บีบลีโอดรามา (Bibliodrama)  เป็นการศึกษาพระคัมภีร์ (อาศัยการแสดงละคร) แบบหนึ่ง ซึ่งช่วยให้เรารู้จักเนื้อหาและโลกของพระคัมภีร์  (สมัยนั้น)  ดีขึ้น  ด้วยการพยายามค้นพบด้วยตนเอง และเข้าใจสังคมโดยอาศัยตัวบทพระคัมภีร์
วิธีการ มีดังต่อไปนี้

วิทยากรช่วยให้เข้าใจพระวาจา  โดยอาศัย  การสนทนา  การสัมภาษณ์ ท่าทาง การแสดง  และการรับบทบาทของบุคคลในเนื้อเรื่องพระคัมภีร์  เน้นสภาพสังคม และวัฒนธรรม  เราแต่ละคนจะค้นพบสถานที่เฉพาะในเรื่องราวจากพระคัมภีร์ ความประทับใจขึ้นอยู่กับกระบวนการฟังพระวาจา ด้วยหู หัวใจ  มือ และสติปัญญา  ด้วยวิธีการนี้  จะช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ส่วนตัว  เข้าใจพระวาจาลึกซึ้งขึ้น  ทำให้ชีวิตเปลี่ยนแปลง  และดำเนินชีวิตในสังคมดีขึ้น

ขั้นตอนหลักในการศึกษาบีบลีโอดรามา
1. นำเสนอเนื้อหาพระคัมภีร์
หรือค้นหาจากตัวบท
วิทยากรเลือกเนื้อหาจากพระคัมภีร์ และให้กลุ่มค้นคว้าหาเอกลักษณ์  หรือรู้สึกเกี่ยวกับตัวบท
2. การแสดง (Staging – การค้นพบบทบาทของตน)
วิทยากรช่วยผู้รับการอบรมให้เลือกบทบาทหนึ่งในพระวาจา  ไตร่ตรอง  โดยอาศัยประสบการณ์
3. สหศึกษา (Integration)
พยายามเชื่อมพระวาจา  ประสบการณ์จากกิจกรรม  และสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน (เชื่อมการตีความพระวาจาและความรู้ในชีวิต)
4.การพบปะ (Encounter)
การค้นพบ พัฒนาความรู้เกี่ยวกับพระวาจาอาศัยรูปแบบหลายหลาก  จากภายในและภายนอก การสมดุลย์ระหว่างความใกล้ชิดและความห่าง  การร่วมรู้สึกและการปกป้องตนเอง การเข้าใจความคิดของตนเองและความคิดของคนอื่น
5.เปิดพื้นที่ศาสนา (Open  Vulnerable Religiosity)
การปลุกความริเริ่มสร้างสรรค์และกิจกรรมจากใจ  เพื่อให้เรามีประสบการณ์ศาสนา  และสามารถแสดงออกเรื่องศาสนาในระดับส่วนตัวและในความสัมพันธ์กับผู้อื่น

บีบลีโอดรามา บังเกิดผลใน 4  ระดับ คือ
ระดับความรู้
ระดับอารมณ์  (ความรู้สึก)
ระดับจิตใจ (การนมัสการ)
ระดับสังคม (กิจการ)

บีบลีโอดรามา   ไม่ใช่การแสดงละครให้คนอื่นชม
แต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้น ซึ่งผู้ร่วมกิจกรรมมีประสบการณ์ด้วยตนเองกับพระวาจา  ทางด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ และสังคม
 

Fr. Rudy Pohl, SVD. Manila, Sept. 1998.
พระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์  แปล
22 กุมภาพันธ์ 2012

Home