สารของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสสำหรับวันสันติภาพสากล (ปีที่ 51-1มกราคม ค.ศ. 2018)  หัวข้อ ผู้อพยพและผู้ลี้ภัยทั้งชายและหญิงแสวงหาสันติภาพ (Migrants and refugees : Men and Women in search of Peace)  แบ่งเป็น 6 ตอน  เชิญชวนทุกคนให้ต้อนรับผู้ที่หนีภัยสงคราม ความหิวและการเบียดเบียนข่มเหง

เหตุใดจึงมีผู้อพยพและผู้ลี้ภัยมากมาย สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงตอบ  โดยพิจารณาถึงข้อขัดแย้งมากมายที่บังคับให้ประชาชนต้องละทิ้งบ้านเกิดเมืองนอน  ด้วยความปรารถนาชีวิตที่ดีกว่าเดิม

หลายคนคิดว่าการมีผู้อพยพย้ายถิ่นมากขึ้นเป็นการคุกคาม... แต่พระองค์กล่าวว่า เป็นโอกาสให้เราสร้างสันติภาพด้วย

4 ประเด็นสันติภาพ สันติภาพประกอบด้วย 4 หลักสำหรับกิจการที่จำเป็น เพื่อช่วยเหลือทั้งผู้อพยพและผู้ลี้ภัยให้พบสันติภาพ คือ การต้อนรับ (Welcoming)  การคุ้มครอง (Protecting)  การสนับสนุน (Promoting) และการยกเลิกการแบ่งแยก (Integrating)

การต้อนรับ เพื่อให้มีหนทางตามกฎหมายให้ต้อนรับเข้าประเทศ  อย่าผลักไสพวกเขาไปประเทศอื่นที่จะพบการคุกคามชีวิตและความรุนแรง  ขอให้มีความสนใจให้ความมั่นคงระดับชาติ เพื่อสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน

การคุ้มครอง ปกป้องศักดิ์ศรีของผู้ที่หนีอันตราย มาหาที่พักพิงและความมั่นคงในชีวิต  เป็นพิเศษ บรรดาสตรีและเด็ก

การสนับสนุน ช่วยเหลือให้เด็กๆ และเยาวชนได้รับการศึกษา  พัฒนาความสามารถและพบกับผู้อื่นที่สนทนาด้วย  มากกว่าปฏิเสธพวกเขา
การยกเลิกการแบ่งแยก  หมายถึง การยอมให้พวกเขาร่วมในชีวิตทางสังคม ร่วมกันพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  ดังที่นักบุญเปาโลกล่าวว่า “ท่านจึงไม่เป็นคนต่างด้าวหรือผู้อาศัยอีกต่อไป แต่เป็นเพื่อนร่วมชาติในครอบครัวของพระเจ้า” (อฟ 2:19)

ข้อตกลง 2 ฉบับ มองสถานการณ์ในด้านนานาชาติ สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสแสดงออกถึงความหวังว่า การต้อนรับและการยกเลิกการแบ่งแยกผิวหรือศาสนา “จะมีกระบวนการในปี 2018 ทำให้องค์การสหประชาชาติร่วมและเห็นชอบข้อตกลง 2 ฉบับ  หนึ่งเพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้อพยพ และอีกฉบับสำหรับผู้ลี้ภัย

บ้านร่วมกัน (Common Home) นักบุญสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น ปอล ที่ 2  กล่าวว่า  ถ้าทุกคนฝันว่าโลกจะมีสันติภาพ ถ้าเราพิจารณาเรื่องผู้อพยพและผู้ลี้ภัยอย่างเหมาะสม  เราจะช่วยให้ครอบครัวสากลเป็นจริงได้มากขึ้นๆ และโลกของเราจะเป็นบ้านร่วมกันอย่างแท้จริง
นักบุญฟรังซิส  กาบรินี ครบ 100 ปีมรณกรรม วันที่ 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 2017  เป็นสตรีชาวอเมริกัน ที่ได้อุทิศชีวิตช่วยเหลือบรรดาผู้อพยพชาวอิตาเลียนในสหรัฐอเมริกา  และเธอเป็นองค์อุปถัมภ์ของผู้อพยพ  สอนเราให้ต้อนรับ  ปกป้อง  ส่งเสริมสนับสนุน  และเลิกการแบ่งแยกพี่น้องชายหญิง  ขอพระเจ้าช่วยเราให้เป็นผู้สร้างสันติภาพ

                                                                                                                                                     (สรุปจาก Vatican.va)