ปู่ย่าตายายที่รัก

เราจะอยู่กับท่านทุกวันตลอดไป (มธ.28:20) เป็นคำสัญญาของพระเยซูเจ้าแก่บรรดาศิษย์ก่อนเสด็จสู่สวรรค์ พ่อในฐานะบิชอปของกรุงโรม และอาวุโสแล้วเหมือนท่าน ขอจัดวันสากลครั้งแรก สำหรับปู่ย่าตายาย และผู้อาวุโส ให้พระศาสนจักรอยู่ใกล้ท่าน เอาใจใส่ดูแล รัก และไม่ต้องการทิ้งให้อยู่โดดเดี่ยว

พ่อตระหนักดีว่าเราอยู่ในระหว่างการแพร่ระบาด เป็นเวลาทดลองทุกคน แต่เป็นพิเศษสำหรับผู้สูงอายุ พระเจ้าทรงทราบ
 
นักบุญยออากิมและนักบุญอันนา ตายายของพระเยซูเจ้า เมื่อไม่มีบุตร ก็ถูกถือว่าไม่มีประโยชน์ แต่พระเจ้าทรงส่งทูตสวรรค์ไปบรรเทาใจ
 
ในช่วงเวลาการระบาดของไวรัส พระเจ้าทรงส่งทูตสวรรค์มาบรรเทาใจ และเตือนใจเราว่า “เราอยู่กับท่านทุกวันตลอดไป”... พ่อจึงขอพระเจ้าทรงส่งทูตสวรรค์มาเยี่ยมท่าน

พระเจ้าทรงส่งสารมาให้เรา อาศัยพระวาจา ขอให้เราพยายามอ่านวันละหน้า ภาวนาด้วยเพลงสดุดี อ่านหนังสือของบรรดาประกาศก แล้วเราจะได้รับความบรรเทาใจ ... พ่อได้รับเรียกมาให้เป็นบิชอปของโรม เมื่ออายุเกษียณแล้ว แต่พระเจ้าทรงอยู่กับเราเสมอ ใกล้ชิดเรา
 
กระแสเรียกของเรา คือต้องรักษา และส่งความเชื่อต่อให้เยาวชนและดูแลหลานๆ อย่าลืมเรื่องนี้

ไม่ว่าท่านอายุเท่าไร อยู่คนเดียว หรือกับครอบครัว ไม่มีเกษียณจากงานประกาศพระวรสารแก่หลานๆ ... ท่านอาจสงสัยว่า จะเป็นไปได้อย่างไร  ไม่มีกำลังแล้ว...มีคำถามมากมาย...ถ้าเราเปิดหัวใจให้พระจิตเจ้า ไม่มีใครอยู่โดดเดี่ยวได้ เราต่างเป็นพี่น้องกัน เราต้องร่วมมือกันฟื้นฟูและช่วยเหลือชุมชนของเรา เรามีความฝัน ความทรงจำ และคำภาวนา

ประกาศกโยเอลได้สัญญาว่า “บรรดาคนชราของท่านจะฝันเห็นสิ่งต่างๆ บรรดาคนหนุ่มของท่านจะเห็นนิมิต” (โยเอล 3:1) เราฝันเพื่อความยุติธรรม สันติภาพ และ ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ความฝันที่เกี่ยวพันกับความทรงจำ พ่อคิดถึงสงครามที่เจ็บปวด คิดถึงปู่ย่าตายายของพ่อเอง ... ความทรงจำที่ดีช่วยสร้างโลก ปราศจากความทรงจำก็ปราศจากรากฐาน รากฐานของชีวิตคือความทรงจำ
 
สุดท้าย การภาวนา สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิ๊ก ที่ 16 อายุมากแล้วยังคงภาวนา และทำงานเพื่อพระศาสนจักร “คำภาวนาของผู้อาวุโสสามารถปกป้องโลก ช่วยเหลือโลก บางทีมีประสิทธิผลมากกว่ากิจการอื่นๆมากมาย” คำภาวนาของท่านจึงมีคุณค่ามาก เป็นดุจลมหายใจที่พระศาสนจักรและโลกต้องการอย่างยิ่ง เป็นพิเศษในยามลำบากนี้

ปู่ย่าตายายและผู้อาวุโสที่รัก บุญราศี(ไม่ช้าจะเป็นนักบุญ) ชาร์ลส์ เดอ ฟูโกลด์ ได้กล่าวยืนยันว่า ท่านปรารถนาที่จะเป็นพี่น้องสากล

“เราอยู่กับท่านทุกวันตลอดไป”

                                                                                                                                         ฟ. วีระ อาภรณ์รัตน์ สรุป
                                                                                                                                                 28 มิถุนายน 2021