ยอห์น 2:1-11 กล่าวถึงเครื่องหมายอัศจรรย์ครั้งแรก มีกล่าวเฉพาะพระวรสารของนักบุญยอห์น มีเด็กถามครูคำสอนคนหนึ่งว่า “ไวน์แดงหรือไวน์ขาว ครับ”
.
พ่อจึงค้นกูเกิ้ล What kind of wine did Jesus make at Cana ?
พันธสัญญาใหม่ถูกเขียนด้วยภาษากรีก ในเรื่องนี้ อยู่ในวรรคที่ 3,9 และ 10 (oinos) ภาษาอังกฤษwine หมายถึงเหล้าองุ่นที่หมัก หรือไม่หมักก็ได้ ในการพิจารณา จึงต้องคิดถึงบริบทของตัวบท และประวัติศาสตร์
.
ในวรรคที่ 10 “ใครๆเขานำเหล้าองุ่นอย่างดีมาให้ก่อน เมื่อบรรดาแขกดื่มมากแล้ว จึงนำเหล้าองุ่นอย่างรองมาให้..” จึงน่าจะหมายถึงเหล้าองุ่นหมัก ไม่ใช่ น้ำองุ่น (grape juice)
.
ในวัฒนธรรมยิว งานแต่งจะใช้เหล้าองุ่น “การอัศจรรย์ครั้งแรกนี้ พระองค์ทรงแสดงพระสิริรุ่งโรจน์ของพระองค์ และบรรดาศิษย์เชื่อในพระองค์” (ยน.2:11) ลองมโนภาพลิ้มรส “เหล้าองุ่น” จากพระผู้สร้างเอง คุณภาพต้องดี อัศจรรย์ครั้งแรกนี้พระเยซูเจ้าประกาศเจตนา ไม่ใช่เพื่อฟื้นฟู (reform) แต่เปลี่ยนแปลง (transform) มิใช่แค่ทำสิ่งเดิมให้ดีกว่า แต่ทำให้ใหม่ ” (Clinton Wahlen)
.
เหล้าองุ่นที่พระคริสตเจ้าได้จัดหาให้สำหรับงานเลี้ยงนี้ ที่พระองค์ได้ประทานให้แก่บรรดาศิษย์ เป็นเหมือนเครื่องหมายถึงโลหิตของพระองค์เอง ประกาศกอิสยาห์ได้เคยกล่าวถึงเหล้าองุ่นใหม่ว่า “อย่าทำลายพวงองุ่นนี้เลย เพราะมีพระพรอยู่ในนั้นฉันใด เราก็จะทำเช่นนี้ เพราะเห็นแก่ผู้รับใช้ของเรา”(อสย. 65:8)
.
อาจมีบางคนต่อต้านการดื่มเหล้า (ไม่ว่ามากหรือน้อย) พระเยซูเจ้าคงไม่เปลี่ยนน้ำเป็นเหล้าองุ่น ส่งเสริมให้ดื่มจนเมา แล้วทำบาป ความหมายพระคัมภีร์ที่เกี่ยวกับแอลกอฮอล์ในแง่บวก เช่น
ปัญญาจารย์ 9:7 “ไปดื่มเหล้าองุ่นด้วยใจร่าเริง เพราะพระเจ้าพอพระทัยกิจการที่ท่านได้ทำ”
สดุดี 104:15“..มีเหล้าองุ่นเพื่อให้จิตใจมนุษย์ร่าเริง..”
อสย. 55:1 “..จงมาซื้อเหล้าองุ่น และน้ำนมโดยไม่ต้องเสียเงิน..”
.
เหล้าองุ่นในตัวมันเองไม่ใช่ไม่ดี แต่อยู่ที่การใช้แบบผิดๆต่างหาก เช่น ดื่มจนเมา ดื่มจนติดเหล้า นั่นแหละบาป อฟ. 5:18 “อย่าเสพสุราจนเมามาย เพราะสุราเป็นสาเหตุของการปล่อยตัวเสเพล แต่จงยอมให้พระจิตทรงนำชีวิตของท่าน ”
.
พ่อค้นคว้ามายาวพอสมควรแล้ว
สรุป...เป็นไวน์แดง หรือ ไวน์ขาว
สำหรับเราชาวคาทอลิก ในพิธีมิสซา เราใช้ไวน์แดง เป็นส่วนใหญ่ มีน้อยแห่งที่ใช้ไวน์ขาว เพราะเราหมายถึงพระโลหิตของพระเยซูเจ้า ครับ
++++++++++
                                                                                                                                                   ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์
                                                                                                                                                   29 กรกฎาคม 2021