ครบ 25 ปี หนังสือคำสอน
เย็นวันพุธที่ 11 ตุลาคม ค.ศ. 2017  โอกาสครบ 25 ปี หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (Catechism of the Catholic Church ค.ศ. 1992)  สมณสภาเพื่อการส่งเสริมการประกาศข่าวดีใหม่ ได้จัดประชุมที่กรุงโรม สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ปราศรัย  สรุปใจความดังนี้

โอกาสครบ 25 ปี หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก  ที่นักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 ได้ประกาศรับรอง  ทำให้พระศาสนจักรมีโอกาสเสนอความงดงามแห่งความเชื่อในพระเยซูคริสตเจ้า  ด้วยภาษาที่เหมาะกับสมัยปัจจุบัน “เป็นหน้าที่ของเรา” ไม่ใช่รักษาสมบัติล้ำค่านี้เท่านั้น  แต่อุทิศตนด้วยความเต็มใจและไม่กลัว  ทำงานซึ่งสมัยนี้ต้องการ ติดตามหนทางซึ่งพระศาสนจักรได้ติดตามมา 2,000 ปีแล้ว

หนังสือคำสอนเล่มนี้เป็นเครื่องมือสำคัญประการหนึ่ง  เสนอให้สัตบุรุษรู้จักคำสอน  เพื่อพวกเขาสามารถเติบโตและเข้าใจความเชื่อ ต่อสภาพปัญหาใหม่และหลายหลากในสมัยปัจจุบัน พระศาสนจักรพยายามสอนความเชื่อ  ด้วยคำตอบที่มีความหมาย  ไม่เพียงพอที่จะใช้ภาษาใหม่  เพื่ออธิบายความเชื่อ เป็นเรื่องด่วนที่เราต้องสามารถแสดง “สิ่งใหม่” ในพระวรสารของพระคริสตเจ้า (เทียบ มธ 13:52)

ความปรารถนารู้จักพระเจ้า อยู่ในหัวใจของทุกคน ความรู้มาจากความรัก  เพราะเราพบพระบุตรของพระเจ้าในการเดินทางของเรา พระเยซูเจ้าชาวนาซาเร็ธเดินเคียงข้างและแนะนำเราด้วยคำพูด และเครื่องหมายต่างๆ ที่ทรงกระทำเพื่อให้เราบรรลุถึงธรรมล้ำลึกแห่งความรักของพระบิดา

เกี่ยวกับโทษประหารชีวิต (CCC 2266-2267) สมเด็จพระสันตะปาปาองค์ก่อนๆ ได้เปลี่ยนแปลงและปฏิเสธท่าทีพอใจกับโทษประหารชีวิต  ซึ่งทำลายศักดิ์ศรีมนุษย์  โทษประหารชีวิตลดศักดิ์ศรีมนุษย์ ขัดแย้งกับพระวรสาร เพราะชีวิตมนุษย์ศักดิ์สิทธิ์ในสายตาของพระผู้สร้าง  พระเจ้าเท่านั้นเป็นผู้พิพากษาแท้และผู้รับประกัน  ไม่มีคนใดแม้แต่ฆาตกรสูญเสียศักดิ์ศรีส่วนบุคคล เพราะพระเจ้าทรงเป็นบิดาผู้รอคอยลูกๆ กลับบ้าน พระองค์ทรงรู้ว่าเราทำผิด ขออภัย และเริ่มชีวิตใหม่ได้ ไม่มีใครถูกถอดถอนไม่เฉพาะชีวิต และโอกาสด้วย เพื่อการไถ่กู้ด้านชีวิตและศีลธรรม  และกลับคืนสู่ชุมชน

หลายร้อยปีในอดีต มีโทษประหารชีวิต เพื่อความยุติธรรม... ละเลยความเมตตาซึ่งอยู่เหนือความยุติธรรม เพื่อรักษาอำนาจและความมั่งคั่งฝ่ายวัตถุ... เน้นกฎเกินไป  จนไม่เข้าใจคุณค่าของพระวรสาร    ปัจจุบัน  เรามิได้ขัดแย้งการสอนในอดีต พระศาสนจักรปกป้องศักดิ์ศรีชีวิตมนุษย์ตั้งแต่การปฏิสนธิจนถึงการตายแบบธรรมชาติ ไม่ว่าอาชญากรรมร้ายแรงเพียงใด  เราไม่ยอมรับโทษประหาร เพราะทำลายศักดิ์ศรีของบุคคล

พระศาสนจักรสอน ดำเนินชีวิต และการนมัสการ  ส่งต่อให้ทุกคนรู้ว่าเราเป็นใคร... เราเชื่ออะไร    ธรรมประเพณีเป็นข้อเท็จจริงที่มีชีวิต  ไม่อยู่กับที่   พระวาจาของพระเจ้าเป็นข้อเท็จจริงที่มีชีวิตและมีพลัง  ข้อคำสอนก็มีพัฒนา... อาศัยพระจิตเจ้า  เราฟังพระวาจาของพระเจ้า เพื่อชีวิตของเราก้าวหน้า มีพลัง เหมือนสมัยแรกเริ่ม มุ่งสู่ขอบฟ้าใหม่  ตามที่พระเจ้าทรงนำเรา

พระสังฆราช วีระ อาภรณ์รัตน์  แปลสรุป
จาก http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2017/october/documents/papa-francesco_20171011_convegno-nuova-evan gelizzazione.html