ในเดือนตุลาคม  ค.ศ.2021 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสจะเปิดการก้าวเดิน 3 ปี  ใน3 ระดับ คือระดับสังฆมณฑล-ประเทศ   ระดับทวีป   และ ระดับสากล  สู่สมัชชาบิชอป เรื่อง การก้าวเดินไปด้วยกัน : ความสนิทสัมพันธ์ การมีส่วนร่วม  และพันธกิจ  ในเดือนตุลาคม 2023    โดยวันที่ 9-10 ตุลาคม 2021 พระองค์จะทำพิธีเปิดที่กรุงวาติกัน

1. ในระดับสังฆมฑล : การปรึกษาหารือ  และการมีส่วนร่วมของประชากรของพระเจ้า ทุกสังฆมณฑล  ทั่วโลก พระสังฆราชของสังฆมณฑลเป็นประธานในพิธี ในวันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2021 (วันแพร่ธรรมสากล)

จุดประสงค์เพื่อปรึกษาประชากรของพระเจ้า ตอบแบบสอบถาม และคู่มือ (Vademecum) เอกสารที่สำนักเลขาธิการสมัชชาจะเสนอให้สังฆมณฑล  เจ้าคณะนักบวช หน่วยงานฆราวาสนานาชาติ และคณะเทววิทยาในมหาวิทยาลัยคาทอลิก

พระสังฆราชจะแต่งตั้งตัวแทนรับผิดชอบของสังฆมณฑล เพื่อประสานงานกับสภาพระสังฆราชระดับชาติ  และสภาฯจะแต่งตั้งตัวแทนหรือทีมประสานงานกับเลขาธิการสมัชชาที่วาติกัน

ผลของสมัชชาระดับสังฆมณฑลจะถูกส่งไปยังสภาสังฆราชของตน   บรรดาสังฆราชจะไตร่ตรอง และสรุปภายในเดือนเมษายน  2022 และส่งไปยังเลขาธิการสมัชชา และเอกสารเครื่องมือการทำงาน จะถูกส่งกลับมาให้ทุกสังฆมณทลในเดือนกันยายน 2022

2. ระดับทวีป : เสวนา และการไตร่ตรอง  ระหว่างเดือนกันยายน 2022 ถึง มีนาคม 2023

3. ระดับสากล : ตัวแทนบรรดาบิชอปทั่วโลก จะไปประชุมที่กรุงโรม  ในเดือนตุลาคม 2023
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ปรับปรุงกระบวนการนี้ในปี ค.ศ. 2018 แล้ว

มัชชาสังฆมณฑล ตามประมวลกฎหมายพระศาสนจักร มาตรา.462 วรรค.2 กล่าวว่า
-  พระสังฆราชสังฆมณฑลเป็นประธานสมัชชาสังฆมณฑล
-  ท่านสามารถมอบให้อุปสังฆราช  หรือ  ผู้ช่วยสังฆราช  ทำหน้าที่เป็นประธานของแต่ละวาระ

ในการประชุมสมัชชาได้สมาชิกของสมัชชา (ม.463) มีดังต่อไปนี้
1. พระสังฆราช
2. อุปสังฆราช  ผู้ช่วยพระสังฆราช และผู้ช่วยฝ่ายอรรถคดี
3. คณะสงฆ์ประจำอาสนวิหาร
4. สมาชิกสภาสงฆ์
5. คริสตชนฆราวาส และสมาชิกสถาบันชีวิตที่ถวายแล้ว  คัดเลือกโดยสภาอภิบาล  ตามวิธีการ  และจำนวนที่พระสังฆราชกำหนด
6. อธิการสามเณราลัยใหญ่ของสังฆมณทล
7. พระสงฆ์หัวหน้าเขต
8. พระสงฆ์อย่างน้อย 1 องค์ ที่คัดเลือกจากเขตปกครองแต่ละแห่ง
9. อธิการบางองค์ของสถาบันนักพรต  และคณะชีวิตแพร่ธรรมที่มีบ้านอยู่ในสังฆมณฑล  คัดเลือกตามวิธีการ  และจำนวนที่พระสังฆราชสังฆมณฑลกำหนด

ถ้าพระสังฆราชสามารถเห็นว่าเหมาะสมก็สามารถเชิญศาสนาจารย์นิกายอื่นเป็นผู้สังเกตการณ์ได้

                                                                                                                                                   ฟ.วีระ  อาภรณ์รัตน์