“ปีศาจ” มีอยู่จริง มันคอยขัดขวางพระประสงค์ของพระเจ้า  พยายามชักชวนมนุษย์ให้มาร่วมงานกับตน เป็นกบฏต่อพระเจ้า (อ้างหนังสือคำสอนพระศาสนจักรฯ 391, 414, 2851)
 
ในพระคัมภีร์ ปีศาจมีชื่อเรียกหลายชื่อ เช่น ซาตาน จิตชั่วร้าย  งูดึกดำบรรพ์  มังกร (เทียบ วว 12: 8-9) ศัตรูของมนุษย์   ผู้พูดเท็จ  บิดาของการพูดเท็จ  เจ้านายแห่งโลกนี้ อำนาจของความมืด (เทียบ ลก 22:53)

พระเยซูเจ้า เสด็จมาเพื่อช่วยมนุษย์ให้พ้นจากอำนาจของความมืด ทรงพิชิตการผจญล่อลวงในถิ่นทุรกันดาร (เทียบ มธ 4: 1-11) ได้ทรงขับไล่ปีศาจและจิตชั่วร้ายอื่น ๆ (เทียบ มธ 12:27-29) ทรงรักษาทุกคนที่อยู่ใต้อำนาจของปีศาจ (มก 1:23-28; 5:1-20; ลก 8:26-39)

พระองค์ยังประทานอำนาจขับไล่จิตชั่วร้ายให้แก่บรรดาอัครสาวกและศิษย์อื่น ๆ (เทียบ มธ 10: 1, 8; มก 3:14-15; ลก 9:1) และยังทรงสัญญาประทานพระจิตเจ้าผู้ช่วยเหลือ และทรงนับการขับไล่ปีศาจไว้ในบรรดาเครื่องหมายซึ่งจะติดตามบรรดาผู้มีความเชื่ออีกด้วย (เทียบ มก 16:17)

พระศาสนจักรจึงใช้อำนาจขับไล่ปีศาจที่พระคริสตเจ้าทรงให้ไว้ตั้งแต่สมัยบรรดาอัครสาวกมาแล้ว (เทียบ กจ 5:16 ; 8:7 ;16:18 ; 19:12) กิจการนี้เรียกว่า “การขับไล่ปีศาจ” (exorcism) ในขั้นตอนของการรับผู้เข้าเป็นคริสตชน มีรูปแบบการทำพิธีขับไล่ปีศาจต่อผู้รับเลือก ขณะที่กำลังเรียนคำสอนเพื่อเตรียมตัวรับศีลล้างบาป  ที่เรียกว่า “การขับไล่ปีศาจแบบธรรมดา” (Minor exorcism)

ผู้ขับไล่ปีศาจประจำสังฆมณฑล  สมณประมุขท้องถิ่นหรือบิชอปของสังฆมณฑล มีหน้าที่มอบให้เป็นพิเศษแก่บาทหลวงที่มีความศรัทธา ความรู้ ความรอบคอบ และความไม่ด่างพร้อยในชีวิต (ประมวลกฎหมายพระศาสนจักร มาตรา 1172) เพื่อทำพิธีขับไล่ปีศาจอย่างสง่า (Major exorcism) และยังต้องได้รับการเตรียมตัวไว้สำหรับหน้าที่นี้โดยเฉพาะ  ส่วนบาทหลวงผู้ได้รับมอบหมายเป็นการถาวร หรือเฉพาะกิจ ก็ให้ปฏิบัติงานแสดงความรักนี้ด้วยความมั่นใจและถ่อมตน ภายใต้การควบคุมของสมณประมุขท้องถิ่น

สมณกระทรวงพิธีกรรมและศีลศักดิ์สิทธิ์ ได้ประกาศกฤษฎีกา พิมพ์พิธีขับไล่ปีศาจที่ได้รับการรื้อฟื้นขึ้นใหม่ และได้รับการรับรองจาก นักบุญสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม  ค.ศ.1998

สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย  โดยแผนกพิธีกรรมและศีลศักดิ์สิทธิ์   คุณพ่ออันโตนิโอ วาลแซ็กกี เลขาธิการฯ ได้จัดอบรมเรื่องนี้ เมื่อวันที่ 10-14 พฤษภาคม ค.ศ.2021 ในระบบซูม มีคุณพ่อวิทยากรจากประเทศอิตาลี 3 คน ผู้รับการอบรมเป็นบิชอป บาทหลวง นักบวช และฆราวาส ประมาณ 40 คน เพราะต้องทำงานเป็นทีม ทั้งบาทหลวง  จิตแพทย์ และจิตเวช

(อ้างอิงจาก คำนำของเอกสารประกอบการอบรม แปลโดยแผนกพิธีกรรม)
                                                                                                                                         ฟ.วีระ  อาภรณ์รัตน์
                                                                                                                                         9  สิงหาคม 2021