วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม ค.ศ. 2018  สันตะสำนักได้จัดแถลงข่าวเสนอเอกสารฉบับใหม่จากสมณกระทรวงข้อความเชื่อ และหน่วยงานส่งเสริมการพัฒนามนุษย์ ชื่อ “Oeconomicae et pecuniariae questiones” ปัญหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจและการเงิน การไตร่ตรองด้านจริยธรรมเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจและการเงินในปัจจุบัน  มี 34 ย่อหน้า 4 ภาษา คือ อังกฤษ อิตาเลี่ยน สเปน เยอรมัน

พระอัครสังฆราช Luis Francisco Ladaria Ferrer SJ. สมณมนตรีของสมณกระทรวงข้อความเชื่อ และพระคาร์ดินัล Peter Kodwo Turkson สมณมนตรีของหน่วยงานส่งเสริมการพัฒนามนุษย์ เป็นผู้แถลงข่าว

                                                       เพื่อความดีของส่วนรวม

สมณกระทรวงมีงานหลัก คือ ต้องส่งเสริม และปกป้องทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับข้อความเชื่อและศีลธรรม

จุดประสงค์ของการพิจารณาเรื่องนี้ คือ ปัจจุบันมีวิกฤติเรื่องการปฏิบัติด้านการเงิน ที่เบียดเบียนและขาดความซื่อสัตย์แพร่หลายมากขึ้น  โดยไม่คิดถึงความดีของส่วนรวม ทำให้เกิดข้อขัดแย้งและความไม่เสมอภาคมากขึ้น

คนกลุ่มน้อยควบคุมทรัพยากรจำนวนมาก  เหลือเชื่อที่มีเพียง 10 คน ที่ร่ำรวย  ครอบครองทรัพย์สินเกือบครึ่งของโลก

เราจึงต้องพิจารณาแก้ไขสภาพเศรษฐกิจและการเงินปัจจุบัน เพื่อมิให้สังคมล่มสลายยิ่งขึ้น

เอกสารนี้พิจารณาข้อมูลพื้นฐานและสากล เพื่อเสนอแนวทางด้านจริยธรรม  ขอให้ดูภาพของนักบุญมัทธิว อัครสาวกและผู้นิพนธ์พระวรสาร ผู้เคยเป็นคนเก็บภาษี และมาติดตามพระเยซูเจ้า แจกจ่ายมิใช่แค่ทรัพย์สมบัติฝ่ายวัตถุเท่านั้น แต่เป็นที่ประทับใจแก่ทุกคน พระศาสนจักรจึงให้เกียรติท่านเป็นองค์อุปถัมภ์ของผู้รับผิดชอบด้านเศรษฐกิจและการเงิน

นักบุญเบดา ได้ให้ข้อคิดในบทอ่านทำวัตรฉลองนักบุญมัทธิว (21 กันยายน) ว่า “การกลับใจของคนเก็บภาษีคนหนึ่งเป็นตัวอย่างดีในการกลับใจใช้โทษบาป และการให้อภัยแก่คนเก็บภาษี เพื่อนร่วมอาชีพและคนบาปจำนวนมาก” (ทำวัตรเล่ม 4 หน้า 1054)

ความรักเพื่อความดีของมนุษย์ เป็นกุญแจสู่การพัฒนาแท้จริง (ข้อ 2)  ถ้าขาดวิสัยทัศน์นี้ก็ไม่สามารถปฏิบัติสิ่งที่มีคุณค่ากับศักดิ์ศรี  เพราะเหตุว่า ต่างคนแสวงหาผลกำไรและการอยู่ดีกินดี โดยไม่ยอมลดการบริโภค มุ่งแต่เศรษฐกิจ (ดู ข้อ 9) มองผู้อื่นเป็นคู่แข่ง  มิใช่เป็นพันธมิตร  ระบบเศรษฐกิจไม่ควรพิจารณาการเติบโตของการแลกเปลี่ยนเพียงด้านจำนวนตัวเลขเท่านั้น  แต่ควรพิจารณาความสามารถเพิ่มพูนการพัฒนาเพื่อมนุษยชาติ  ทั้งโดยรวมและสำหรับแต่ละบุคคล (ดู ข้อ 10)

การตลาดจำเป็นต้องพิจารณาด้านจริยธรรมและมนุษยธรรมด้วย มิใช่เพื่อการผลิตเพื่อประโยชน์ของตนเท่านั้น  แต่เพื่อชีวิตที่มีค่าของคนอื่นและช่วยการตลาด ให้มีประสิทธิภาพด้วย
 

สรุปจาก L’Osservatore Romano ภาษาอังกฤษ
ฉบับที่ 24 (15 มิถุนายน ค.ศ. 2018) หน้า 4-5,7.