เนื่องจาก ปี ค.ศ. 2019 ครบ  50 ปี การก่อตั้งสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิก (CBF) ค.ศ. 2020 ครบ 1600 ปีมรณกรรมของนักบุญเยโรม  นักแปลพระคัมภีร์คนสำคัญ  ผู้ได้พยายามทำให้พระคัมภีร์เข้าใจง่าย โดยภาษา “ธรรมดา” ที่ชาวบ้านใช้ในชีวิตประจำวัน(ในสมัยนั้น) เพื่อทำให้พระวาจาของพระเจ้าที่บันทึกเป็นอักษรเข้าถึงทุกคนได้
 
นักบุญเยโรมกระตือรือร้นทำให้พระคัมภีร์เข้าถึงประชาชนได้  ดังที่ท่านสอนอย่างมั่นใจว่า  “การไม่รู้พระคัมภีร์  คือการไม่รู้จักพระคริสตเจ้า”

การครบรอบทั้ง  2 เหตุการณ์นี้ได้ทำให้คณะกรรมการบริหารของสหพันธ์พระคัมภีร์คาทอลิกปรารถนาให้สมาชิกของสหพันธ์ฯ จัด  ค.ศ.2020  เป็นปีพระวาจาของพระเจ้า ตั้งแต่อาทิตย์แรกของการเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า (วันที่ 1 ธันวาคม  ค.ศ.2019) จนถึงวันที่  30 กันยายน  ค.ศ. 2020

ฉลองนักบุญเยโรม
เราหวังว่า ปีพระวาจาของพระเจ้าจะช่วยบรรดาพระสงฆ์ผู้อภิบาลและสถาบันต่างๆที่อุทิศตนในศาสนบริการอภิบาลด้านพระคัมภีร์ในประเทศของท่าน ฟื้นฟูความพยายามให้พระวาจ าของพระเจ้าเป็นศูนย์กลางของชีวิต และพันธกิจของพระศาสนจักร ดังที่นักบุญยอห์นปอลที่  2 ได้เรียก (ดู สู่พันปีที่ 3 ข้อ  36)

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิ๊กต์ ที่ 16  ในสมัชชา พระสังฆรา ช  ค.ศ. 2008 (ดู  Verbum  Domini  73) และสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้เขียนพระสมณสาส์นเตือนใจ ความชื่นชมยินดีแห่งพระวารสาร ( EG  174 )

“มิใช่เพียงบทเทศน์เท่านั้นที่ต้องหล่อเลี้ยงด้วยพระวาจาของพ ระเจ้า การประกาศพระวรสารก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของพระวาจาด้วยเช่นกัน....เป็นสิ่งสำคัญที่พระวาจาของพระเจ้าต้อง “กลายเป็นหัวใจของกิจกรรมทุกประการในพระศาสนจักรมากยิ่งขึ้นเสมอ” (EG 174)

                                                                                           ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์  แปล
                                                                                                                     6 พฤศจิกายน 2019