วาติกัน 1 พฤษภาคม  2019  ฉลองนักบุญยอแซฟกรรมกร


สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้เขียนจดหมายเชิญนักเศรษฐศาสตร์หนุ่ม - สาว  และผู้บริหารทั่วโลกให้ไปพบกันที่เมืองอัสซีซี (ประเทศอิตาลี) ในวันที่ 26 - 28 มีนาคม ค.ศ. 2020 เพื่อพบปะกันในหัวข้อ  “ เศรษฐกิจของฟรังซิสโก” (the Economy  of  Francesco) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพบ “กับบรรดาผู้ที่กำลังรับการอบรม  เริ่มศึกษา  และทำเศรษฐกิจที่แตกต่างในปัจจุบัน กล่าวคือสนับสนุนชีวิต  แ ละไม่ทำลายชีวิต  ที่ส่งเสริมศักดิ์ศรีมนุษย์  มิใช่ลดคุณค่า ที่เอาใจใส่สิ่งสร้าง  มิใช่ปล้นทำลาย ...เยาวชนผู้มีความฝัน  อาศัยความช่วยเหลือของพระเจ้า   พร้อมที่จะสร้างสิ่งสวยงาม และยุติธรรมยิ่งขึ้น”

พระองค์เห็นว่าเมืองอัสซีซี เหมาะสำหรับการพบปะกันในจุดประสงค์นี้  ดังที่นักบุญสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอลที่ 2 ได้เลือกที่นี่เพื่อวัฒนธรรมแห่งสันติภาพ สำหรับพระองค์ก็ถือว่า  เป็นสถาน ที่สร้างแรงบันดาลใจเพื่อเศรษฐกิจแบบใหม่  แบบนักบุญฟรังซิสชาวอัสซีซีที่สละทุกสิ่งฝ่ายโลกียะ หันมาเลือกพระเจ้า  นำทางชีวิต  กลายเป็นคนจนท่ามกลางคนจน ถือว่าเป็นพี่น้องกัน

ในสมณลิขิต “ขอสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า “ (Laudato si) สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเน้นว่าปัจจุบันนี้สำคัญ ทุกสิ่งเกี่ยวเนื่องกัน  การพิทักษ์สภาพแวดล้อมไม่สามารถแยกจากความยุติธรร มสำหรับคนจน  และการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจโลกจำเป็นต้องแก้ไขรูปแบบให้ถูกต้อง  สามารถรับประกันการเคารพต่อสภาพแวดล้อม ต้อนรับชี วิต  เอาใจใส่ครอบครัว  ความเสมอภาคทางสังคม ศักดิ์ศรีของลูกจ้าง  สิทธิของคนรุ่นใหม่

นักบุญฟรังซิส  ชาวอัสซีซี เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมของการเอาใจใส่ผู้อ่อนแอ  และนิเวศวิทยา  คำพูดที่ท่านได้ยินจากไม้กางเขนในวัดน้ อยนักบุญดาเมียนคือ “ฟรังซิส จงไปบูรณะบ้านของเรา  ซึ่งท่านเห็นแล้วว่าเสียหายย่อยยับ”  บ้านที่ต้องซ่อมแซมนี้เกี่ยวข้องกับเราทุกคน  เกี่ยวข้องกับพระศาสนจักร  และสังคม หัวใจของเราแต่ละคน

นี่เป็นเรื่องเร่งด่วน  พ่อจึงคิดเชิญเยาวชนเป็นพิเศษมาร่วมกันรับผิดชอบ...เธอเป็นผู้กุมอนาคต  บรรดานักธุรกิจ  องค์กรต่างๆ ต้องสร้างเ ศรษฐกิจ  ความก้าวหน้า  เพื่อต่อสู้กับวัฒนธรรมทิ้งขว้าง (Throwaway Culture )

มาร่วมทำ “ข้อตกลง” เปลี่ยนแปลงโลกร่วมกันพร้อมกับบิชอบแห่งอัสซีซี โอกาส  800 ปี ที่บิชอปกวีโด  ได้เคยต้อนรับหนุ่มฟรังซิส เข้ามาใบ้านของบิชอป ซึ่งเป็นท่าทีแสดงถึงการสละของฟรังซิส

ฟ.วีระ อาภรณ์รัตน์  แปลสรุปจาก
L’Osservatore  Romano, ฉบับที่ 20(17 พฤษภาคม 2019)หน้า 1,5