พระเยซูเจ้าตรัสว่า “ท่านจะมีคนยากจนอยู่กับท่านเสมอ”  ระหว่างการรับประทานอาหาร  ณ ตำบลเบธานี  ทรงสอนเราให้สนใจคนยากจน คนที่อยู่โดดเดี่ยว คนที่อยู่ชายขอบสังคม คนที่สังคมรังเกียจ
 
ความยากจนไม่ใช่ผลของชะตากรรม   แต่เป็นเครื่องหมายชี้ให้เห็นว่าพระองค์ทรงประทับอยู่ท่ามกลางเรา  ในชีวิตของคนยากจน มีความทุกข์  เดือดร้อน  พวกเขาเป็นบุคคลแรกที่ได้รับพระวรสารและประกาศพระวรสารให้เรา  ทำให้เราค้นพบพระพักตร์ของพระบิดาในหนทางใหม่ เป็นมิตรกับพวกเขา  ฟังพวกเขา และ เอาใจใส่ดูแลพวกเขา

คนยากจนอยู่กับเราเสมอ  เราไม่ควรเฉยเมย ควรบรรเทาทุกข์ ฟื้นฟูศักดิ์ศรี  และให้เขาเข้ามาอยู่ในสังคม  การแบ่งปันจะก่อให้เกิดความเป็นพี่น้องกัน เช่นนักบุญดาเมียน เดอ เวาสเตอร์ ธรรมทูตช่วยคนโรคเรื้อนที่เกาะโมโลไก  รัฐฮาวาย  สหรัฐอเมริกา

พระเยซูเจ้าทรงเชื้อเชิญเรา ให้ไม่สะสมขุมทรัพย์ฝ่ายโลก ให้เป็นพยานถึงความรักเมตตาของพระเจ้า โดยห่วงใยคนยากจนซึ่งเกิดจากเศรษฐกิจไร้มโนธรรม  และกลุ่มนายทุนที่ขาดจิตสำนึก  และความรับผิดชอบสังคม ยิ่ง ปีที่แล้วไวรัสโคโรนา 19 ระบาด  ทำให้เพิ่มคนยากจน ขาดแคลนสิ่งที่จำเป็นขั้นพื้นฐาน  ตกงาน แต่ก็ยังมีคนเอื้ออาทร

ความยากจนมิใช่ผลแห่งชะตากรรม แต่เป็นผลของความเห็นแก่ตัว เรื่องสำคัญคือ จะต้องสร้างกระบวนการพัฒนาความสามารถของทุกคน ถือว่ามีคุณค่า เพื่อความชำนาญและความแตกต่างของแต่ละคนจะเอื้ออาทรต่อกัน  และนำไปสู่การมีส่วนร่วม คนจนไม่เป็นผู้รับอย่างเดียว  พวกเขาต้องสามารถเป็นผู้ให้ด้วย

ความยากจนควรเป็นแรงบันดาลใจให้เรามีการวางแผนด้วยความสร้างสรรค์ เพิ่มเสรีภาพ พัฒนาความสามารถของแต่ละคน  ให้ดำเนินชีวิตประสบความสำเร็จ

นักบุญเปาโล สอนให้เอื้อเฟื้อแจกจ่ายให้แก่คนยากจน ความชอบธรรมของเขาดำรงอยู่ตลอดนิรันดร”  (2 คร 9:7)

นักบุญยอห์น  คริโซสตม สอนว่า “ผู้ที่ใจกว้างไม่ควรถามเรื่องพฤติกรรมของคนยากจน แต่ช่วยพัฒนาคนยากจน  และทำให้พวกเขาพอใจในสิ่งที่เขาต้องการ”

เราต้องพร้อมที่จะอ่านเครื่องหมายของกาลเวลา เพื่อแสวงหาหนทางใหม่ ของการเป็นผู้ประกาศข่าวดี  เราไม่ต้องรอให้คนยากจนมาเคาะที่ประตูบ้าน   เราต้องไปหาเขาที่บ้าน ที่โรงพยาบาล   ที่บ้านคนชรา  ตามถนน  ที่พักพิง และศูนย์ต้อนรับคนยากจน

คนยากจนอยู่ท่ามกลางเรา   เราเองก็ยากจนเหมือนกัน

(สรุปจากคำแปลของมงซินญอร์วิษณ ธัญญอนันต์ เมื่อ 23 มิถุนายน 2021)
                                                                                                                                         ฟ.วีระ  อาภรณ์รัตน์