พระสังฆราชที่รักในพระคริสตเจ้า

ดิฉันเป็นฆราวาสคนหนึ่ง ที่ถวายตัวแด่พระเจ้า  จากเมืองบาร์เซโลน่า ประเทศสเปน  สำเร็จปริญญาเอก เทววิทยาด้านชีวิตจิต จากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงโรม โอกาสที่มีประชุมเรื่อง “การปกป้องคุ้มครองเด็กในพระศาสนจักร” วันที่ 21 – 24 กุมภาพันธ์  ค.ศ.2019 ที่กรุงวาติกัน  ดิฉันขอเสนอความคิดเห็นที่อาจช่วยพระศาสนจักรในช่วงเวลานี้  ความคิดเหล่านี้มาจากการภาวนาหลายปี  การค้นคว้าทางด้านเทววิทยา หรือ จากชีวิตของพระศาสนจักร (เทียบ ประมวลกฎหมายพระศาสนจักร ม. 212.3)

สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 ได้เขียนจดหมายถึงบรรดาสัตบุรุษไอริช ว่า “การพิจารณาอย่างเอาใจใส่เท่านั้น  เราจะทราบองค์ประกอบมากมาย  ซึ่งทำให้เกิดวิกฤติ แล้วจึงพบทางแก้ไขที่มีประสิทธิภาพ”

ในหนังสือวิวรณ์ แสดงให้เราทราบว่า ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ  บางครั้งพระเจ้าอนุญาตให้จิตร้ายมีอำนาจมาก หลายครั้งในประวัติศาสตร์ (เทียบ วว. 20 : 3) พระเจ้าทรงเผยให้สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอ ที่ 13 ได้เข้าใจ และได้เห็น นักบุญมีคาแอล อัครทูตสวรรค์ได้ชนะจิตร้าย สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอจึงได้สั่งให้สวดขอนักบุญมีคาแอล อัครทูตสวรรค์ตอนท้ายพิธีมิสซา

เมื่อพระศาสนจักรคาทอลิกได้เคยสวดบทภาวนานี้ท้ายมิสซา  บรรดาพระสงฆ์ก็ซื่อสัตย์ในหน้าที่  เราเห็นได้ในสมัยสงครามกลางเมืองของสเปน... การฟื้นฟูพระศาสนจักรหลังสภาสังคายนาวาติกันที่ 2 (ค.ศ.1965) ก็เลิกสวดบทนี้  สัตบุรุษจึงไม่ได้สวดต่ออัครทูตสวรรค์มีคาแอล...พระสงฆ์ถูกผจญมากที่สุด  ขาดความคุ้มครองจึงแพ้จิตร้าย  นี่เป็นเหตุผลหนึ่งทำให้พระสงฆ์ 80,000 องค์ มีจิตใจใฝ่โลกียะ

พระสงฆ์หลายองค์ทำบาปหนัก...ต่อเด็ก นี่คือสิ่งที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ตั้งกฎเกณฑ์ เพื่อปกป้องในปัจจุบันและอนาคต พระองค์ได้ขอโทษสำหรับอดีต และพยายามช่วยเหลือบรรดาเหยื่อให้มากเท่าที่พระองค์สามารถ  แต่ก็มีบางคนใส่ความพระองค์ และขอให้พระองค์ลาออกจากตำแหน่ง นี่เป็นงานของจิตชั่ว ทำให้เกิดความวุ่นวายและการแตกแยก  เราคาทอลิกต้องสนับสนุนสมเด็จพระสันตะปาปาอย่างแข็งขันที่สุด

เราต้องสวดขอพระนางมารีย์พรหมจารี นักบุญโยเซฟ องค์อุปถัมภ์ของพระศาสนจักรเสมอ สมเด็จพระสันตะปาปาได้ตรัส วันที่ 30 กันยายน  ว่า “พ่อชอบนักบุญโยเซฟ ท่านมีอานุภาพมาก พ่อสวดบทภาวนานี้มามากกว่า 40 ปีแล้ว”  
      
 ดิฉันเชื่อว่า ถ้าท่าน (พระสังฆราช) เป็นบุรุษแห่งการภาวนา และรักพระสงฆ์ของท่าน ท่านจะอ่านเอกสารนี้และภาวนาเพื่อบรรดาพระสงฆ์       
 (พ่อได้รับจดหมายจากคุณมารีอา เดล ปีลาร์ วีลา เมื่อวันที่ 27กุมภาพันธ์ 2019  อาจมีข้อคิดแด่ผู้อ่าน จึงขอแปลสรุปมาแบ่งปันครับ)

พระสังฆราช วีระ อาภรณ์รัตน์ สรุปจดหมาย
28 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2019