บาทหลวงผู้ประกอบพิธีให้เลสเบี้ยน ต้องใช้เวลาที่เหมาะสม  สำหรับไตร่ตรองเพื่อหาความชัดเจน และความยินดี ในการปฏิบัติศาสนบริการสงฆ์ ให้เป็นรูปธรรม สำหรับสังคมโลกปัจจุบัน

ที่ซานโอเรสเต ประเทศอิตาลี 23 กรกฎาคม 2020 สำนักข่าว LifesiteNews รายงานว่า บาทหลวง  เอมมานูแอล  มอสกาเตลลี่ เจ้าอาวาสได้ประกอบพิธีแต่งงานทางบ้านเมือง ระหว่างผู้หญิง 2 คน(เลสเบี้ยน) เมื่อวันที่  11 กรกฎาคม ที่หอประชุมเทศบาล

พระสังฆราช โรมาโน รอสซี่ ของสังฆมณฑลชีวีตา กัสเตลาน่า ไ ด้ตกลงกับคุณพ่อมอสกาเตลลีให้พ้นจากหน้าที่เจ้าอาวาส ในวันที่ 14  กรกฎาคม

“เราตกลงให้คุณพ่อพักระยะเวลาหนึ่ง  เพื่อไตร่ตรองค้นหาความชัดเจน  และความยินดีในการปฏิบัติของศาสนบริการสงฆ์ สำหรับการให้เป็นรูปธร รมในสังคมโลกปัจจุบัน

วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม   เราถวายมิสซาด้วยกันที่วัด และพ่อได้ประกาศเรื่องนี้ให้ชุมชนทราบ มันเป็นเรื่องสำคัญ เราต้องชัดเจนต่อข้อควา มเชื่อ ความสัมพันธ์ในด้านอภิบาล   เราต้องใส่ใจในเรื่องละเอียดอ่อนนี้กับบรรดาพี่น้องที่อยู่ในความลำบาก” พระสังฆราชกล่าว

บาทหลวง  มอสกาเตลลี่ จะไม่กลับมาเป็นพระสงฆ์เจ้าอาวาส ที่วัดนักบุ ญโอเรสเตสอีก แต่อาจจะกลับมาทำหน้าที่สงฆ์ได้ เมื่อถึงเวลาเหมะสม

ตามกฎหมายพระศาสนจักร (CIC) มาตรา 1369 ของประมวลกฎหมาย ปี ค.ศ.1983  กล่าวว่า “บุคคลซึ่งในสถานที่หรือการชุมนุม  ในการเ ขียน พิมพ์โฆษณา  หรือในการใช้สื่อสารมวลชนอื่น  กล่าวคำผรุสวาท  ทำร้ายศีลธรรมอันดีงามอย่างรุนแรง กล่าวร้าย หรือยุยงให้มีความเกลียดชัง หรือการสบประมาทต่อศาสนา  หรือต่อพระศาสนจักร  ต้องถูกทัณฑ์ ด้วยโทษที่เหมาะสม”

เคยมีสังฆราชคาทอลิกบางองค์ได้สนับสนุนการแต่งงานระหว่างเพศเดียวกันทางบ้านเมือง สมณกระทรวงข้อความเชื่อ (CDF) ได้สั่งสอนใน ค.ศ. 2003 ว่าเราคาทอลิกไม่ยอมรับพฤติกรรม”คู่ชีวิต”   แม้กฎหมายบ้า นเมืองอาจยอมรับ  แต่เพราะมันขัดแย้งกับหน้าที่  เป็นกฎหมายที่ไม่ถูกต้อง  ใครปฏิบัติเรื่องนี้ก็ขัดต่อคำสอนคาทอลิก... ทุกคนมีสิทธิคัดค้านแบบที่สมควร

คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก ( CCC 2357 ) สอนว่า “พฤติกรรมความใคร่ต่อเพศเดียวกันเป็นพฤติกรรมที่ผิดธรรมชาติในตัวเอง เป็นพฤติกรรมที่ขัดกับกฎธรรมชาติ พฤติกรรมเช่นนี้ไม่ยอมให้กิจกรรมทางเพศเป็นการให้ชีวิต...พฤติกรรมนี้จึงไม่อาจเป็นที่ยอมรับได้ว่าในกรณีใดๆ”

                                                                                                                                         ฟ.วีระ  อาภรณ์รัตน์ แปล