“คนทั่วไปไม่ตระหนักถึงคำถามต่างๆ ภายในจิตใจ หรือพลังผลักนำประสบการณ์และชีวิต เราสามารถจัดกระบวนการการนำที่แตกต่าง สู่ผลลัพธ์ที่แตกต่างได้ โดยการเปลี่ยนคำถามเหล่านั้น” (หน้า 1)

“วิธีแก้ปัญหา ประการแรก ต้องตั้งคำถามให้ถูก” (หน้า 9) ทั้งในชีวิตครอบครัว การทำงาน

“คุณต้องการรับผิดชอบในข้อผิดพลาด ในทัศนคติ และกิจการต่างๆ ของคุณไหม คุณต้องการให้อภัยตนเอง... คุณจะแสวงหาคุณค่าในประสบการณ์ เป็นพิเศษประสบการณ์ที่ยากลำบากที่สุดไหม

คุณตั้งใจจะเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้น และกล้าเปลี่ยนแปลงไหม” (หน้า 14)

ผมขอประยุกต์เข้ากับชีวิต ในช่วงเวลา ประชุมระดับสังฆมณฑลก่อนซีนอดที่กรุงโรม กล่าวคือ ตั้งแต่ 17 ตุลาคม ค.ศ.2021 ถึง 15 สิงหาคม ค.ศ.2022 เรามีคำถาม 10 ประเด็นให้พิจารณา คือ
1. การเป็นเพื่อนร่วมเดินทาง
2. การฟัง
3. การกล้าพูดออกมา
4. การฉลองพิธีกรรม
5. การรับผิดชอบร่วมกันในการทำพันธกิจ
6. การเสวนาในพระศาสนจักรและในสังคม
7. การเสวนากับคริสตชนนิกายอื่น
8. อำนาจและการมีส่วนร่วม
9. การไตร่ตรอง และการตัดสินใจ
10. การอบรมตัวเราในการก้าวเดินไปด้วยกัน

ในการตอบคำถาม 10 ประเด็นนี้ เราเลือกบางหัวข้อก็พอนะครับ เพื่อลงลึกตามสมควร

ถ้าผู้อภิบาลมีโอกาสฟังชาวบ้าน ฟังเยาวชน ฟังสตรี ฯลฯ มากขึ้นแบบที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้เสนอ “เพื่อพระศาสนจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกัน : เอกภาพ มีส่วนร่วม และพันธกิจ”

อดีตประธานาธิบดี จอห์น เอฟ เคเนดี้ ของสหรัฐอเมริกา เคยกล่าวว่า “Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country” แปลว่า จงอย่าถามว่าประเทศชาติจะให้อะไรแก่ท่าน แต่จงถามตัวท่านเองว่า ท่านจะทำอะไรให้ประเทศชาติ”

                                                                                                                                               ฟ. วีระ อาภรณ์รัตน์                                                                                                                                              11 พฤศจิกายน 2021