ตามปกติการรวบรวมเงินอุดหนุนงานของสมเด็จพระสันตะปาปา  ตรงกับวันที่ 29 มิถุนายน สมโภชนักบุญเปโตรและเปาโล แต่สำหรับปีนี้เลื่อนไปเป็นวันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม ฉลองนักบุญฟรังซิส  ชาวอัสซีซี  (ตรงกับสัปดาห์ที่ 27  เทศกาลธรรมดา)

ในระหว่างชีวิตสาธารณะของพระเยซูเจ้า  ที่อุทิศเพื่อการประกาศพระอาณาจักรพระเจ้า  มีสตรีบางคนได้ติดตาม  และให้ความช่วยเหลือฝ่ายวัตถุแด่พระองค์ และบรรดาอัครสาวก (ลก 8 : 1-3) จากความช่วยเหลือนี้  พวกเขาจึงสามารถช่วยเหลือคนจน ( ยน 12 : 4 - 7 ) หลังวันสมโภชพระจิตเจ้า (เปนเตกอสเต)  พระศาสนจักรจำเป็นต้องสนับสนุนผู้ที่อุทิศตนมาร่วมงาน (1 ทธ  5 : 17 -18) นักบุญเปาโลได้จัดการช่วยเหลือคนยากจนในกลุ่มคริสตชนที่กรุงเยรูซาเล็ม และการช่วยเหลือกลับคืน แก่คริสตชนที่ช่วยเหลือพวกเขา  (รม 15 :25-27)

มีการใช้คำ Peter’ s  Pence ตั้งแต่ยุคกลาง (ศตวรรษที่ 5 ถึงประมาณ ค.ศ. 1350) เพื่อหมายถึง การอุดหนุนประจำปี  แด่สมเด็จพระสันตะปาปาปีโอ ที่ 9 ช่วง ค.ศ. 1848 ที่อยู่ในสถานะลำบากด้าน เศรษฐกิจ บรรดาบิชอปสหรัฐอเมริกาจึงได้บริจาค 25,000 ดอลล่าร์ ช่วยเหลือพระองค์  ต่อมาหลายประเทศในยุโรปได้เชิญชวนสัตบุรุษในสังฆมณฑลให้ทำบุญช่วยงานสมเด็จพระสันตะปาปา จึงเรียกว่า  Peter’ s  Pence (คำว่า Pence เป็นพหูพจน์  ของคำว่า Penny  = 1/100 ของดอลล่าร์ )

วัตถุประสงค์ เงินบริจาคของเราแม้เล็กน้อย  แต่มีความหมาย มีคุณค่าเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์กับสมเด็จพระสันตะปาปา  และตั้งใจช่วยเหลือพี่น้องที่พบความยากลำบาก  เงินอุดหนุนสมเด็จพระสันตะปาปา มีวัตถุประสงค์ 2  ประการ  คือ

1. ช่วยเหลืองานของพระศาสนจักรสากล ของผู้สืบตำแหน่งจากนักบุญเปโตรในโรมันคูเรีย  (เทียบประมวลกฎหมายพระศาสนจักร มาตรา  360 - 361) และผู้แทนของสมเด็จพระสันตะปาปาที่ทำงานในประเทศต่างๆทั่วโลก

2.   ช่วยงานเมตตาสงเคราะห์ ที่สมเด็จพระสันตะปาปาทรงเห็นว่าจำเป็นมากที่สุด

วัตถุประสงค์ทั้งสอง  ที่สนับสนุนกิจการของสันตะสำนัก  และช่วยเหลือด้านการพัฒนา  สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ตรัสว่า “ ไม่ใช่การบริหารจัดการที่ดี  ที่รับเงินทำบุญนี้มา  แล้วเก็บไว้ในลิ้นชัก... พ่อคิดว่าต้องเอาไปลงทุน  และเมื่อจำเป็นต้องใช้ ก็จ่ายไป หากภายในหนึ่งปี เงินทุนไม่เสียค่า ถ้ามันยังคงอยู่  หรือเติบโตขึ้น  จึงจำเป็นต้องบริหารจัดการที่ดี”

การอุดหนุนตามประมวลกฎหมาย ฯ ม.1271   “ด้วยเหตุผลแ ห่งความผูกพันเป็นหนึ่งเดียว  และความรัก  พระสังฆราชตามความสามารถของสังฆมณฑลของตน  ต้องบริจาคเพื่อจัดหาปัจจัย  ซึ่งสันตะสำนักมีความต้องการ ตามสภาพแห่งกาลเวลา เพื่อสามารถบริการพระศาสนจักรสากลได้อย่างที่ควร”

เนื้อหานี้ผมแปลสรุปจากจดหมายที่ได้รับจากพระสมณทูตฯวันที่ 10 มิถุนายน ครับ

                                               ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์