คุณพ่อ เฟเดริโก ลอมบาร์ดี ไตร่ตรองเกี่ยวกับการประชุมเรื่องการปกป้องผู้เยาว์ ระหว่างวันที่ 21 – 24 กุมภาพันธ์ นี้ ที่กรุงโรม

สมเด็จพระสันตะปาปาได้เน้นในสุนทรพจน์ไม่นานมานี้กับบรรดาทูตว่า การละเมิดผู้เยาว์ เป็นอาชญากรรมประการหนึ่ง พระศาสนจักรกำลังเผชิญวิกฤตินี้ จึงจำเป็นต้องอุทิศตนจริงๆ เพื่อความชัดเจน โดยมีทัศนคติ 3 ประการที่จะเน้นในการประชุม วันที่ 21 – 24 กุมภาพันธ์ นี้ คือ ความรับผิดชอบ ความน่าเชื่อถือ (accountability) และ ความโปร่งใส (transparency)

คุณพ่อ เฟเดริโก ลอมบาร์ดี พระสงฆ์เยสุอิต ที่สมเด็จพระสันตะปาปาทรงมอบให้เป็นผู้ดำเนินการเรื่องนี้ ได้เขียนบทความในวารสาร La Civilta Cattolica ฉบับเดือนมกราคม 2019 เสนอความริเริ่ม ซึ่งมี 3 สถาบัน รับดำเนินการ คือ สภาพระสังฆราชคาทอลิกประเทศแคนาดา สังฆมณฑลแบร์กาโม (อิตาลี) และมหาวิทยาลัยเกรโกเรี่ยน(กรุงโรม)

สมณกระทรวงข้อความเชื่อ ได้ส่งจดหมาย ตั้งแต่ ค.ศ. 2011 ขอให้ทั่วโลกร่างแนวปฎิบัติในเรื่องสงฆ์ทำผิดทางเพศต่อผู้เยาว์ ในเดือนมิถุนายน 2018 คณะสงฆ์ผู้ใหญ่แคนาดาได้ทำเอกสารเรื่อง การปกป้องผู้เยาว์จากการละเมิดทางเพศ โดยมีจุดประสงค์ให้พระสังฆราชและชุมชนพระศาสนจักรด้วย

เอกสารนี้แบ่งเป็น 3 ภาค โดยเริ่มจากผลกระทบที่เกิดจากการละเมิด ต่อชุมชนพระศาสนจักรของประเทศนั้น มีหลาย บทเรียนที่ได้รับ เช่นกระทบต่อพันธกิจของพระศาสนจักร ในด้านการศึกษา และครอบครัว ท้าทายการประกาศข่าวดีใหม่ลำบากมากขึ้นในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน

ภาคที่ 2 บรรยายถึงสิ่งจำเป็นในกระบวนการรักษา สำหรับแต่ละคน และชุมชน ผลกระทบต่อผู้ถูกกระทำ ทางจิตวิทยา ทางจิตวิญญาณ ต่อครอบครัว เขตวัด สถาบัน และสังฆมณฑลที่ได้รับทุกข์ ต้องได้รับการรักษาด้วย

ภาคที่ 3 ถึงบรรดาพระสังฆราชจะกำหนดนโยบาย กฎเกณฑ์การอภิบาล (Protocol) เรื่องการคุ้มครองเด็ก ให้ชัด...ตรงตามกฎหมายบ้านเมือง และกฎหมายพระศาสนจักร โดยเน้น 3 คำหลัก คือ ความรับผิดชอบ ความน่าเชื่อถือ และ ความโปร่งใส เพื่อไปกำหนดรูปแบบการประชุมนี้
ข้อแนะนำประการแรกจากแคนาดา คือ “ มั่นใจได้ว่า สภาพแวดล้อมด้านอภิบาลทั้งหมดในสังฆมณฑล ปลอดภัย ” โดยเคารพกฎหมายบ้านเมือง เพื่อความผาสุกของสังคม

หน้าที่ให้น่าเชื่อถือ คือตอบได้ว่า ใครรับผิดชอบ ต่อเหยื่อ ครอบครัว สัตบุรุษ สังคม และสมาชิกอื่นๆของพระศาสนจักร

ความโปร่งใส คือ เมื่อมีเรื่องเกิดขึ้น มักมีแนวโน้มที่จะซ่อนและปกปิด จึงทำให้เกิดเรื่องร้ายๆในอดีต ทุกวันนี้เราต้องการความโปร่งใสมากๆ ตามที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ให้ข้อสังเกตุและวิจารณ์การสนับสนุนพระสงฆ์นักบวชเกินไป (Clericalism) คือ ใช้อำนาจมากกว่าการรับใช้

สังฆมณฑลแบร์กาโม ได้ตั้งสำนักงานบริการคุ้มครองเด็ก เพื่อรับรายงานและดำเนินการต่อ นอกนั้นยังมี แนวปฏิบัติสำหรับการปกป้องคุ้มครองเด็กในเขตวัดด้วย

มหาวิทยาลัยเกรโกเรี่ยน ตั้งแต่ ค.ศ. 2012 ได้ตั้ง “ ศูนย์ปกป้องคุ้มครองเด็ก ” จัดอบรม ประชุม และค้นคว้าวิจัยในเรื่องนี้ โดยร่วมมือกับ 53 สถาบัน จาก 30 ประเทศ

พระสังฆราช ฟ. วีระ อาภรณ์รัตน์
แปลสรุป
จาก L’Osservatore Romano, 4(25 ม.ค. 2019) หน้า 8
รูปจาก https://cruxnow.com/…/saying-thank-nicest-gu