จากจดหมาย วันที่ 3 ธันวาคม ค.ศ. 2017 ข้าพเจ้าเขียนอีกครั้ง เรื่อง ความริเริ่มงานธรรมทูตที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงได้ประกาศ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ค.ศ. 2017  ให้เดือนตุลาคม ค.ศ. 2019  เป็นเดือนธรรมทูตพิเศษ ฉลอง 100 ปี สมณลิขิต Maximum Illud ของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16  ช่วยปลุกความกระตือรือร้นสำหรับพันธกิจของพระเยซูคริสตเจ้า  การฟื้นฟูการประกาศพระวรสาร  ดังที่สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ทรงเน้นหลายปีมาแล้ว  ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน ค.ศ. 1919  ยังสอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน

เป้าหมายด้านเทววิทยา อภิบาล และชีวิตจิต  ของเดือนแห่งการธรรมทูตพิเศษ ประกอบด้วย
•พันธกิจนี้ต้องเป็นแบบของชีวิตและงานของพระศาสนจักรทั้งมวลยิ่งขึ้น
•เพื่อเราสามารถดำเนินชีวิตด้วยความมั่นใจ กลับใจ ในฐานะศิษย์ธรรมทูต  พระจิตเจ้าทรงกระตุ้นเราให้ออกไปในสังคม  ประกาศพระคริสตเจ้าผู้ถูกตรึงและกลับคืนชีพ
•ถือว่า พันธกิจสู่ปวงชน เป็นศูนย์กลางชีวิตของพระศาสนจักร  และตระหนักว่าพันธกิจของพระเยซูเจ้าช่วยเราให้ค้นพบใหม่ถึงความสัมพันธ์ท้าทายว่า  พระเจ้าทรงสร้าง ทรงไถ่กู้  และทรงรักโลก (เทียบ ยน 17, อฟ 1)

สมเด็จพระสันตะปาปาทรงตั้งหัวข้อสำหรับเดือนตุลาคม ค.ศ. 2019 ว่า ได้รับศีลล้างบาปและถูกส่ง: พระศาสนจักรของพระคริสตเจ้ามีพันธกิจในโลก (Baptized and sent: the Church of Christ on Mission in the world)

การภาวนา การไตร่ตรอง  และกิจการจะช่วยเราให้ดำเนินชีวิตตามมิติเดือนแห่งธรรมทูตนี้  ในอันที่จริง “โดยอาศัยศีลล้างบาป  เราถูกจุ่มตัวในท่อธารชีวิตมิรู้เหือดแห้ง ซึ่งเป็นการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูเจ้า เป็นกิจการแห่งความรักยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ทั้งหมด  เราขอบคุณความรักนี้ที่เราสามารถดำเนินชีวิตใหม่  ไม่เดินตามความชั่ว  บาป และความตาย  แต่ในสัมพันธ์กับพระเจ้าและพี่น้องชายหญิงของเรา” (สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส พุธที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2014)  เราได้รับเชิญให้ยืนยันเอกลักษณ์แห่งศีลล้างบาป... และเป็นประจักษ์พยานในโลก (...)

สมณกระทรวงการประกาศพระวรสารสู่ปวงชนขอเสนอ
1.จัดฉลองในระดับสังฆมณฑลหรือระดับชาติ  มีการเปิดเดือนแห่งการธรรมทูตพิเศษ ตุลาคม ค.ศ. 2019
2.มีการตื่นเฝ้า (คืนวันที่ 30 กันยายน ค.ศ. 2019) โดยเน้นหัวข้อที่สมเด็จพระสันตะปาปาทรงมอบให้เรา
3.มีพิธีมิสซาระดับสังฆมณฑลในวันอาทิตย์แพร่ธรรมสากล (21 ตุลาคม)
4.เสนอให้กลุ่มหรือครอบครัวรวมกันในบ้านสวดสายประคำ  เพื่องานธรรมทูตของพระศาสนจักร
5.จัดแสวงบุญไปสักการะสถานแม่พระ  นักบุญ  หรือมรณสักขีธรรมทูต
6.รวบรวมเงินทำบุญสนับสนุนงานธรรมทูต  และการอบรมธรรมทูต
7.จัดกิจกรรมสาธารณะ  ให้เยาวชนมีส่วนในการประกาศพระวรสาร
8.สังฆมณฑล หรือระดับชาติ จัดปิดเดือนพิเศษตุลาคมแห่งธรรมทูต ค.ศ. 2019

... ขอบใจทุกคนที่มีส่วนส่งเสริมงานสำคัญนี้ พร้อมกับพระแม่มารีย์ราชินีแห่งคณะอัครสาวก... ให้เราร่วมภาวนาเพื่อผลพิเศษของพระจิตเจ้าแห่งวันเปนเตกอสเต

นครรัฐวาติกันพระคาร์ดินัลเฟอร์นันโด  ฟีโลนี
8 เมษายน ค.ศ. 2018   สมณมนตรี