ในสมัยแรก การขับไล่ปีศาจเป็นเรื่องพรพิเศษส่วนตัว และหลายคนได้ทำการไล่มันโดยมิได้รับศีลบวช การแต่งตั้งผู้ไล่ปีศาจเป็นทางการ มีการกล่าวถึงครั้งแรกในจดหมายจากสมเด็จพระสันตะปาปาคอร์เนลีอัส (ค.ศ. 251-253) ถึงพระสังฆราชฟาบีอุส แห่งอันทิโอก เราพบการอ้างอิงถึงระเบียบของผู้ไล่ปีศาจใน (พระศาสนจักร) ตะวันออก จากเอกสารของสมัชชาพระสังฆราชแห่งเลาดีเชอา (ประมาณ ค.ศ. 360) เรื่องการบวชพระสงฆ์ให้มีหน้าที่ขับไล่ปีศาจ โดยสมัชชาแห่งกรุงคาร์เทจ (ค.ศ. 398)

บรรดาพระสังฆราชทำพิธีขับไล่ปีศาจระหว่างพิธีศีลล้างบาป

บรรดาคนต่างความเชื่อได้รับการไล่ปีศาจ เพื่อเข้าสู่ศาสนาคริสต์ พระเยซูเจ้าก่อนเสด็จสู่สวรรค์ได้ประกาศการกลับใจ โดยอาศัยการทำให้เป็นอิสระจากกิจการของปีศาจ พระองค์ตรัสว่า “ท่านทั้งหลายจงออกไปทั่วโลก ประกาศข่าวดีให้มนุษย์ทั้งปวง ผู้ที่เชื่อและรับศีลล้างบาปก็จะรอดพ้น ผู้ที่ไม่เชื่อจะถูกตัดสินลงโทษ ผู้ที่เชื่อจะทำอัศจรรย์เหล่านี้ได้ คือจะขับไล่ปีศาจในนามของเรา จะพูดภาษาใหม่ๆ ได้ จะจับงูได้ และถ้าดื่มยาพิษก็จะไม่ได้รับอันตราย เขาจะปกมือเหนือคนเจ็บ คนเจ็บเหล่านั้นก็จะหายจากโรค” (มก 16:15-18)

ผู้ไล่ปีศาจคนแรกในพระศาสนจักรในอดีตเป็นพระสังฆราชเสมอ การบวชขั้นไล่ปีศาจได้เป็นขั้นหนึ่งสู่ฐานะพระสงฆ์ หน้าที่ของผู้ไล่ปีศาจถูกจำกัดแก่บรรดาพระสงฆ์ผู้ที่พระสังฆราชได้คัดเลือก และแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ ศาสนบริการนี้เรียกร้องให้ได้รับการยอมรับและการเตรียมตัวพิเศษ พระศาสนจักรได้ยกเลิกการบวชขั้นผู้ไล่ปีศาจก่อนการบวชเป็นพระสงฆ์ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ. 1972 ในหลายประเทศไม่มีหน้าที่ผู้ไล่ปีศาจ มีผู้อ้างว่าในประเทศคริสตชนงานของปีศาจถูกยกเลิกไป เพราะได้ขัดแย้งต่อประเทศแดนธรรมทูต

ปัจจุบัน ประมวลกฎหมายพระศาสนจักรได้กำหนดการแต่งตั้งผู้ไล่ปีศาจ ในมาตรา 1167-1172 กล่าวว่า

• การแต่งตั้งพระสงฆ์ผู้ไล่ปีศาจ โดยชอบด้วยกฎหมาย ต้องได้รับอนุญาตพิเศษ และอย่างชัดแจ้งจากผู้ใหญ่ผู้ทรงอำนาจท้องถิ่น
• พระสงฆ์ผู้ทำพิธีไล่ปีศาจ ต้องศรัทธา มีความรู้ ความรอบคอบ และความไม่ด่างพร้อยในชีวิต
• การทำพิธีไล่ปีศาจต้องได้รับอนุญาตจากพระสังฆราชท้องถิ่น
• ระหว่างสิ่งคล้ายศีลต่างๆ (รวมทั้งการไล่ปีศาจ) พิธีและบทภาวนาต้องได้รับการอนุมัติโดยผู้มีหน้าที่ของพระศาสนจักร และต้องปฏิบัติตามพิธีโรมัน

พระสงฆ์ได้รับอนุญาตทำพิธีไล่ปีศาจครั้งเดียว หรือเป็นระยะเวลานาน และมีผลถูกต้องในพื้นที่สังฆมณฑลที่กำหนด การถอดพระสงฆ์จากหน้าที่ไล่ปีศาจย่อมทำได้

พระสังฆราช วีระ อาภรณ์รัตน์ แปล
จาก exorcismus.org/appointment